Kan CBD vara ett antibiotikum?

Last updated:

Published:

Sambandet mellan infektion och konventionella antibiotika

Kan CBD vara användbart i kampen mot resistenta bakteriestammar? Resultat från University of Queensland i Australien tyder på att det skulle kunna vara så. Men innan vi tar en djupgående titt på studien är det bra att förstå det föränderliga förhållandet mellan bakterier och antibiotika.

Sedan Alexander Fleming 1928 gjorde den banbrytande upptäckten av penicillin har antibiotika varit ett viktigt verktyg i kampen mot bakterier och infektioner. Och även om vi fortfarande använder samma beprövade och testade metoder idag, har bakterierna utvecklats. När vissa bakterier, svampar och parasiter utsätts för antibiotika kan de anpassa sig och upphäva läkemedlets verkan genom att utveckla resistens.

Det är värt att påpeka att antimikrobiell resistens sannolikt skulle uppstå ändå, eftersom bakteriernas genetiska kod förändras med tiden. Överanvändningen av antibiotika tros dock vara en viktig faktor som påskyndar utvecklingen av resistenta stammar.

Enligt Världshälsoorganisationen är antimikrobiell resistens "ett allt allvarligare hot mot den globala folkhälsan som kräver åtgärder inom alla statliga sektorer och i hela samhället". Detta har fått forskare att gå nya vägar när de försöker identifiera föreningar som kan vara användbara för att stödja kampen mot skadliga bakterier. En sådan förening är cannabidiol (CBD), en cannabinoid som finns i Cannabis sativa.

Forskare letar efter nya sätt att hantera infektioner och resistenta bakterier

Dr. Mark Blaskovich, Principal Investigator och Program Coordinator för Community for Open Antimicrobial Drug Discovery, och Senior Research Officer vid Institute for Molecular Bioscience vid University of Queensland, fann att CBD var effektivt mot grampositiva bakterier. Stammar av grampositiva bakterier inkluderar Staphylococcus aureus (vanligt vid hudinfektioner) och Streptococcus pneumoniae (vanligt vid bakteriell lunginflammation).

Dr. Blaskovich presenterade sina resultat vid ett årsmöte för American Society for Microbiology. In vitro-prover av båda typerna av grampositiva bakterier behandlades med syntetisk CBD. Resultaten ledde Dr. Blaskovich till slutsatsen att CBD fungerade på liknande nivåer som receptbelagda antibiotika vankomycin och daptomycin. Han fann också att CBD verkade fungera mot grampositiva stammar av resistenta bakterier, något som många traditionella antibiotika börjar misslyckas med.

"Framför allt bibehölls aktiviteten mot resistenta stammar av Staphylococcus aureus (MRSA, VISA, VRSA), Streptococcus pneumoniae (MDR) och Enterococcus faecalis (VRE). Cannabidiol var bakteriedödande, uppvisade låga nivåer av benägenhet att inducera resistens och var aktivt mot MRSA-biofilmer".

Teamet genomförde också en annan studie där topikal CBD användes för att behandla en hudinfektion hos möss. Även här var resultaten positiva, men CBD verkade inte ta bort infektionen utan bara minska antalet bakterieceller.

Kan CBD bli ett antibiotikum?

Även om det skulle vara lätt att hylla detta arbete som ett betydande genombrott för CBD:s antibakteriella egenskaper, är det för tidigt att sluta använda penicillin ännu.

Även om man tror att CBD:s effektivitet kan bero på hur det angriper biofilmen som omger bakterieceller, är författarna fortfarande osäkra på CBD:s verkningsmekanism. De var också snabba med att påpeka studiens brister. Dr. Blaskovich betonade att eftersom resultaten är i preliminära stadier är det alldeles för tidigt för individer att börja självbehandla infektioner med CBD.

Studien utfördes också in vitro (utanför människokroppen), och det finns en risk att vi inte skulle se samma resultat i kliniska prövningar. Flera föreningar har visat antibakteriell effektivitet i petriskålar, men misslyckats i detta avgörande skede. Det är också värt att nämna att båda studierna utfördes i samarbete med Botanix Pharmaceuticals Ltd., ett läkemedelsföretag som specialiserat sig på topiska CBD-produkter.

Ändå kan denna forskning vara ett viktigt steg framåt för CBD och kampen mot antimikrobiell resistens. CBD fortsätter att uppvisa en god säkerhetsprofil och anses inte vara giftigt, inte ens i stora mängder. Tack och lov planerar Dr. Blaskovich och hans team att fortsätta sin forskning genom att testa CBD i djurmodeller för infektion. Förhoppningen är att de ska kunna identifiera vilka bakteriestammar det kan minska, vilka det kan döda helt och hållet samt den exakta verkningsmekanismen.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare