Nattskräck

Last updated:

Published:

Att förstå nattskräck

Nattskräck är en sömnstörning som kännetecknas av rädsla och känslomässig oro under de första timmarna av sömnen. De drabbar främst barn, särskilt pojkar före tonåren, och förekommer under djupare sömnstadier jämfört med mardrömmar. Vanliga symtom är plötsligt uppvaknande, rädsla eller skräck, skrik, svettning, förvirring, snabb hjärtfrekvens och svårigheter att vakna upp.

nattliga skräcken

Skillnader mellan mardrömmar och mardrömmar

Även om både mardrömmar och mardrömmar kan orsaka problem under sömnen, skiljer de sig åt på flera sätt. Mardrömmar inträffar vanligtvis under REM-sömn (snabb ögonrörelse), då det är mest troligt att drömmar förekommer. Däremot skermardrömmar under djupa sömnstadier som inte är REM-stadier. Dessutom minns personer som upplever mardrömmar ofta sina drömmar när de vaknar, medan personer med nattskräck vanligtvis inte har något minne av händelsen.

Prevalens hos barn jämfört med vuxna

Nattskräck drabbar främst små barn, särskilt barn i åldern 4-12 år. Enligt U.S. National Library of Medicine är det endast 1-6 % av barnen som drabbas av detta fenomen, som tenderar att försvinna när deras nervsystem mognar, men även vuxna kan drabbas, om än mindre ofta än barn.

 • Sömnstörningar: Vuxna som har mardrömmar kan lida av andra underliggande sjukdomar som t.ex. restless leg syndrome eller sömnapné.
 • Känslomässig stress: Stressiga livshändelser eller olösta känslomässiga problem kan bidra till att vuxna drabbas av nattskräck.

Att föra register över sömnmönster och identifiera potentiella utlösare kan vara bra för att bättre hantera nattskräck. En sömnspecialist kan konsulteras för korrekt diagnos och effektiv behandling av nattskräck.

Orsaker till nattskräck hos barn

Orsaker till nattskräck hos barn

Nattskräck, även kallad sömnskräck, är en typ av sömnstörning som drabbar barn oftare än vuxna. Forskare tror att en överdriven stimulering av det centrala nervsystemet är en viktig faktor vid nattskräck. I det här avsnittet kommer vi att utforska några faktorer som bidrar till nattskräck hos barn och diskutera hur miljöinfluenser kan förvärra dessa episoder.

Centralnervsystemets roll för upphetsning

Det centrala nervsystemet (CNS) är ansvarigt för att reglera olika kroppsfunktioner som hjärtfrekvens och muskelrörelser under sömnen. Det har föreslagits att nattskräck uppstår när det finns en obalans eller störning inom CNS som leder till förhöjda vakenhetsnivåer under sömnen. Detta kan bero på genetisk predisposition eller andra underliggande medicinska tillstånd som restless leg syndrome, vilket kan bidra till ökad aktivitet under natten och följaktligen utlösa nattskräcksepisoder.

Miljöfaktorer som bidrar till nattskräck

 • Sömnbrist: Det kan leda till störningar i det normala sömnmönstret, vilket gör det svårt för barnens hjärnor att övergå smidigt mellan olika sömnstadier, vilket kan leda till att de drabbas av mardrömmar.
 • Familjestressfaktorer: Känslomässig stress på grund av familjekonflikter eller förändringar i hemmet kan påverka barnets förmåga att slappna av vid sänggåendet, vilket ökar sannolikheten för att barnet ska utveckla detta tillstånd.
 • Mobbning: Studier har visat att barn som utsätts för mobbning kan vara mer benägna att gå i sömnen och få mardrömmar på grund av ökad ångest.
 • Sömnapné: Barn med sömnapné drabbas ofta av störda andningsmönster under natten, vilket kan leda till ökad vakenhet och öka risken för att de drabbas av nattliga terrordåd.
 • Sen läggdags eller oregelbunden rutin: Ett konsekvent schema för sänggåendet är avgörande för att upprätthålla sunda sömnvanor. En oregelbunden rutin eller aktiviteter sent på natten kan störa normala sömncykler, vilket gör det svårt för barn att uppnå den djupa, återhämtande sömn som krävs för att undvika nattskräck.

Sammanfattningsvis kan man säga att även om det inte finns någon definitiv orsak till varför vissa barn drabbas av nattskräck, kan en förståelse av den roll som spelas av centrala nervsystemets upphetsning och olika miljöfaktorer hjälpa föräldrar att identifiera potentiella utlösare och vidta lämpliga åtgärder för att förebygga detta. Om man ser till att barnen får tillräckligt med vila, skapar en lugnande miljö före sömnen, tar itu med eventuella underliggande medicinska tillstånd som restless leg syndrome eller sömnapné och upprätthåller en öppen kommunikation om känslomässiga stressfaktorer i hemmet kan det vara till nytta för att minska förekomsten av dessa plågsamma episoder hos de små barnen.

Diagnostisera nattskräck

Diagnostisera nattskräck

Nattskräck kan vara en plågsam upplevelse för både individen och dennes anhöriga. Det är viktigt med en korrekt diagnos för att säkerställa korrekt behandling och hantering av denna sömnstörning. I det här avsnittet kommer vi att diskutera de tecken som indikerar eventuell förekomst av nattskräck, samt betydelsen av familjehistoria vid diagnostisering av dessa episoder.

Tecken som tyder på att det kan finnas nattskräck

För att diagnostisera symtom på nattskräck kan läkaren fråga patienterna om de tecken de har märkt i samband med dessa episoder. Vanliga indikatorer är bland annat:

 • Plötsligt uppvaknande från sömnen med intensiv rädsla eller panik
 • Skrikande eller gråtande under sömnen utan att vakna upp helt och hållet
 • Snabb andning och ökad hjärtfrekvens under en episod
 • Oförmåga att minnas detaljer om händelsen när man vaknar upp helt och hållet
 • Svårt att trösta eller lugna ner sig efter att en episod har avslutats.

Om du misstänker att du eller ditt barn har mardrömmar på natten är det viktigt att du för en noggrann bokföring genom att föra sömndagbok. Detta kommer att hjälpa sjukvårdspersonal att bättre förstå mönster och utlösande faktorer i samband med dessa händelser.

Vikten av familjehistoria

Förutom att observera symtom och föra sömndagbok kan läkaren också fråga om familjens historia när han eller hon diagnostiserar nattskräck. Forskning tyder på att det kan finnas en genetisk komponent i utvecklingen av detta tillstånd, och därför är det viktigt att förstå ens familjebakgrund.Studier har visat att det är vanligare bland personer som har släktingar med liknande erfarenheter som mardrömmar, sömngång eller andra sömnstörningar som restless leg syndrome och sömnapné.

I vissa fall kan psykologiska utvärderingar också rekommenderas för att utesluta underliggande problem som bidrar till problemet. Det kan till exempel handla om att bedöma om känslomässig stress kan förvärra nattskräck eller identifiera eventuella traumarelaterade faktorer som påverkar ens sömnmönster.

Att diagnostisera mardrömmar är ett viktigt steg för att kunna hantera denna plågsamma upplevelse på ett effektivt sätt. Genom att förstå de tecken som förknippas med dessa episoder och ta hänsyn till familjens historia kan vårdpersonal utveckla personliga behandlingsplaner för att hjälpa individer att återfå normala sömnmönster och förbättra sitt allmänna välbefinnande.

Behandla & hantera nattskräck hos barn

Behandling och hantering av nattskräck hos barn

Nattskräck kan vara en källa till oro för både barn och deras vårdnadshavare. Behandlingsalternativen för att hantera återkommande fall varierar beroende på varje barns specifika behov, men innebär i allmänhet att man säkerställer säkra miljöer, håller regelbundna rutiner vid sänggåendet konsekventa, upprätthåller öppna kommunikationslinjer och ger tröst och bekräftelse när det behövs. Psykoterapi kan vara ett alternativ för dem som behöver ytterligare hjälp med att hantera nattskräck.

Säkerställande av säkra sovmiljöer

För att minimera risken för skador under nattliga terrorepisoder är det viktigt att skapa en säker sovmiljö för ditt barn. Detta innebär bland annat att ta bort alla vassa eller farliga föremål från rummet och att använda sänggrindar vid behov för att förhindra fall. Att installera en nattlampa kan dessutom bidra till att ge komfort samtidigt som det blir lättare att navigera i rummet om de skulle gå i sömnen under en episod.

Upprätta konsekventa rutiner vid sänggåendet

 • Skapa en lugnande rutin före sänggåendet som inkluderar aktiviteter som att läsa eller lyssna på lugnande musik.
 • Håll konsekventa scheman för sänggåendet genom att gå till sängs vid samma tid varje kväll.
 • Undvik stimulerande aktiviteter som att titta på tv eller spela videospel nära sänggåendet.
 • Begränsa koffeinintaget, särskilt på kvällen innan du ska sova.

Kommunikationsstrategier för att trösta drabbade personer

Om ditt barn har mardrömmar är det viktigt att du ger det tröst och lugnar det. Här är några tips för att effektivt kommunicera med ditt barn under dessa episoder:

 1. Var lugn och sansad, så att barnet kan känna sig tryggare.
 2. Väck dem försiktigt genom att ropa deras namn eller röra vid deras axel. Undvik att skaka eller skrika, eftersom det kan intensifiera episoden.
 3. Erbjud lugnande ord som "Du är säker" eller "Allt är okej".
 4. Om de kan kommunicera, uppmuntra dem att berätta om vad som hände under nattskräcken. Detta kan hjälpa till att lindra eventuell kvarstående rädsla eller ångest.

Förutom dessa strategier är det viktigt att ta itu med eventuella underliggande sömnstörningar som kan vara bidragande faktorer till att du drabbas av nattskräck. Det är viktigt att konsultera en sjukvårdspersonal om symtomen på sömnapné eller restless leg syndrome kvarstår bortom förväntade tidsramar. Samråd med en barnläkare kan säkerställa att rätt vård ges där det behövs och i slutändan hjälpa den drabbade individen att återgå till normala, hälsosamma sömnmönster förr snarare än senare. Sömnspecialister kan också ge vägledning om hur man bäst hanterar känslomässig stress som kan förvärra förekomsten av nattskräck hos barn.

Vuxnas erfarenheter av mardrömmar

Vuxnas erfarenheter av mardrömmar

Hos vuxna kan mardrömmar orsaka förlägenhet och ångest i sociala sammanhang. Till skillnad från barn som ofta växer ifrån denna sömnstörning kan vuxna fortsätta att uppleva nattskräck under hela livet. Behandlingsalternativen kan omfatta att ta itu med eventuella underliggande sömnstörningar eller att söka professionell hjälp för att hantera stressfaktorer som kan bidra till episoderna.

Nattskräckens inverkan på vuxenlivet

Nattskräck kan påverka en vuxens livskvalitet avsevärt genom att störa normala sömnmönster och orsaka känslomässiga problem. Vuxna som drabbas av nattskräck kan känna sig generade över sitt tillstånd, särskilt om de delar säng med en partner eller har rumskamrater. Denna känsla av skam kan leda till ökade ångestnivåer och till och med till att undvika vissa sociala situationer där övernattning förväntas.

Att sova dåligt på grund av mardrömmar kan få fysiska konsekvenser, som trötthet, grinighet, koncentrationssvårigheter på dagen och ökad risk för olyckor på jobbet eller vid bilkörning.

Att ta itu med underliggande sömnstörningar

Om du misstänker att din nattskräck kan vara relaterad till en annan sömnstörning är det viktigt att först rådgöra med en läkare för att få en korrekt diagnos och behandlingsrekommendationer. Några vanliga samtidiga tillstånd är:

 • Sömnapné: Ett potentiellt allvarligt tillstånd som kännetecknas av andningspauser under sömnen, vilket stör normala återhämtningsprocesser.
 • Sömnvandring: Även känd som somnambulism, en parasomni som innebär att personer går runt medan de fortfarande sover.
 • Rastlöst bensyndrom: En neurologisk sjukdom som orsakar obehagliga känslor i benen och en oemotståndlig lust att röra dem, särskilt under viloperioder.

Behandling av dessa underliggande sömnstörningar kan hjälpa till att minska eller eliminera nattskräcksepisoder för vissa personer. Att ta itu med livsstilsaspekter som att minska koffeinintaget, hålla sig till en regelbunden sömnplan och skapa en lugn atmosfär vid sänggåendet kan också vara till hjälp för att öka den allmänna sömnkvaliteten och minska risken för nattskräck.

Att söka professionell hjälp för stresshantering

I de fall då känslomässig stress tros bidra till nattskräck hos vuxna kan det vara bra att söka professionell hjälp från en terapeut eller rådgivare. De kan ge vägledning om effektiva copingstrategier och tekniker för att hantera ångestnivåer som annars kan utlösa dessa plågsamma nattliga händelser. Till exempel kan avslappningsövningar som djupandning eller progressiv muskelavslappning före sängen hjälpa till att lugna nervsystemet och främja en mer vilsam sömn.

Förebyggande av nattskräck

För att förhindra ytterligare fall av nattskräck kan föräldrar vidta flera åtgärder för att skapa en gynnsam sömnmiljö för sina barn. Några av de strategier som kan bidra till att minska sannolikheten för nattskräck är att skapa konsekventa rutiner vid sänggåendet, skapa lugnande ritualer före sömnen och undvika exponering för våldsamt medieinnehåll före sänggåendet. De flesta barn växer ur denna fas utan att behöva ingripande från sjukvårdspersonal.

Vikten av konsekvens i rutiner för läggdagsrutiner

Det är viktigt att upprätthålla ett regelbundet sömnschema för att förebygga nattskräck. Se till att ditt barn lägger sig och går upp vid samma tid varje dag, även på lediga dagar. Detta hjälper till att reglera deras inre kroppsklocka och främjar sunda sömnmönster. Se dessutom till att de får tillräckligt med vila varje natt genom att följa åldersanpassade rekommendationer för sömnlängden.

Lugnande ritualer före sömnen för förebyggande åtgärder

Om du integrerar avslappnande aktiviteter i ditt barns nattliga rutiner kan du hjälpa dem att varva ner innan de går till sängs. Några exempel är:

 • Ta ett varmt bad eller en varm dusch.
 • Läsa en bok tillsammans.
 • Lyssna på mjuk musik eller naturljud.
 • Mjuka stretchövningar eller yogapositioner som är lämpliga för barn.
 • Andningsövningar eller guidad meditation anpassade för barn.

För att främja en lugn sömnmiljö bör du avstå från att låta ditt barn delta i stimulerande aktiviteter, t.ex. titta på tv-program med intensiva scener, spela videospel eller utöva kraftig fysisk aktivitet nära sänggåendet.

Undvika att utsättas för våldsamt medieinnehåll

Exponering för våldsamt eller skrämmande medieinnehåll före sänggåendet kan öka sannolikheten för sömnstörningar, inklusive nattskräck. Begränsa ditt barns exponering för åldersinriktade filmer, tv-program, videospel och andra former av underhållning som kan orsaka känslomässig stress eller ångest. Välj i stället lugnande aktiviteter som främjar avslappning och en känsla av trygghet.

Om mardrömmarna kvarstår trots dessa förebyggande åtgärder är det viktigt att konsultera en barnläkare eller sömnspecialist som kan ge ytterligare vägledning om hur man hanterar detta tillstånd på ett effektivt sätt.

När ska du söka professionell hjälp?

Om problemet med nattskräck kvarstår är det viktigt att få professionell hjälp av en barnläkare eller sömnspecialist för att säkerställa korrekt behandling och göra det möjligt för den drabbade personen att snabbare återgå till normala och hälsosamma sömnvanor. På så sätt säkerställs att rätt vård ges vid behov, vilket i slutändan hjälper den drabbade individen att återgå till normala, hälsosamma sömnvanor förr snarare än senare.

Indikationer för att konsultera en barnläkare

Även om de flesta barn växer bort från nattskräck utan att behöva ingripande från sjukvårdspersonal, finns det vissa situationer då det är rekommenderat att söka hjälp:

 • Ditt barns mardrömmar inträffar ofta och stör det dagliga livet.
 • Episoderna varar längre än vanligt eller blir intensivare med tiden.
 • Du misstänker att ett underliggande medicinskt tillstånd som sömnapné eller restless leg syndrome kan bidra till problemet.
 • Ditt barn har svårt att vara alert på dagen på grund av sömnstörningar på natten.

En barnläkare kan ge värdefulla insikter och skräddarsydda behandlingsalternativ för att hjälpa ditt barns störda sömn, vilket vid behov kan leda till ytterligare utvärdering av en sömnspecialist. De kan rekommendera ytterligare utvärdering av en sömnspecialist om det behövs.

Hälso- och sjukvårdspersonalens roll i hanteringen av nattskräck

En övergripande strategi som involverar både föräldrar och sjukvårdspersonal kan effektivt hantera och behandla ihållande symtom på nattskräck. Experter kan bland annat hjälpa till på följande sätt:

 1. Utvärdering av sömnmönster: En grundlig bedömning av ditt barns sömnvanor med hjälp av metoder som att föra en sömndagbok kan hjälpa till att identifiera eventuella problem som påverkar den allmänna vilokvaliteten. Lär dig hur du skapar en effektiv sömndagbok här. li>Bearbetning avunderliggande tillstånd: Om en underliggande sömnstörning eller ett medicinskt tillstånd bidrar till ditt barns nattskräck kan en sjukvårdspersonal rekommendera lämpliga behandlingar som medicinering eller livsstilsförändringar.
 2. Beteendeterapi: I vissa fall kan psykoterapitekniker som kognitiv beteendeterapi (KBT) vara till hjälp för att hantera känslomässig stress och ångest som kan bidra till nattskräck. Läs mer om KBT här. li>Stödoch utbildning: Hälso- och sjukvårdspersonal kan ge värdefull information om copingstrategier för både föräldrar och barn som har att göra med nattskräck. Detta inkluderar vägledning om hur man skapar säkra sovmiljöer, upprättar konsekventa rutiner vid sänggåendet och erbjuder tröst under episoderna.

Om du tar initiativ till att konsultera en barnläkare eller sömnspecialist när det behövs kan du se till att ditt barn får bästa möjliga vård för sina specifika behov. Med rätt hantering och stöd från sjukvårdspersonal kommer de flesta individer att övervinna denna utmanande fas i sina liv.

Vanliga frågor om nattskräck

Vilken psykisk sjukdom är förknippad med mardrömmar?

Nattskräck är inte direkt kopplat till en specifik psykisk sjukdom. De kan dock vara förknippade med underliggande tillstånd som ångest, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och depression. Det är viktigt att ta itu med dessa problem om de finns, eftersom behandling av grundorsaken kan bidra till att lindra nattskräck. Läs mer om förhållandet mellan psykisk hälsa och sömnstörningar.

Vad är den senaste forskningen om nattskräck?

Den senaste forskningen fokuserar på att förstå den neurobiologiska grunden för nattskräck och identifiera effektiva behandlingsalternativ. Studier har undersökt faktorer som genetik, hjärnaktivitet under sömnstadier och potentiella kopplingar till andra sömnstörningar eller medicinska tillstånd. Upptäck de senaste rönen i denna genomgång av parasomnior hos barn.

Vad är den vetenskapliga förklaringen till mardrömmar?

Nattskräck uppstår på grund av en plötslig väckning från en djup sömn som inte är en REM-sömn och som orsakas av överaktivitet i vissa delar av det centrala nervsystemet som ansvarar för att reglera känslor och rädsla. Detta leder till intensiva känslor av panik utan att man helt vaknar upp ur sömnen.Läs mer om hur vetenskapen förklarar episoder av nattskräck.

Vad i hjärnan orsakar mardrömmar?

Den exakta orsaken är fortfarande oklar, men man tror att obalanser i neurotransmittorer, som serotonin och dopamin, spelar en roll i nattskräck. Dessutom kan amygdala - hjärnans centrum för rädsla - vara överaktiv under dessa episoder, vilket leder till intensiva känslor av panik. lär dig mer om de möjliga neurologiska faktorerna bakom nattskräck.

Slutsats

Nattskräck kan vara en plågsam upplevelse för både barn och vuxna. Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan nattskräck och mardrömmar, identifiera potentiella orsaker och söka lämplig behandling för att lindra symtomen och förbättra sömnkvaliteten.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare