Author: Luke Sholl
About the author
A picture of Luke Sholl
Med mer än 10 års erfarenhet av att skriva om CBD och cannabinoider är Luke en etablerad journalist, som idag arbetar som huvudförfattare för Cibdol och andra cannabinoidtidskrifter. Han är engagerad i att presentera fakta- och bevisbaserat material och hans fascination för CBD sträcker sig även till fitness, kost och förebyggande av sjukdomar.
Read more.

Vad är klinisk endocannabinoidbrist (CECD)?

Vad är klinisk endocannabinoidbrist (CECD)?

Det endocannabinoida systemet existerar för att övervaka flera av vår kropps vitala biologiska system. Dess primära roll är att hjälpa till att återställa balansen i människokroppen och hålla den i ett optimalt tillstånd. En del forskare tror att ett bristfälligt endocannabinoid-system kan vara en underliggande orsak till medicinska tillstånd såsom migrän, fibromyalgi och IBS. Även om konceptet inte enhälligt accepteras bland medicinska organisationer, finns det en ökad volym av forskning som stöder teorin.

Endocannabinoidbrist börjar med det endocannabinoida systemet

Innan granskning av forskning om klinisk endocannabinoidbrist (CECD), är det värt att sammanfatta ECS roll[1] och dess primära delar. I hela det immuna- och centrala nervsystemet, viktiga organ och delar av vår hjärna finns receptorer. Dessa receptorer faller vanligtvis i två kategorier, CB1 och CB2. Deras roll är att agera som tillgångspunkter för cannabinoider (både interna och externa) för att interagera med ECS. Detta gör det möjligt för det endocannabinoida systemet att främja kroppen för att upprätthålla homeostas via en rad olika kemiska reaktioner. Du kan läsa mer om rollen som det endocannabinoida systemet har här.

Endocannabinoidbrist är en tro på att ett hälsotillstånd kan inträffa som ett resultat av problem med ECS. Det kan antingen vara via en brist på att endocannabinoider produceras av kroppen, eller saknade eller defekta receptorer. Om kroppen inte kan upprätthålla sina fysiologiska system i balans, kan sjukdomar inträffa. I de fall som studerats hittills, är dessa sjukdomar vanligtvis kopplade till vårt immunsystem.

Vad är klinisk endocannabinoidbrist (CECD)?

Vilken forskning finns för att främja teorin om "endocannabinoidbrist"?

Den ledande cannabinoidforskaren Dr. Ethan Russo föreslog först konceptet med endocannabinoidbrist. I en studie[2] publicerad år 2004, antydde Dr. Russo att en brist på cannabinoider kan vara den underliggande orsaken till flera hälsotillstånd.

• Migrän

Migrän är ett väldigt komplext tillstånd som involverar signaler mellan olika områden i hjärnan och flera neurokemikalier. Den exakta orsaken till migrän är inte helt klarlagd, även om genetiska anlag anses vara en central bidragande faktor till dess utveckling. Dr. Russos granskning visade exempel på att AEA (anandamid) är involverat i serotoninproduktion och smärtreglering. Höga nivåer av serotonin tros bidra till migrän på grund av brist på serotoninreglering.

• Fibromyalgi

Fibromyalgi är ett kroniskt, långvarigt hälsotillstånd som kan efterlämna de som drabbas i konstant smärta. Det finns för närvarande ingen bot på detta tillstånd, och hittills har traditionella läkemedel bara kunnat lindra symptomen. Den forskning Dr. Russo sammansatte antyder att "det endocannabinoida systemet reglerar nociceptiva trösklar". Nociceptorer ansvarar för att upptäcka smärta och överföra signalen till hjärnan för bearbetning.

Studien fortgick med att addera att en frånvaro av sådan reglering kunde bidra till kroniska smärttillstånd. I likhet med resultaten för undersökningarna gällande migrän, ansågs serotonin återigen vara betydligt involverad i fibromyalgi, och så gällde även för olika cannabinoider. Resultatet av granskningen visade att "cannabinoider har visat på förmågan att blockera ryggrads-, perifera- och gastrointestinala mekanismer som främjar smärta".

• IBS

IBS eller irritable bowel syndrome var det sista tillståndet som övervägdes påverkas av endocannabinoidbrist som en del av Dr. Russos granskning. Involveringen av cannabinoider i början av IBS tros fungera på samma sätt som både migrän och fibromyalgi. Serotonin var tänkt att påverka en del, då de som är drabbade av IBS har visat sig ha ökade nivåer av serotonin i blodet. Dock var fallet inte så för alla former av IBS.

Alla tre tillstånd kom tillbaka till antagandet att serotonin spelar en avgörande roll för deras utveckling. Därför, genom att kontrollera eller manipulera nivåerna av serotonin, skulle det bli möjligt att utveckla behandlingar. Cannabinoider skulle på ett naturligt sätt forma en nyckeldel av denna behandling på grund av inflytandet de har på kritiska endocannabinoider som anandamid.

Dr. Russo drog slutsatsen att "underliggande klinisk endocannabinoidbrist på ett lämpligt sätt kan behandlas med cannabinoid medicin". Undersökningen klargjorde även att betydligt mer forskning behövs för att förstå konceptet med endocannabinoidbrist fullt ut.

Hur kan CBD hjälpa till att tackla endocannabinoidbrist?

Trots att teorin om endocannabinoidbrist bottnar i vetenskapliga studier, preciserar ingen av dem hur tillståndet (om det visar sig vara legitimt) kan behandlas. Den exakta rollen som cannabinoider skulle spela måste fortfarande bestämmas. Baserat på aktuell forskning, finns det några antaganden vi kan göra, med hjälp av tanken att anandamidproduktion är fundamental för att reducera CECD-baserade sjukdomar.

När det gäller CBD, har det visat sig ha förmåga att hämma FAAH-enzymet[3]. Fettsyran amidhydrolas (FAAH) stöttar nedbrytning av anandamid, och är en del av anledningen till att AEA inte existerar i kroppen särskilt länge. Om särskilda mekanismer eller igångsättande orsaker skulle kunna identifieras, så är det möjligt att CBD kan främja behandling av de tillstånd som nämnts ovan. CBD har även visat sig direkt påverka specifika serotonin (5-HT1A) receptorer i hjärnan.

Konsekvenserna, om det kan bevisas är tydliga, men mer forskning behövs.

Fastän konceptet med endocannabinoidbrist först övervägdes år 2004, så saknas fortfarande forskning på ämnet. Egenskaperna för varje tillstånd verkar antyda en underliggande koppling mellan migrän, fibromyalgi och IBS. De bevis Dr. Russo presenterar pekar på en komplikation med specifika neurotransmittorsystem dit ECS är kopplat. Sedan den första granskningen ägde rum, har teorin[4] breddats till att inkludera Alzheimers och Parkinson som två tillstånd som potentiellt är relaterade till CECD.

Om existensen av CECD vore bevisad, skulle det göra det möjligt för forskare att utveckla målinriktade terapier, snarare än att förlita sig på information från flera förkliniska studier. Även om ett mönster verkar framstå, så finns det många problem med att förlita sig på individuella granskningar. Varje studie har sina egna unika variabler, och detta gör det väldigt utmanande att avgöra slutgiltiga resultat. Det endocannabinoida systemets komplexitet, och de hundratals cannabinoider som finns, gör studier av CECD till en problematisk uppgift som kräver storskaligt fokus. För alla miljoner människor som lever med en kronisk sjukdom som IBS eller fibromyalgi, kan en möjlig behandling med hjälp av cannabinoider vara en del av lösningen. Men för nu, måste vi vänta på mer definitiva resultat.

Källor

[1] Komorowski, J., & Stepień, H. (2007). [The role of the endocannabinoid system in the regulation of endocrine function and in the control of energy balance in humans]. PubMed. Published. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17369778/ [Källa]

[2] Russo, E. B. (2004). Clinical Endocannabinoid Deficiency (CECD): Can this Concept Explain Therapeutic Benefits of Cannabis in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel Syndrome and other Treatment-Resistant Conditions? Neuroendocrinology Letters. https://www.nel.edu/userfiles/articlesnew/NEL251204R02.pdf?route=pdf_/25_12/NEL251204R02_Russo_.pdf [Källa]

[3] Leweke, F. M., Piomelli, D., & Pahlisch, F. (2012). Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3316151/ [Källa]

[4] Russo, E. B. (2016b). Clinical Endocannabinoid Deficiency Reconsidered: Current Research Supports the Theory in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel, and Other Treatment-Resistant Syndromes. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5576607/ [Källa]

Källor

[1] Komorowski, J., & Stepień, H. (2007). [The role of the endocannabinoid system in the regulation of endocrine function and in the control of energy balance in humans]. PubMed. Published. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17369778/ [Källa]

[2] Russo, E. B. (2004). Clinical Endocannabinoid Deficiency (CECD): Can this Concept Explain Therapeutic Benefits of Cannabis in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel Syndrome and other Treatment-Resistant Conditions? Neuroendocrinology Letters. https://www.nel.edu/userfiles/articlesnew/NEL251204R02.pdf?route=pdf_/25_12/NEL251204R02_Russo_.pdf [Källa]

[3] Leweke, F. M., Piomelli, D., & Pahlisch, F. (2012). Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3316151/ [Källa]

[4] Russo, E. B. (2016b). Clinical Endocannabinoid Deficiency Reconsidered: Current Research Supports the Theory in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel, and Other Treatment-Resistant Syndromes. NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5576607/ [Källa]

Produktsökare