Allmänna villkor för användning av webbplatsen och allmänna affärsvillkor för Cibdol BV (T&Cs)

Vänligen ta ett par minuter och läs igenom följande Allmänna villkor för användning av webbplatsen och Allmänna affärsvillkor för Cibdol BV (“Cibdol” eller “vi”) (“T&Cs”). Dessa villkor innehåller viktig information som är relevant för dig som användare av vår webbplats och som köpare av våra produkter, och tillämpas för alla produkter som används eller köps på vår webbplats. Webbplatsen och alla relaterade tjänster är uttryckligen föremål för accepterande av dessa Allmänna villkor. Genom att använda vår webbplats, köpa produkter eller nyttja någon av våra tjänster accepterar du automatiskt dessa Allmänna villkor, inklusive eventuella framtida förändringar som görs tillgängliga via publicering på vår webbplats eller meddelas på annat sätt. Cibdol erbjuder exklusiv tillgång till denna webbplats och dess produkter och tjänster på grundval av att du accepterar Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, är du inte berättigad att använda vår webbplats eller våra tjänster eller att förvärva produkter från oss. Eventuella inkonsekvenser i tolkningen av dessa Villkor får ej användas mot Cibdol.

1. Tillämpning av de allmänna affärsvillkoren (T&Cs)


1. Dessa allmänna affärsvillkor (T&Cs) gäller för användning av Cibdols webbplats (cibdol.com och alla relaterade underdomäner: "webbplats") och alla produkter, erbjudanden, leveranser och tjänster från Cibdol och alla andra avtal som ingåtts med eller på vägnar av Cibdol i den mån
då annat inte skriftligen avtalats.

2. Genom att använda webbplatsen och beställa produkter eller nyttja tjänster via denna webbplats, utfärdar kunden ("kunden" eller "du") automatiskt godkännande till Cibdol av den senaste relevanta versionen av de nuvarande Villkoren.

3. Allt innehåll som publiceras på Cibdols webbplats (inklusive logos, varumärken, upphovsrätter m.m.) är immateriell egendom för Cibdol, och utan tidigare uttryckt godkännande, får ej distribueras, ändras eller användas på något annat sätt.

4.Genom att använda webbplatsen och acceptera dessa Villkor , förkunnar du att du i ditt hemland är av laglig ålder, och att förvärvet och användningen av våra produkter eller tjänster är lagliga i din bostadsort eller på deras avsedda destination. Det är kundens exklusiva ansvar att se till att detta krav uppfylls, och Cibdol avsäger sig vederbörligen allt ansvar i detta avseende.

5. Vi reserverar oss rätten att vägra ingå ett avtal eller tillhandahållandet av tjänster utan att specificera några anledningar.

2. Allmän information och erbjudandet av produkter och tjänster


1. All information på webbplatsen eller i andra skrivna dokument från Cibdol har förberetts med största möjliga noggrannhet. Dock kan Cibdol inte garantera att all sådan information är korrekt, fullständig och/eller uppdaterad. Cibdol reserverar sig rätten att ändra all information på webbplatsen eller i andra skrivna dokument utan förvarning. Du bekräftar att det är ditt ansvar att kontrollera all information efter eventuella ändringar.

2. All information som tillhandahålls av Cibdol på dess webbplats, eller på något annat sätt, om våra produkter och tjänster är exklusivt avsedda att ge allmän information, och får inte ses som representativ medicinsk kunskap eller råd. Alla beslut som tas av kunden gällande användning av våra produkter och tjänster baserat på information tillhandahållen av Cibdol ska vara föremål för kundernas personliga ansvar, och sker på kundernas egen risk.

3. Cibdol reserverar sig rätten att när som helst och utan att acceptera ansvar gentemot kunder eller tredjeparter, ändra produkterna och tjänsterna som tillhandahålls, och att ta bort produkter eller tjänster från utbudet.

4. På sin webbplats, kan Cibdol ibland komma att ge ut specialerbjudanden kopplade till deras produkter eller tjänster. Vi reserverar oss rätten att ändra, begränsa eller helt dra tillbaka sådana erbjudanden med förbehåll för vår egen bedömning.

5. Vi förbehåller oss dessutom rätten, men måste inte, att med förbehåll för egen bedömning och utan att ange anledningar, att när som helst begränsa eller helt stoppa försäljningen av produkter eller tillhandahållande av tjänster till en enskild kund, tredje part eller i enskilda länder eller regionala jurisdiktioner.

6. Vi kan inte garantera att vår webbplats och våra tjänster kan tillhandahållas helt oavbrutet och utan fel. Vid förlust av tjänst eller störningar, kommer Cibdol kontakta kunden för att hitta en lämplig lösning.

3. Registrering, användarkonto och personliga uppgifter


1. För att göra en beställning på webbplatsen, måste kunden först skapa ett konto via registreringssidan. Under registreringsprocessen, kommer kunden instrueras att välja ett lämpligt användarnamn och lösenord. Användarnamn och lösenord måste hanteras med strikt sekretess av kunden. Cibdol ansvarar inte för missbruk av registreringsinformation och kommer anta att personen som använder vår webbplats är den registrerade kunden.

2. Cibdol och dess anställda kommer aldrig be dig om ditt lösenord. Om du misstänker att din registreringsinformation har hamnat i fel händer, måste du ändra din registreringsinformation med en gång.

3. Du som kund åtar dig att se till att all kontoinformation är korrekt och uppdaterad. Cibdol tar inget ansvar för förseningar eller ytterligare kostnader orsakade av felaktig eller otydlig tillhandahållen information av kunden.

4. Kundens alla personliga uppgifter processas och skyddas av Cibdol som beskrivet i vår Dataskyddsdeklaration. Dataskyddsdeklarationen är en integrerad del av våra Villkor. För vidare information, vänligen läs våra bestämmelser om dataskydd.

4. Upprättandet och ingåendet av ett avtal på webbplatsen


1. Presentationen av produkter på webbplatsen kan inte betraktas som ett åtagande av Cibdol att ingå i ett köpeavtal. Då produkter inte alltid nödvändigtvis finns i lager, så kan kunden inte omedelbart ingå ett köpeavtal genom att göra en beställning.

2. När din beställning skickas blir beställningen bindande och förblir bindande under en period på 7 arbetsdagar. Enkel bekräftelse på mottagandet av beställningen av Cibdol representerar inte ingåendet av ett avtal.

3. Även om vi kommer gör allt vi kan för att säkerställa att all information och specifikationer på vår webbplats eller andra skrivna dokument är korrekt, kan fel och utelämnande ske. Vi reserverar oss rätten att korrigera dessa som vi finner lämpligt, och att uppdatera eller avbryta en beställning som är eller skulle kunna påverkas av sådana korrigeringar.

4. Ett avtal ska upprättas mellan Cibdol och dig så snart de beställda produkterna är skickade till dig. Cibdol reserverar sig rätten att helt eller delvis neka upprättandet av ett avtal utan att specificera anledningar.

5. Vid händelse av att en kunds beställning avbryts, begränsas eller tills vidare upphävs, kommer Cibdol ta till alla rimliga åtgärder för att kontakta kunden och förklara situationen.

5. Priser och betalningsvillkor


1. Alla priser som specificeras av Cibdol på dess webbplats eller i andra skrivna dokument inkluderar lagstadgad moms. Alla kostnader i priset är tydligt specificerade. Ytterligare kostnader som kan tillkomma kommer indikeras separat och måste betalas av kunden.

2. Produkter kommer skickas av Cibdol Netherlands BV, baserade i Handelsweg 1A, Sint-Oedenrode, Nederländerna (“Cibdol Netherlands”). Kunden är ansvarig för samtliga tull- och importavgifter. Cibdol har ingen inverkan på sådana ytterligare kostnader, och kan inte utfärda några yttranden gällande nivån på dessa kostnader. För vidare information, kontakta tullmyndigheten.

3. Köppriset måste betalas av kunden i förhand och förfaller vid avtalets upprättande. Innan det totala köppriset har mottagits, kommer produkterna inte levereras till kunden. Vid händelse av försenad betalning, utan att bevilja någon förlängning, kan Cibdol dra sig ur avtalet.

4. De betalningsmetoder som accepteras av oss är specificerade på webbplatsen. Vi reserverar oss rätten att ändra dessa metoder när som helst, efter eget gottfinnande.

6. Leverans


1. Generellt sett kommer produkter att levereras inom 2 till 5 arbetsdagar till den leveransadress som specificeras av dig när du gör en beställning, under förutsättning att produkterna i fråga finns tillgängliga. Vid händelse av leverans till vissa länder, kan en längre leveranstid tillämpas; vänligen konsultera vår webbplats för ytterligare information. Alla leveranser är juridiskt icke-bindande, och underlåtenhet att följa ger dig inte rätt att dra dig ur avtalet.

2. Om Cibdols leverans uteblir, måste du först tillåta oss en förlängning med åtminstone 20 arbetsdagar innan du är berättigad att dra dig ur avtalet. Vid återkallande av avtal kommer Cibdol inte återbetala mer än köppriset. Allt ansvar för ytterligare kompensation för försenad eller misslyckad leverans ska exkluderas.

3. Kunden måste acceptera delleveranser om, till exempel, delar av de beställda produkterna inte längre finns tillgängliga eller endast kan levereras senare.

4. Uppfyllningsplatsen är den plats där produkterna lämnas över av Cibdol Netherlands till den holländska posten (eller annat transportföretag). Fördelar och risker vid sändning av sådana produkter överlämnas till kunden. Cibdol ska inte hållas ansvarig för förlust eller skada av produkter under transport.

7. Garanti och returrätt


1. Cibdol tar ansvar för defekter i de köpta produkterna enligt bestämmelserna i Swiss Code of Obligations (OR). Kunden ska granska produkterna direkt efter mottagande och vederbörligen underrätta Cibdol skriftligt inom 7 dagar om någon defekt upptäcks; annars kommer produkterna anses vara accepterade. Dolda fel måste också meddelas Cibdol skriftligt inom 7 dagar från det att de upptäcks.

2. Alla produkter från Cibdol är baserade på naturliga produkter och är föremål för naturlig variation. För eventuella avvikelser (i färg, doft, smak m.m.) lämnar vi inga garantier.

3. Alla produkter erbjuds i nuvarande skick. Avvikande bilder, information om eller produktbeskrivningar på webbplatsen eller i andra skrivna dokument från Cibdol kan inte anses garantera särskilda egenskaper.

4. Felaktiga produkter måste returneras till Cibdol Netherlands för inspektion, på adressen Nobelweg 5, 5482NN, Schijndel, the Netherlands. Cibdol har rätt att antingen tillhandahålla ersättningsprodukter eller återbetala inköpspriset. Vid händelse av återbetalning av inköpspriset kommer importskatter inte att återbetalas. Cibdol ansvarar inte för några förluster som kunden lidit på grund av de felaktiga produkterna. I enlighet med artikel 210 sektion 1 i Code of Obligations (OR), är krav på garanti föremål för en tidsgräns på två år.

5.Om du inte är nöjd med din beställning, är du berättigad att returnera produkterna till Cibdol Netherlands inom 14 dagar från det att du mottagit dem. Vänligen kontakta vår kundserviceavdelning i god tid. Om möjligt, måste produkterna returneras förslutna, oöppnade, oanvända och i deras originalförpackning. Så snart vi tagit emot de returnerade produkterna, och villkoren för retur är uppfyllda, kommer vi återbetala inköpspriset; returkostnader kommer inte att ersättas.

8. Undantag av ansvar


1. I den mån det är juridiskt möjligt, ska allt ansvar på Cibdol eller annat företag knutet till Cibdol genom lag exkluderas för förluster eller andra skador som kunden lidit på grund av eller i samband med ingåendet av köpeavtalet, leveransen eller användning av Cibdols produkter eller tjänster.

2. Kunden samtycker till att användningen av de produkter och tjänster som Cibdol tillhandahåller sker på kundens egen risk.

9. Kundtjänster

Vid händelse av frågor, kommentarer eller klagomål gällande våra produkter eller tjänster, vänligen kontakta vår kundserviceavdelning via telefon eller e-post (kontaktinformation på webbplatsen). Cibdol kommer ta till alla rimliga åtgärder för att kontakta dig inom 1 arbetsdag.

10. Ändringar av de allmänna affärsvillkoren (T&Cs)


Vi reserverar oss rätten att ändra eller komplettera Villkoren när som helst, utan förvarning. Villkoren publiceras i den senaste versionen på vår webbplats eller meddelas i någon annan form.

11. Avslutande bestämmelser


1. Skulle någon av bestämmelserna i dessa Villkor vara eller bli helt eller delvis ineffektiva, ska giltigheten för de återstående bestämmelserna inte påverkas. Istället för alla ineffektiva bestämmelser, ska effektiva bestämmelser införas, som så nära som möjligt matchar parternas ursprungliga avsikt.

2. Avtalet mellan Cibdol, kunden, och dessa Villkor är exklusivt föremål för materiell schweizisk lag med undantag för lagkonfliktreglerna. Tillämpningen av FN-konventionen (CISG) är uttryckligen utesluten.

3. Tvister som uppstår till följd av eller i samband med avtalet mellan Cibdol, kunden och dessa Villkor (inklusive deras giltiga godkännande) ska uteslutande överlämnas till domstolen där företaget Cibdol BV inrättades.

12. Kontakt


Denna webbplats drivs av Cibdol BV, Handelsweg 1a, 5492NL Sint-Oedenrode, Nederländerna. Vid fall av frågor gällande webbplatsen och dess innehåll, vänligen kontakta vår kundserviceavdelning skriftligt eller via e-post (kontaktinformation på webbplatsen).


Produktsökare