Är NMN säkert på lång sikt?

Published:

Är NMN säkert på lång sikt? Denna fråga har varit i fokus för många forskare och hälsoentusiaster. NMN, en föregångare till NAD+ som är känd för sina potentiella anti-aging-fördelar och sin roll i DNA-reparation, har varit i fokus för många forskares undersökningar av långsiktig säkerhet. Men vad säger vetenskapen om NMN:s säkerhet?

I denna omfattande undersökning fördjupar vi oss i den fysiologiska säkerhetsprofilen för NMN-tillskott och undersöker dess inverkan på muskelfunktion och rörlighet. Vi tar dig också genom pågående kliniska prövningar som undersöker de långsiktiga effekterna av att ta NMN.

Vi diskuterar resultaten från Keio University School of Medicine's första studie av användning på människor med fokus på förbättringar av insulinkänsligheten, samt en bedömning av NAD+-koncentrationerna. Är NMN säkert på lång sikt? Svaret kan finnas i dessa studier.

Kortsiktig säkerhet vid tillskott av NMN

Nikotinamidmononukleotid (NMN) har fått uppmärksamhet inom hälso- och hälsoindustrin på grund av dess potentiella anti-aging-effekt. Men är det säkert att ta? Låt oss ta reda på det.

NMN är en förening som utgör grunden för NAD+, som hjälper till att upprätthålla DNA-reparation och energiproduktion i våra celler. NMN-tillskott kan hjälpa till att fylla på sjunkande NAD+-nivåer när vi åldras.

Fysiologisk säkerhetsprofil för tillskott av NMN

Studier har visat att det kan vara säkert att ta NMN i upp till sex veckor med doser från 100 mg till 1200 mg per dag. Inga kliniskt signifikanta biverkningar rapporterades hos människor eller möss.

  • Inga allvarliga biverkningar observerades under dessa studier.
  • Inga förändringar i kardiovaskulära parametrar noterades.
  • Inga tecken på leverskada eller annan organdysfunktion kopplades till konsumtionen av detta tillskott.

Påverkan på muskelfunktion och rörlighet

Forskning tyder på att tillskott av NMN potentiellt kan förbättra muskelfunktionen och rörligheten hos äldre personer, vilket indikerar möjliga förebyggande åtgärder mot åldersrelaterade muskelsjukdomar som sarkopeni.

Även om det finns lovande tecken på fördelar och säkerhetsprofil i samband med korttidsanvändning av NMN, krävs det mer detaljerade vetenskapliga undersökningar innan man kan dra definitiva slutsatser om deras långsiktiga effekter. Därför bör försiktighet iakttas när man överväger att påbörja en NMN-behandling tills avgörande bevis finns tillgängliga.

Pågående kliniska prövningar av långtidsanvändning av NMN

Även om den kortsiktiga säkerheten för nikotinamidmononukleotid (NMN) är väletablerad, är de långsiktiga effekterna fortfarande under utredning. För närvarande pågår tre kliniska prövningar för att undersöka de långsiktiga effekterna av Nicotinamide Mononucleotide (NMN).

Undersökning av säkerhetsparametrar för långtidsanvändning

Den första studien är främst inriktad på att fastställa nmna€™s säkerhetsparametrar vid användning av nmn under en längre period. Denna studie omfattar en omfattande undersökning av potentiella biverkningar och kliniskt signifikanta förändringar i deltagarnas hälsotillstånd efter regelbunden användning av nmn-tillskott under flera månader eller till och med år.

Bedömning med fokus på effektivitet tillsammans med hälsoeffekter

Den andra studien syftar till att utvärdera både effekten och eventuella hälsoeffekter i samband med långtidsanvändning av nikotinamidmononukleotidtillskott. Forskarna kommer att övervaka förändringar i biomarkörer relaterade till åldrande, DNA-reparationsmekanismer och nivåer av nikotinamid adenin dinukleotid (NAD+), som spelar en avgörande roll i cellulär metabolism och energiproduktion.

Denna speciella studie kan ge värdefulla insikter om huruvida NMN verkligen kan ge en anti-aging effekt genom att öka NAD + -nivåerna i mänskliga celler över tiden. Det kan också avslöja eventuella negativa konsekvenser kopplade till långvarig användning.

Utöver dessa två studier pågår för närvarande en annan klinisk prövning som är särskilt inriktad på medelålders vuxna och äldre - grupper som har störst nytta av potentiella anti-aging-åtgärder som NMN-tillskott.

Medelålders vuxna och seniorer: En särskild fokusgrupp

  • Vuxna i medelåldern: När vi åldras producerar våra kroppar naturligt mindre NAD+, vilket leder till olika åldersrelaterade tillstånd som minskade energinivåer eller kognitiv nedgång. Denna grupp kan ha stor nytta av att ta NMN-tillskott om de visar sig vara effektiva för att upprätthålla optimala NAD+-koncentrationer i cellerna.
  • Äldre personer: För äldre personer som redan upplever symtom som förknippas med lägre NAD+-nivåer - inklusive minskad muskelstyrka eller ökad trötthet - kan regelbundet intag av ett effektivt nmn-tillskott potentiellt bidra till att lindra dessa problem.

Alla tre försöken har ännu inte avslutats; därför förblir deras resultat ivrigt förväntade av forskare över hela världen som är mycket intresserade av att förstå mer om den sanna naturen bakom denna lovande sammansättnings effektivitet tillsammans med dess övergripande inverkan på människors hälsa, särskilt när det gäller långsiktiga användningsaspekter och därmed varnar potentiella användare fram till dess i enlighet med tillgängliga bevis hittills samlade genom vetenskapliga undersökningar som hittills genomförts längs dessa linjer.

Första studien av mänsklig användning vid Keio University School of Medicine

Under 2016 genomförde Keio University School of Medicine den första studien av hur människor använder nikotinamidmononukleotid (NMN), en prekursormolekyl till nikotinamidadenindinukleotid (NAD+), för att undersöka dess effekter på insulinkänsligheten och potentiella tillämpningar för att hantera åldersrelaterade sjukdomar som diabetes.

Förbättringar av insulinkänsligheten

Studien visade att NMN-tillskott förbättrade insulinkänsligheten i musklerna, vilket potentiellt kan bidra till att hantera tillstånd som diabetes som ofta är förknippade med åldrande. Dessa resultat baseras dock på ett litet urval och kräver ytterligare validering genom större studier.

Ingen signifikant effekt på NAD+-koncentrationer

Trots NMN:s roll i NAD+-transporten kunde man inte se någon markant påverkan eller ökning av NAD+-nivåerna vid tillskott av NMN. Studiens avsaknad av bevis för en signifikant ökning av NAD+-koncentrationerna väcker frågor om effekten av oral administrering och kräver ytterligare forskning om potentiella långsiktiga effekter och säkerhet.

Forskarna betonade behovet av ytterligare kliniska prövningar för att bättre förstå både kortsiktig säkerhet och långsiktiga effekter när man tar NMN-tillskott regelbundet under längre perioder. De lyfte också fram områden som farmakokinetik, som behöver undersökas närmare när det gäller denna nya förening vars popularitet fortsätter att växa trots begränsad vetenskaplig förståelse hittills.

Det är värt att notera att även om NMN: s säkerhet inte har bevisats kliniskt, anses det i allmänhet vara säkert för konsumtion. Det är dock alltid bäst att rådgöra med en vårdpersonal innan du tar några nya kosttillskott.

Ökad efterfrågan på hälsoprodukter mot åldrande som NMN

På den globala marknaden ökar efterfrågan på hälsoprodukter som motverkar åldrande, och nikotinamidmononukleotid (NMN) har seglat upp som ett av de mest eftertraktade tillskotten. Det ökade intresset kan tillskrivas dess potentiella fördelar mot hudåldrande och andra åldersrelaterade tillstånd.

Potentiella fördelar mot hudåldrande från ökad metabolisk produktomsättning av NAD

NMN ökar nivåerna av nikotinamid-adenindinukleotid (NAD+), ett viktigt koenzym som finns i alla levande celler. Högre koncentrationer av NAD+ har korrelerats med bättre cellprestanda och metabolism, vilket potentiellt kan bromsa åldringsprocessen i huden. Forskning tyder på att NMN-tillskott kan öka kollagenproduktionen, förbättra elasticiteten, minska rynkor och förbättra den allmänna hudhälsan.

Brådskande behov av detaljerade vetenskapliga undersökningar innan definitiva slutsatser kan dras

Trots dessa lovande indikationer är mycket om NMN fortfarande okänt eller obekräftat av rigorös vetenskaplig forskning. Även om många anekdotiska rapporter visar dess effektivitet som ett anti-aging-tillskott, kan definitiva slutsatser om dess säkerhetsprofil eller långsiktiga effekter ännu inte dras.

Denna kunskapslucka utgör ett betydande problem med tanke på den multimiljondollarstatus som denna produktkategori redan uppnått inom kosttillskottsindustrin. Därför finns det ett akut behov av mer detaljerade undersökningar av både kortsiktiga och långsiktiga effekter av regelbunden användning av NMN på människors hälsa.

För att säkerställa konsumentsäkerheten och trovärdigheten i effektpåståenden krävs robusta kliniska prövningar som genomförs under längre perioder tillsammans med omfattande övervakningsinsatser efter marknadsintroduktionen för att spåra eventuella biverkningar bland användare i olika demografiska grupper globalt. Detta säkerställer välgrundade beslutsprocesser avseende fortsatt användning samt tillsynsåtgärder i tillämpliga fall.

Förutom överväganden för enskilda användare finns det också bredare samhälleliga konsekvenser som särskilt rör etiska frågor kring utbredd användning, särskilt med tanke på möjliga oavsiktliga konsekvenser för befolkningsdynamiken om en effektiv förlängning av livslängden verkligen blir möjlig genom sådana interventioner. Därför är det nödvändigt med noggranna överväganden innan en bred implementering sker.

Randomiserad kontrollerad studie (RCT) om motion och tillskott av NNm bland amatöridrottare

En ökad nyfikenhet på de potentiella fördelarna med tillskott av nikotinamidmononukleotid (NMN) har nyligen uppstått. Denna ökade uppmärksamhet beror på dess lovande resultat som visats i en nyligen genomförd randomiserad kontrollerad studie med friska amatöridrottare.

Studien syftade till att undersöka vilken inverkan motion i kombination med NMN-tillskott kan ha på den aeroba kapaciteten. Resultaten var ganska spännande - det observerades att denna kombination ledde till förbättringar av den aeroba kapaciteten bland deltagarna. Ingen märkbar effekt på fysisk styrka registrerades dock.

Detta tyder på en ökad nivå av fysisk aktivitet, särskilt bland äldre personer. Sådana observationer tyder på möjliga förebyggande åtgärder mot åldersrelaterade muskelsjukdomar som ofta är förknippade med minskad rörlighet och allmän hälsokvalitet.

Även om dessa inledande resultat verkar lovande, belyser de också behovet av ytterligare detaljerade vetenskapliga undersökningar innan man gör definitiva slutsatser om eventuella negativa effekter om de finns längs dessa linjer. Därför bör potentiella användare närma sig NMN-tillskott försiktigt tills mer avgörande bevis finns tillgängliga när det gäller långsiktig säkerhet och effektivitet.

Lovande resultat men ytterligare forskning behövs

Resultaten från denna RCT ger hopp för många individer som söker sätt att förbättra sin fysiska prestationsförmåga och potentiellt bromsa åldersrelaterad nedgång. Men som alltid med nya kosttillskott eller behandlingar som NMN är det viktigt att inte ta ut något i förskott ännu.

Ytterligare forskning krävs om hur exakt NMN fungerar i våra kroppar under längre perioder - om det kan finnas oförutsedda biverkningar eller interaktioner vid långvarig användning; hur dosering kan påverka olika människor; om vissa populationer kan dra nytta av mer än andra; etcetera.

Ett varningens ord till potentiella användare

Om du överväger att prova NMN själv baserat på dessa preliminära studieresultat, kom ihåg: även om tidiga indikationer är positiva, vet vi fortfarande inte tillräckligt om dess långsiktiga användningsimplikationer. Olika faktorer som individuell genetisk smink, livsstilsval, redan existerande medicinska tillstånd, bland andra, kan väsentligt påverka ens svar på sådana tillskott. Därför är personlig konsultation, helst under professionell vägledning, nödvändig. Fram till dess är försiktighet fortfarande nyckelordet här.

Vanliga frågor i samband med Är Nmn säkert på lång sikt?

Är NMN säkert för långtidsanvändning?

Även om inledande studier tyder på att NMN i allmänhet är säkert, behövs mer forskning för att fastställa dess långsiktiga effekter.

Vilka är de långsiktiga effekterna av NMN?

Även om de långsiktiga effekterna av NMN inte är helt kända, kan det förbättra cellhälsan och livslängden.

Kan man ta NMN varje dag?

Även om dagligt intag kan vara fördelaktigt är den optimala doseringen och frekvensen fortfarande oklar, så det är alltid bäst att rådfråga en vårdgivare innan du börjar ta kosttillskott.

Vilka är riskerna med att ta NMN?

Potentiella risker inkluderar okända biverkningar på grund av bristen på omfattande studier på människor, så det är viktigt att gå försiktigt fram.

Slutsats

Är NMN säkert för långtidsanvändning?

Korttidsstudier tyder på att tillskott av NMN i allmänhet är säkert och tolereras väl, men det saknas avgörande bevis för dess långsiktiga säkerhet.

Pågående kliniska prövningar undersöker både säkerhetsparametrar och effektivitet tillsammans med hälsoeffekter.

Den första studien på människor från Keio University School of Medicine visade förbättringar av insulinkänsligheten men ingen signifikant effekt på NAD+-koncentrationerna.

I takt med att efterfrågan på anti-aging hälsoprodukter som NMN ökar, finns det potential för fördelar mot hudåldrande genom ökad omsättning av metaboliska NAD-produkter.

Innan man kan dra definitiva slutsatser om den långsiktiga säkerheten för NMN-tillskott krävs ytterligare vetenskapliga undersökningar.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare