Vad är CBC (Cannabikromen)?

Vad är CBC (Cannabikromen)?

Även om de flesta är obekanta med denna cannabinoid så är CBC långt ifrån obetydlig. Fortsätt att läsa för en komplett sammanfattning om cannabikromen, och ta reda på vilken roll den kan spela i cannabinoidbaserade behandlingar.

Vad är CBC?

Cannabikromen tillhör en familj av ekologiska föreningar som heter cannabinoider. CBC finns i hampa och varianter av marijuana och syntetiseras efter att CBCA exponeras för värme och ljus. Dock skiljer den sig från majoriteten av cannabinoider eftersom den har en låg samhörighet till CB-receptorer. Istället binder CBC till TRPV-receptorer som är involverade i att upptäcka temperaturförändringar och andra känslor på en cellulär nivå.

Sammanfattning

Även då CBC kan besitta fördelar i sig själv, har de flesta studier undersökt effekterna av CBC tillsammans med andra cannabinoider så som CBD och THC. Cannabikromen uppvisar utmärkt synergi med andra cannabinoider, men trots att det är en stor förening i den biologiska strukturen av Cannabis sativa,produceras den endast i små mängder.

• CBC verkar icke-psykotropisk
• Är en av tre stora cannabinoider som syntetiseras från CBGA
• Kan främja behandling av cancer, smärta och inflammation
• Spelar en avgörande roll för att optimera entourage-effekten
• Visar en svag samhörighet till CB1- och CB2-receptorerna kopplade till ECS
• Aktiverar TRPV1- och TRPA1-receptorer belägna i cellmembranen

Biverkningar

För närvarande är det för tidigt att avgöra huruvida CBC producerar några märkbara biverkningar. Likt andra icke-psykotropiska cannabinoider, verkar den vara väl tolererad, men detta är bara antaganden.

Främjande forskning

Vad är CBC (Cannabikromen)?

Som vi tidigare snuddat vid, involverar merparten av studierna av CBC även andra framträdande cannabinoider. Oberoende forskning av CBC är begränsad, med endast in vitro och djurstudier som pågår.

År 2006 publicerades en studie i Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics som undersökte cannabinoiderna på in vitro cancerceller. Även om cannabidiol (CBD) visade sig vara den mest kraftfulla hämmaren för tillväxt av cancerceller, tätt följd av CBG och CBC. Forskare drog slutsatsen att deras "data främjar ytterligare tester av cannabidiol och cannabidiolrika extrakt för potentiell behandling av cancer”.

Department of Experimental Medicine i Napoli, Italien, testade effekten av CBD och CBC på nociceptiva vägar i råttor. Nociceptiv smärta är en bekant känsla associerad med brott, brännskador eller blåmärken.

Resultat visade att CBD och CBC orsakade "analgesi genom att interagera med flera olika proteiner". Även om studien drog slutsatsen att båda föreningar kan vara användbara som terapeutiska medel, så behöver flera åtgärdsmekanismer fortfarande utforskas.

En studie år 2010 av University of Mississippi utvärderade effekterna av THC, CBD, CBC, CBG, och CBN på en djurmodell med depression. Genom att använda olika doser, drog forskarna slutsatsen att "cannabinoider utövar antidepressiv-liknande åtgärder", dock var effekterna dosberoende även för CBC.

Även om CBD föredras för dess reduktion av inflammation och cellproliferation kopplad till akne, betonade en studie från 2016 att CBC kan ha en liknande effekt. Cannabinoiden "reducerade arakidonsyra (AA)-inducerad "akneliknande" lipogenes betydligt. Vidare resultat antydde att CBC, CBDV och THCV "visade sig lovande för att bli högeffektiva, tidigare okända antiakne-medel".

CBC:s effekt på andra cannabinoider uppvisades in en studie från 2011 i Drug and Alcohol Dependence. Inte enbart verkade cannabinoiden förmedla de psykotropiska effekterna av THC, utan dosberoende administrering av båda cannabinoider in vitro "ledde till förbättrad tetrad och antiinflammatoriska åtgärder". Den mest betydelsefulla skillnaden med CBC var att dess antiinflammatoriska effekter inte var ett resultat av att den band med CB1-eller CB2-receptorer. Det återstår att se hur denna åtgärdsmekanism effektivt kan översättas till människoförsök.

Laglig status

Då CBC anses vara en icke-psykotropisk cannabinoid, är den inte registrerad under the Single Convention on Narcotic Drugs. Därför finns det inga direkta begränsningar gällande denna cannabinoid, och den anses inte vara en olaglig substans.Produktsökare