Sömngång: Orsaker, förebyggande och behandling

Published:

När det gäller sömngång är många människor fortfarande förbryllade över detta nattliga fenomen. Sömngång inträffar under en dåligt reglerad djupsömn och kan leda till komplexa beteenden som individen inte har något minne av när han eller hon vaknar. I den här artikeln kommer vi att undersöka den mystiska världen av sömngång och ge användbar information om dess orsaker, effekter och hanteringsmetoder.

Vi kommer att utforska vanliga symtom i samband med sömngångsepisoder och deras koppling till NREM-störningar (non-rapid eye movement). Vidare kommer vi att diskutera genetiska faktorer som påverkar somnambulism samt miljömässiga utlösare som kan framkalla sömngång hos vissa individer.

Slutligen får du lära dig hur du kan förebygga sömngångsepisoder genom att använda rätt sömnhygien och skapa en avslappnande sovrumsmiljö. För dem som redan upplever detta fascinerande men potentiellt störande tillstånd erbjuder vi vägledning om hur kognitiv beteendeterapi (KBT) kan hjälpa till att stoppa sömngång tillsammans med långtidseffekter och hanteringsstrategier för vuxna drabbade.

sömngångare

Förståelse för sömngång

Sömngång, eller somnambulism, är en beteendestörning som inträffar under djupsömn och kan pågå i några sekunder till en halvtimme. Det uppstår till följd av störningar i uppvaknandet av sömnen vid icke-rapida ögonrörelser (NREM) och är vanligare hos barn än hos vuxna. Symtomen omfattar att sitta upp i sängen, gå runt medan man sover, se yrvaken eller förvirrad ut, uppvisa klumpigt beteende och till och med urinera på oönskade ställen.

Vanliga symtom på sömngång

 • Att sitta upp i sängen när man sover
 • Går runt i huset utan att vara medveten om omgivningen
 • Ett tomt ansiktsuttryck eller en glasögonblick.
 • Oförmåga att svara på lämpligt sätt när andra talar till dig
 • Utföra komplexa beteenden som att laga mat eller köra bil utan att vakna upp helt.

Sömnmedicinska experter uppskattar att ungefär en procent av alla människor går i sömnen regelbundet, men många fall rapporteras inte eftersom personen kanske inte kommer ihåg vad han eller hon gjort när han eller hon vaknar. Barn är mer benägna att uppleva detta fenomen på grund av dåligt reglerade djupa sömncykler, men det finns även fall hos vuxna.

Sambandet mellan störningar i NREM-sömnen och sömngång

NREM (non-rapid eye movement) består av tre faser: lätt slummer som övergår i djupare vilofaser innan den övergår till REM (rapid eye movement). Den tredje fasen kännetecknas av långsamma hjärnvågor som kallas deltaaktivitet och som ansvarar för att föryngra den fysiska hälsan under hela natten.

Sömngångsepisoder inträffar vanligtvis under dessa perioder då det sker en abrupt övergång mellan olika nivåer inom detta spektrum - särskilt om någon upplever störningar som bullerstörningar utanför sovrumsfönstret som gör att de rör sig för en stund innan de daltar igen utan att vakna upp helt och hållet.

Under denna period kan kroppen vara aktiv medan hjärnan är i djup sömn. Detta kan leda till komplexa beteenden som att gå omkring eller till och med delta i potentiellt farliga aktiviteter utan att man är medveten om vad som händer.

Studier har visat att personer som ofta går i sömnen ofta lider av andra symptom på NREM-störningar, t.ex. överdriven sömnighet på dagen och nattliga uppvaknanden på grund av obstruktiv sömnapné eller restless leg syndrome. Om man tar itu med dessa underliggande problem kan man bidra till att minska antalet fall där någon ägnar sig åt omedvetna handlingar under sin slummerperiod genom att främja mer vilsamma oavbrutna nätter överlag - vilket i slutändan gynnar alla inblandade, inklusive sängpartner som själva kan bli störda av sådana händelser.

Sömngång är en komplicerad fråga och det kan vara lättare att hantera den genom att förstå dess ursprung och manifestationer. Orsakerna till sömngång tros vara kopplade till både genetiska faktorer och miljöutlösande faktorer; ytterligare forskning på dessa områden kan ge insikt om hur man bäst förebygger eller behandlar detta tillstånd.

Orsaker till sömngång

Orsaker till sömngång

Sömngång, även känd som somnambulism, är ett komplext beteende som kan bero på olika faktorer. Vissa individer kan vara mer benägna att sömnvandra på grund av genetiska anlag eller miljöutlösande faktorer. Att förstå dessa orsaker kan hjälpa till att hantera och förebygga sömngångsepisoder.

Genetiska faktorer som påverkar sömngång

En ärftlig komponent har identifierats i vissa fall av sömngång. Forskning visar att sannolikheten för sömngång ökar när en person har familjemedlemmar som har en historia av sömnstörningar, inklusive skräck och apné, särskilt om båda föräldrarna är drabbade. I själva verket ökar sannolikheten om båda föräldrarna har en historia av denna NREM-störning (non-rapid eye movement).

Dessutom har studier visat att enäggstvillingar har större sannolikhet att uppvisa liknande mönster av beteenden som orsakas av sömnbrist, t.ex. dåligt reglerad djupsömn som leder till somnambulism. Detta tyder på att genetiken spelar en viktig roll när det gäller att avgöra vem som kan utveckla detta tillstånd.

Miljöutlösande faktorer för somnambulism

Förutom genetiska faktorer kan vissa miljöförhållanden framkalla eller förvärra somnambulism:

 • Brist på riktig vilande sömn: Otillräcklig eller störd djup sömncykel (NREM) kan öka risken för komplexa beteenden som att gå i sömnen.
 • Psykiska stressfaktorer: Oroväckande situationer kan bidra till nattlig upphetsning under icke snabba ögonrörelser och utlösa episoder hos mottagliga personer.
 • Feberinducerad stress: Sjukdomar som åtföljs av hög feber kan leda till sömngång, eftersom kroppens system kämpar för att upprätthålla korrekta återhämtningsfunktioner.
 • Mediciner: Vissa mediciner, t.ex. lugnande hypnotika och vissa antidepressiva medel, kan framkalla eller förvärra sömngångsepisoder. Kontakta din vårdgivare om du misstänker att ett läkemedel bidrar till somnambulism.
 • Migrän och huvudskador: Neurologiska störningar orsakade av migrän eller tidigare huvudtrauma kan öka sannolikheten för att man ägnar sig åt omedvetna aktiviteter under djupa sömnstadier.

Utöver dessa faktorer kan andra tillstånd som överdriven sömnighet under dagen på grund av narkolepsi eller obstruktiv sömnapné också bidra indirekt. Dessa störningar stör normala sömnmönster och kan leda till en ökad risk för att uppleva nattlig vakenhet som leder till somnambulism.

För att bättre förstå individens känslighet och hantera potentiella utlösare effektivt är det viktigt att de som regelbundet upplever sömngång konsulterar en specialist i sömnmedicin. Tidigt ingripande kan bidra till att förhindra ytterligare komplikationer i samband med denna komplexa beteendestörning.

Sömngång kan ha ett mångfacetterat ursprung och är en följd av både genetiska och miljömässiga faktorer. Det är viktigt att förstå de potentiella orsakerna till sömngång för att kunna hantera detta tillstånd på ett effektivt sätt. I fortsättningen ska vi nu utforska konsekvenserna av somnambulism hos vuxna och vilka risker som kan uppstå om man låter det vara obehandlat.

Konsekvenser av sömngång hos vuxna

Konsekvenser av sömngång hos vuxna

Sömngång hos vuxna kan få allvarliga konsekvenser och påverka deras hälsa och allmänna livskvalitet. En studie som genomfördes mellan juni 2007 och januari 2011 visade att vuxna sömngångare kan uppvisa våldsamma beteenden under episoderna, vilket innebär en risk för dem själva och andra.

Frekvens och svårighetsgrad av somnambulism hos vuxna

Studien visade att 22,8 % av deltagarna med en historia av sömngång hade nattliga episoder medan 43,5 % hade veckovisa episoder. Dessa frekventa incidenter stör inte bara individens sömncykel utan utgör också potentiella faror på grund av komplexa beteenden som utförs omedvetet under dessa episoder.

Förutom att gå omkring medan de sover, utför vissa vuxna sömngångare aktiviteter som matlagning eller bilkörning utan att minnas något efteråt. Denna brist på medvetenhet ökar risken för olyckor eller skador både för den person som upplever somnambulism och för de personer som finns runt omkring.

Potentiella risker i samband med obehandlade fall av vuxenutbrott hos vuxna

Hela 58 procent av deltagarna rapporterade att de hade varit våldsamma i sitt medvetslösa tillstånd, vilket visar hur viktigt det är att ta itu med detta underdiagnostiserade tillstånd bland vuxna. Potentiella risker som är förknippade med obehandlade vuxenfall är bland annat följande:

 • Skada: När personer utför komplexa uppgifter utan medveten kontroll är det mer sannolikt att de skadar sig själva eller andra oavsiktligt genom fall eller andra olyckor.
 • Frågor om psykisk hälsa: Kronisk sömnbrist till följd av frekventa episoder kan leda till överdriven sömnighet under dagen (EDS), ångest och depression.
 • Belastning av relationen: Sömngång kan orsaka spänningar mellan den person som upplever det och dennes sängpartner eller familjemedlemmar på grund av störda sömnmönster och potentiella säkerhetsrisker.
 • Sömnstörningar: Obehandlad somnambulism kan vara en indikation på andra underliggande sömnstörningar, t.ex. obstruktiv sömnapné eller NREM-störning (non-rapid eye movement), som kräver läkarvård.

För att minska dessa risker är det viktigt att vuxna personer som lider av sömnproblem söker professionell hjälp från en specialist i sömnmedicin. Korrekt diagnos och behandling kan förbättra inte bara individens livskvalitet utan också skydda dem från potentiellt farliga situationer som uppstår under episoder. Tidigt ingripande kan också förhindra ytterligare komplikationer i samband med dåligt reglerad djupsömn, vilket säkerställer övergripande hälsa och välbefinnande.

Förutom att söka läkarhjälp är det viktigt att genomföra hälsosamma livsstilsförändringar, t.ex. att upprätthålla en konsekvent rutin vid sänggåendet, hantera stressnivåer på ett effektivt sätt, undvika alkoholkonsumtion före sänggåendet och skapa en säker sömnmiljö, för att minska frekvensen av somnambulism hos vuxna.

Effekterna av sömngång hos vuxna kan vara allvarliga och återkommande, så det är viktigt att vidta åtgärder för att förhindra att dessa händelser inträffar. Genom att etablera goda sömnhygieniska vanor och skapa en avslappnande sovrumsmiljö kan individer minska risken för att drabbas av somnambulism episoder i vuxen ålder.

Förebyggande av sömngångsepisoder

Förebyggande av sömngångsepisoder

För att minska sannolikheten för att drabbas av sömngång är det viktigt att upprätta regelbundna sömn- och sovscheman, minska mängden vätska före sänggåendet, undvika koffein nära sänggåendet och se till att skapa en avkopplande miljö som främjar en vilsam sömn. Genom att skapa optimala förhållanden som främjar sunda sömnvanor kan man minimera sina chanser att ägna sig åt omedvetna aktiviteter under sömnen.

Sömnhygienens betydelse för att förebygga somnambulism

Med sömnhygien avses metoder som främjar god sömnkvalitet och vakenhet på dagen. Det spelar en avgörande roll för att förebygga somnambulism eftersom dåliga sömnvanor kan leda till sömnbrist, vilket kan framkalla sömngångsepisoder. Enligt American Academy of Sleep Medicine (AASM) kan en förbättring av din allmänna sömnhygien bidra till att reglera din NREM-störning (non-rapid eye movement).

 • Håll konsekventa tider för sänggående och uppvaknande.
 • Skapa en bekväm sovmiljö med minimalt med buller och ljus.
 • Undvik tunga måltider nära sänggåendet.
 • Begränsa exponeringen för skärmar (TV, smartphones) innan du går och lägger dig.
 • Införliva avslappningstekniker som meditation eller djupa andningsövningar i din nattliga rutin.

Tips för att skapa en avslappnande sovrumsmiljö

Ett idealiskt sovrum bör vara gynnsamt för en vilsam sömn genom att erbjuda en atmosfär som främjar avkoppling och minimerar störningar under natten. Detta bidrar till att förhindra dåligt reglerad djupsömn som kan utlösa sömngång. Här är några tips för att skapa en lugnande sovrumsmiljö:

 1. Välj sängmaterial som ger dig sömn som passar dina önskemål, till exempel skummadrasser eller allergivänliga kuddar.
 2. Se till att rumstemperaturen är sval och behaglig, helst mellan 15-19 °C (60-67 °F).
 3. Använd mörkläggningsgardiner eller rullgardiner för att stänga av externa ljuskällor.
 4. Använd lugnande dofter som eterisk lavendelolja i en diffusor för ökad avslappning.

Genom att vidta dessa åtgärder kan du förbättra din sömnkvalitet och minska risken för sömngångsepisoder. Om sömngång fortsätter trots att du följer hälsosamma sömnvanor kan det vara fördelaktigt att tala med en specialist i sömnmedicin för ytterligare utvärdering och möjliga behandlingar.

Sömngång kan förebyggas genom god sömnhygien och genom att skapa en lugn sovrumsmiljö. KBT är en gångbar teknik för att behandla sömngång hos vuxna, och om du är medveten om de bestående konsekvenserna av denna störning kan du hjälpa dig att utforma mer framgångsrika behandlingsplaner.

Hur man slutar gå i sömnen

Lyckligtvis finns det flera metoder som kan hjälpa till att stoppa eller minska sömngångsepisoderna. En sådan interventionsmetod är kognitiv beteendeterapi (KBT), som har visat sig vara effektiv vid behandling av olika sömnstörningar.

KBT:s roll vid behandling av sömngång

KBT är en form av psykoterapi som syftar till att identifiera och ändra missanpassade tankemönster och beteenden som är förknippade med sömnstörningar, vilket leder till förbättrad sömnkvalitet och minskad risk för somnambulism. Genom att ta itu med dessa problem kan individer förbättra sin allmänna sömnkvalitet och minska sannolikheten för att drabbas av nattliga störningar som somnambulism.

I vissa fall kan KBT omfatta avslappningstekniker som progressiv muskelavslappning eller djupa andningsövningar för att främja bättre sömnhygien. Andra komponenter kan omfatta stimuluskontrollterapi - där patienterna lär sig att associera sängen med sömn - eller att upprätta konsekventa rutiner vid sänggåendet som signalerar att det är dags för vilsam slummer.

Långsiktiga effekter och behandlingsstrategier för vuxna personer som lider av sjukdomen

Medan de flesta barn brukar växa ifrån sömngång i tonåren, fortsätter vissa vuxna att uppleva episoder under hela livet. I dessa fall är långsiktiga hanteringsstrategier viktiga, inte bara för att minska antalet incidenter utan också för att minimera de potentiella risker som är förknippade med somnambulism i vuxen ålder.

 • Håll regelbundna sömnscheman: Att gå till sängs vid samma tid varje kväll hjälper till att reglera kroppens inre klocka och ser till att du får tillräckligt med NREM-sömn - det skede då sömngång uppstår.
 • Skapa en säker sovmiljö: Ta bort alla potentiella faror från ditt sovrum och se till att dörrar och fönster är ordentligt låsta för att förhindra skador eller olyckor under episoder.
 • Undvik utlösande faktorer: Vissa faktorer som stress, alkoholkonsumtion eller vissa mediciner kan framkalla sömngång. Att identifiera dessa utlösande faktorer och hitta sätt att hantera dem är avgörande för att minska antalet incidenter.
 • Rådgör med en sjukvårdspersonal: Om din somnambulism kvarstår trots självhjälpsåtgärder är det viktigt att rådgöra med en specialist på sömnmedicin. De kan rekommendera ytterligare utvärdering eller behandlingsalternativ som är skräddarsydda specifikt för dig.

Förutom KBT och andra hanteringsstrategier som nämns ovan är det viktigt att inte glömma bort den allmänna hälsans roll för att förebygga sömnstörningar. Att se till att man har rätt kost, regelbundet motionerar och hanterar stressnivåerna kan alla bidra avsevärt till att uppnå en bättre kvalitet på den återhämtande sömnen - vilket i slutändan minimerar risken för att man ägnar sig åt omedvetna aktiviteter under sömnen.

Genom att förstå KBT:s roll i behandlingen av sömngång kan de som lider av sömngång utveckla långsiktiga strategier för att minska episoderna. Samtidigt bör alkoholkonsumtionen begränsas för att minimera risken för att förvärra sömngångsepisoderna.

Att gå i sömnen när man är berusad

Alkoholkonsumtion har varit känd för att förvärra eller utlösa sömngångsepisoder hos personer som har en tendens till somnambulism. Detta beror på dess inverkan på hjärnans förmåga att reglera korrekta sömnmönster, vilket ökar sannolikheten för att en person kommer att engagera sig i omedvetna beteenden utan någon medveten medvetenhet om vad som hände efteråt vid uppvaknandet.

Alkoholens inverkan på sömngångsepisoder

Alkohol påverkar olika aspekter av vår sömncykel, bland annat genom att störa REM- och NREM-sömnen. Alkohol kan därför framkalla sömngång genom att orsaka dåligt reglerad djupsömn (NREM-störning) och fragmenterad vila. Dessutom kan överdriven sömnighet under dagen som orsakas av alkoholinducerad sömn av dålig kvalitet ytterligare öka risken för att man ägnar sig åt komplexa beteenden som somnambulism.

Förutom att störa normala sömnmönster försämrar alkohol även kognitiva funktioner och koordination. Detta gör det mer sannolikt att berusade personer som redan är predisponerade för somnambulism uppvisar ett klumpigt beteende under sina episoder. Dessutom kan de löpa en ökad risk för olyckor eller skador eftersom deras omdöme är nedsatt när de är påverkade.

Tips för att minska risken för somnambulism när man är berusad

 1. Minska ditt alkoholintag: Om du begränsar din alkoholkonsumtion kan det bidra till att minska störningar i din naturliga sömncykel och minska risken för att utlösa en sömngångsepisod.
 2. Undvik att dricka nära sänggåendet: Om du ger dig själv gott om tid mellan alkohol och sänggående får din kropp tillräckligt med tid för att metabolisera ämnet innan du går in i de djupa NREM-stadierna där de flesta människor går i sömnen.
 3. Upprätta ett regelbundet sömnschema: Om du har konsekventa tider för sänggående och uppvaknande kan du hjälpa till att reglera kroppens inre klocka, vilket gör det mindre troligt att alkoholen stör ditt normala sömnmönster. Detta är särskilt viktigt om du är benägen att uppleva sömngångsepisoder.
 4. Skapa en säker miljö: Om du vet att alkoholkonsumtion ökar sannolikheten för sömnvandring, ta försiktighetsåtgärder genom att ta bort alla potentiella faror från din omgivning innan du går och lägger dig. Detta inkluderar att säkra fönster och dörrar eller flytta vassa föremål utom räckhåll.
 5. Prata med en läkare: Om du fortsätter att uppleva sömngång när du är berusad trots att du har vidtagit förebyggande åtgärder bör du kontakta en vårdgivare som specialiserat sig på sömnmedicin för ytterligare utvärdering och vägledning om hur du kan hantera detta tillstånd på ett effektivt sätt.

Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå sambandet mellan alkoholkonsumtion och sömngång för personer som är predisponerade för detta beteende. Genom att implementera dessa tips i sina dagliga rutiner kan de minimera riskerna i samband med berusningsinducerade episoder samtidigt som de främjar den allmänna hälsan och välbefinnandet genom en sömn av bättre kvalitet.

Vanliga frågor om sömngång

Vad orsakar sömngång?

Det kan handla om sömnstörningar i familjen, stress, oregelbundna sömnscheman, vissa mediciner eller substanser som alkohol och underliggande medicinska tillstånd som sömnapné.

Vilka är de tre vanligaste orsakerna till sömngång?

Tre vanliga orsaker till sömngång är: (1) genetisk predisposition - att ha en nära släkting som drabbas av denna störning; (2) externa utlösare - som stress eller biverkningar av läkemedel; och (3) störda sömnmönster - som kan bero på dåliga sovvanor eller ett inkonsekvent schema.

Vad är den senaste forskningen om sömngång?

Den senaste forskningen om sömngång fokuserar på att förstå dess neurobiologiska mekanismer och identifiera potentiella behandlingsalternativ. Nya studier tyder på att onormal hjärnaktivitet under djupa icke-REM-stadier av sömn kan bidra till detta beteende medan andra studier undersöker hur kognitiv beteendeterapi kan hjälpa till att hantera det effektivt.

Orsakas sömngång av trauma?

Sömngång är inte direkt orsakat av trauma, men traumatiska händelser kan öka sannolikheten för att utveckla detta tillstånd. Traumarelaterade stressorer kan störa normala sömnmönster eller förvärra befintliga sårbarheter hos personer som är benägna att drabbas av parasomnior som somnambulism.

Slutsats

Överlag är sömngång ett vanligt fenomen som drabbar både barn och vuxna. De exakta orsakerna till sömngång är inte helt klarlagda, men man kan hantera det genom att etablera sunda sömnvanor, skapa en lugnande sovrumsmiljö, vägleda sömngångare tillbaka till sängen på ett säkert sätt och söka professionell hjälp vid behov.

För att garantera säkerhet och korrekt behandling är det viktigt att vidta åtgärder om du eller någon du känner upplever frekventa episoder av sömngång. Genom att följa dessa tips och förstå de underliggande faktorerna som bidrar till sömngångsbeteende kan individer bättre hantera detta tillstånd för att förbättra den allmänna hälsan och välbefinnandet.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare