Narkolepsi: Symtom, orsaker och effektiva behandlingar

Last updated:

Published:

Narkolepsi är en komplex sömnstörning som kännetecknas av överdriven sömnighet under dagen, kataplexi och ofta åtföljd av sömnparalys. Detta inlägg syftar till att erbjuda en grundlig förståelse av narkolepsi, dess ursprung, indikationer, analysförfarande och tillgängliga behandlingsalternativ.

När du läser den här omfattande guiden om behandling av narkolepsi och hanteringsstrategier för patienter som lever med sjukdomen kommer du att lära dig om hypokretinbrist och genetiska faktorer som orsakar sjukdomen. Dessutom kommer vi att diskutera olika diagnostiska verktyg som anamnesgranskning, fysisk undersökning tillsammans med polysomnografi (PSG) och Multiple Sleep Latency Test (MSLT).

Förutom att utforska vanliga symtom i samband med narkolepsi, som dålig koncentration och humörstörningar, täcker vi också mediciner för överdriven sömnighet under dagen (EDS), modafinilanvändning för att hantera kataplexiattacker, inklusive fördelar med behandling med natriumoxibat. Dessutom diskuteras livsstilsförändringar som kan hjälpa narkoleptiska patienter tillsammans med graviditetsöverväganden för kvinnor som lider av detta försvagande tillstånd.

Sist men inte minst betonas de stödresurser som finns tillgängliga för personer som lever med narkolepsi genom att man lyfter fram fördelarna med att gå med i stödgrupper och att söka hjälp hos psykologer.

narkolepsi

Att förstå narkolepsi

Detta långvariga tillstånd kan få betydande psykosociala konsekvenser för en individs liv och påverka sociala aktiviteter, skolprestationer, arbetsproduktivitet och allmänt välbefinnande negativt.

Överdriven sömnighet under dagen (EDS)

Det främsta symptomet på narkolepsi är överdriven sömnighet under dagen (EDS), som gör att man känner sig extremt trött under dagen trots att man har tillräckligt med vila under natten. EDS leder ofta till ofrivilliga episoder då man somnar vid olämpliga tidpunkter eller platser, t.ex. vid bilkörning eller under samtal.

Episoder av kataplexi

Kataplexi är ett annat vanligt inslag i narkolepsi och innebär plötslig muskelsvaghet som utlöses av starka känslor som skratt eller ilska. Dessa episoder kan variera från lätt hängande ansiktsuttryck till fullständig kroppskollaps och varar vanligtvis i några sekunder upp till flera minuter.

Upplevelser av sömnparalys

Förutom EDS och kataplexiattacker kan personer med narkolepsi också drabbas av sömnparalys. Under dessa händelser - som vanligtvis inträffar när man vaknar eller somnar - är personerna tillfälligt oförmögna att röra sina lemmar eller tala på grund av störda REM-sömnmönster som orsakar tillfällig orörlighet i övergången mellan sömn och vakenhet.

Hypnagogiska hallucinationer

Ett annat symtom i samband med narkolepsi är livliga, drömliknande hypnagogiska hallucinationer som kan vara skrämmande eller förvirrande. När man somnar kan dessa hallucinationer visa sig som visuella, auditiva eller taktila upplevelser.

Att förstå narkolepsi är ett komplext tillstånd som kräver ytterligare forskning för att man ska få en bättre insikt. Men om vi undersöker de grundläggande orsakerna till narkolepsi kan vi få användbar kunskap för att förstå tillståndet bättre.

Orsaker till narkolepsi

Orsaker till narkolepsi

Narkolepsi är en mångfacetterad sömnproblem med en rad olika komponenter som leder till dess uppkomst. Den primära utlösande faktorn för narkolepsi typ 1 tros vara en brist på hypokretin - en kemisk budbärare som ansvarar för vakenhet och aptit. Denna brist uppstår när de hjärnceller som producerar hypokretin skadas eller förstörs.

Hypokretinbrist

Forskarna antar att denna skada kan orsakas av en autoimmun reaktion, där kroppen felaktigt riktar in sig på och förstör just dessa hjärnceller. Faktorer som infektioner, stress eller exponering för vissa gifter kan potentiellt utlösa denna immunreaktion som leder till hypokretinbrist.

Genetiska faktorer

Genetisk predisposition kan också vara en faktor vid narkolepsi, vilket framgår av identifierade genvarianter som är förknippade med en ökad risk för sjukdomen. Studier har identifierat specifika genvarianter som är förknippade med en ökad risk för att utveckla tillståndet. HLA-systemet, som är ansvarigt för att kontrollera immunsvar, har observerats ha en viss genvariation som kan predisponera för narkolepsi. Personer som bär på vissa HLA-genvarianter löper större risk att utveckla narkolepsi jämfört med personer som saknar dessa särskilda gener(källa). Alla som har dessa genetiska markörer utvecklar dock inte nödvändigtvis narkolepsi - vilket tyder på att andra faktorer också måste bidra.

Det är viktigt att personer som upplever symtom som tyder på narkolepsi, t.ex. överdriven sömnighet under dagen, plötslig muskelsvaghet (kataplexi) eller sömnförlamning, kontaktar en sjukvårdspersonal för korrekt utvärdering och diagnos. Att inse de möjliga källorna till narkolepsi kan bidra till att rikta behandlingsmetoderna och förbättra den allmänna livskvaliteten för dem som lider av denna ihållande neurologiska sjukdom.

Det verkar som om narkolepsi kan orsakas av en brist på signalsubstansen hypokretin. För att diagnostisera detta tillstånd kan sjukvårdspersonal använda flera tester som polysomnografi och multipel sömnlatens test.

Diagnostik av narkolepsi

Diagnostik av narkolepsi

En korrekt diagnos av narkolepsi är avgörande för en framgångsrik hantering och behandling, som vanligtvis omfattar en omfattande medicinsk historik, fysisk undersökning och specialiserade sömnstudier. Processen omfattar vanligtvis en omfattande medicinsk historikgenomgång, fysisk undersökning och specialiserade sömnstudier för att bekräfta förekomsten av denna neurologiska störning.

Granskning av sjukdomshistoria

En grundlig genomgång av sjukhistorien hjälper sjukvårdspersonal att utvärdera symtom relaterade till överdriven sömnighet under dagen (EDS) och identifiera potentiella utlösare för kataplexi. Det är viktigt att diskutera eventuell familjehistoria av sömnstörningar eller andra relevanta hälsotillstånd som kan bidra till utvecklingen av narkolepsi.

Fysisk undersökning

Följande steg i diagnosen narkolepsi är en fullständig fysisk bedömning, som syftar till att utesluta andra potentiella källor till EDS, såsom obstruktiv sömnapné eller depression, och som också garanterar att det inte finns några underliggande hälsoproblem som bidrar till individens indikationer. Denna bedömning syftar till att utesluta andra möjliga orsaker till EDS såsom obstruktiv sömnapné eller depression. Dessutom säkerställs att det inte finns några underliggande hälsoproblem som bidrar till patientens symtom.

Polysomnografi (PSG)

Polysomnografi (PSG), även känd som en sömnundersökning under natten, registrerar hjärnaktivitet, ögonrörelser, hjärtfrekvens och blodtrycksnivåer under olika stadier av REM- och non-REM-sömncykler under hela natten. Detta test ger värdefulla insikter om en individs sömnmönster, vilket kan hjälpa till att upptäcka avvikelser i samband med narkolepsi.

Test av multipel sömnlatens (MSLT)

 • Detta diagnostiska verktyg mäter hur snabbt patienterna somnar under schemalagda tupplurar som tas med jämna mellanrum under dagen.
 • Personer med narkolepsi tenderar att ha kortare sömnlatens och gå in i REM-sömn snabbare än friska personer.

MSLT, i kombination med andra diagnostiska metoder, hjälper sjukvårdspersonal att korrekt identifiera förekomsten av narkolepsi hos patienter som upplever EDS, kataplexi eller andra relaterade symtom. Diagnos i rätt tid är avgörande för att ge optimal vård och förbättra patientens välbefinnande.

En grundlig anamnes, fysisk undersökning, PSG och MSLT måste göras för att identifiera narkolepsi. Med hjälp av dessa tester kan man fastställa vilka symtom som är förknippade med narkolepsi och som sedan kan hanteras i enlighet med detta.

Symtom i samband med narkolepsi

Symtom i samband med narkolepsi

Några av de vanligaste symtomen i samband med narkolepsi är:

Dålig koncentration och minnessvårigheter

Personer som lider av narkolepsi har ofta svårt att fokusera på uppgifter eller samtal på grund av överdriven sömnighet under dagen (EDS). Denna brist på koncentration kan leda till minnesluckor och nedsatt kognitiv funktion, som ofta kallas "hjärndimma".

Minskade energinivåer

Det primära symptomet på narkolepsi, EDS, leder till att patienterna upplever konstant trötthet under hela dagen. Denna ihållande trötthet kan orsaka svårigheter att utföra rutinaktiviteter eller delta i sociala evenemang.

Störningar i humöret

Humörstörningar som depression och irritabilitet är också vanliga bland personer som lever med narkolepsi. Dessa känslomässiga svängningar kan tillskrivas den kroniska karaktären hos detta tillstånd och dess störning av normala sömnmönster.

Förutom dessa centrala symtom kan personer med narkoleptiska sjukdomar uppleva andra manifestationer som sömnparalys och hypnagogiska hallucinationer, som båda uppträder under övergångar mellan vaken och sömn. Sömnförlamning innebär tillfällig muskelsvaghet när man vaknar eller somnar, medan hypnagogiska hallucinationer avser livliga, drömliknande upplevelser som inträffar när en person glider in i sömnen eller vaknar.

Det är viktigt att personer som upplever något av dessa symtom konsulterar en specialist på sömnmedicin för korrekt utvärdering och diagnos. Tidig behandling kan avsevärt förbättra livet för dem som lider av narkolepsi.

Det är viktigt att känna igen tecknen på narkolepsi för att kunna hantera den på ett effektivt sätt och dra nytta av tillgängliga behandlingar. Lyckligtvis finns det olika behandlingar för narkolepsi som kan hjälpa till att minska dess effekter.

Behandling av narkolepsi

Behandling av narkolepsi

Narkolepsibehandling innebär en kombination av mediciner och livsstilsförändringar för att hantera de olika symtomen i samband med denna sömnstörning. Det primära målet är att lindra överdriven sömnighet under dagen (EDS) och minska frekvensen av kataplexi-pisoder, vilket förbättrar den övergripande livskvaliteten för personer som lever med narkolepsi.

Mediciner för överdriven sömnighet under dagen (EDS)

Ett vanligt läkemedel som används för att behandla EDS är modafinil, som hjälper till att främja vakenhet utan att orsaka allvarliga biverkningar som ofta ses med traditionella stimulantia som amfetamin. Modafinil har visat sig vara effektivt för att minska sömnigheten under dagen samtidigt som man bibehåller vakenhet under hela dagen. Andra läkemedel som kan förskrivas är armodafinil eller metylfenidat, beroende på individuella behov och respons på behandlingen.

Användning av Modafinil

 • Dosering: Den typiska startdosen för modafinil är mellan 100 mg och 200 mg en gång dagligen på morgonen eller enligt anvisningar från en sjukvårdspersonal.
 • Biverkningar: Vanliga biverkningar av modafinil kan vara huvudvärk, illamående, nervositet eller sömnlöshet, men dessa är i allmänhet milda och hanterbara jämfört med andra stimulerande läkemedel.
 • Försiktighet: Det är viktigt att patienter som tar modafinil informerar sin läkare om eventuella befintliga medicinska tillstånd som hjärtproblem eller högt blodtryck innan behandlingen påbörjas. Dessutom bör gravida kvinnor konsultera sin vårdgivare innan de använder detta läkemedel på grund av dess potentiella risker under graviditeten.

Även om mediciner kan hjälpa till att hantera narkolepsi-symptomen kan de inte bota sjukdomen. I stället fungerar dessa behandlingar bäst när de kombineras med livsstilsförändringar och stöd från sjukvårdspersonal som specialiserat sig på sömnmedicin. Genom att arbeta nära din läkare och följa deras rekommendationer kan du effektivt hantera dina narkolepsi-symptom och leva ett mer tillfredsställande liv.

Narkolepsi är en komplicerad sjukdom som kräver personliga behandlingslösningar för varje patient. Modafinil kan i vissa fall vara till hjälp för att minimera EDS-manifestationer. Förutom läkemedelshantering kan även andra metoder vara fördelaktiga för att hantera kataplexiattacker; natriumoxibat har visat sig ha positiva effekter för att minska dessa episoder av plötslig muskelsvaghet.

Hantering av kataplexiattacker

Narkolepsipatienter som upplever både överdriven sömnighet under dagen (EDS) och kataplexiattacker som utlöses av starka känslor, t.ex. skratt eller överraskning, kan dra nytta av natriumoxibat. Detta läkemedel har visat sig vara effektivt för att lindra dessa försvagande händelser med minimala biverkningar och läkemedelsinteraktioner.

Natriumoxibat behandling

Natriumoxibat är ett CNS-depressivt medel som modulerar sömn- och vakencykeln hos narkoleptiker genom att öka GABA-nivåerna, vilket bidrar till att minska kataplexi och förbättra sömnkvaliteten nattetid. Genom att öka mängden gamma-aminosmörsyra (GABA) - en neurotransmittor som är kopplad till att framkalla lugn och minska muskelaktiviteten under REM-sömnen - kan natriumoxibat avbryta kataplexi-pisoder, förutom att förbättra nattvilan. Genom att göra detta minskar natriumoxibat effektivt frekvensen och svårighetsgraden av kataplexi-pisoder samtidigt som det förbättrar den allmänna sömnkvaliteten under natten.

Fördelar med natriumoxibat

 • Färre biverkningar: Till skillnad från traditionella stimulantia som amfetamin som används för att behandla EDS-symtom har natriumoxibat färre negativa effekter på kroppen. Vanliga reaktioner på att ta natriumoxibat kan vara känslor av yrsel, illamående, huvudvärk och viktnedgång; dessa effekter är dock vanligtvis milda i jämförelse med dem som uppstår vid andra behandlingar.
 • Minimala läkemedelsinteraktioner: Patienter som tar flera mediciner för olika hälsotillstånd kommer att uppskatta att natriumoxibat inte interagerar nämnvärt med de flesta läkemedel. Detta gör det till ett idealiskt val för att hantera narkolepsi-symptom utan att orsaka ytterligare komplikationer.
 • Bättre livskvalitet: Med förbättrad kontroll över kataplexiattacker och bättre nattsömn rapporterar personer som använder natriumoxibat ofta en betydande förbättring av sin totala livskvalitet. Detta inkluderar förbättrat humör, ökade energinivåer och större förmåga att delta i dagliga aktiviteter.

Det är viktigt att patienter som överväger behandling med natriumoxibat konsulterar sin sjukvårdspersonal för att avgöra om detta läkemedel är lämpligt för dem. Korrekt dosering och övervakning är avgörande komponenter för en framgångsrik behandling av narkolepsi.

Att hantera kataplexiattacker kan vara en utmaning, men med rätt behandling och livsstilsförändringar är det möjligt att kontrollera dessa symtom. Genom att införa sunda sömnhygienrutiner och strategier för att sova på dagtid kan narkolepsipatienter ta steg mot att förbättra sin livskvalitet.

Livsstilsförändringar för narkolepsipatienter

Livsstilsförändringar för narkolepsipatienter

Förutom mediciner kan förändringar i livsstilen vara till nytta för dem som lider av narkolepsi, till exempel att ta tupplurar under dagen och att ha en god sömnhygien. Att genomföra strategier för tupplurar på dagen och upprätthålla sunda sömnhygienrutiner kan avsevärt lindra symtomen och främja en återhämtande nattsömn.

Strategier för att sova på dagtid

Korta tupplurar under dagtid kan hjälpa till att lindra överdriven sömnighet under dagen. Experter rekommenderar att man planerar in 10-20 minuter långa tupplurar med jämna mellanrum under dagen, helst under perioder då sömnigheten är som störst. Dessa korta vilor kan ge en välbehövlig energikick utan att störa sömnmönstret på natten.

Hälsosam sömnhygien

En god sömnhygien är avgörande för att hantera narkolepsi-symptomen på ett effektivt sätt. Några viktiga vanor är:

 • Inrätta regelbundna rutiner vid sänggåendet: Att gå till sängs och vakna på samma tider varje dag hjälper till att reglera kroppens inre klocka, vilket främjar en bättre sömnkvalitet.
 • Undvik stimulerande medel före sänggåendet: Om du konsumerar koffein eller nikotin nära sänggåendet kan det störa REM-sömncykeln och förvärra narkoleptiska symtom som kataplexi eller hypnagogiska hallucinationer.
 • Skapa en avslappnande miljö före sömnen: Om du ägnar dig åt lugnande aktiviteter som att läsa eller ta ett varmt bad innan du lägger dig kan du underlätta en smidigare övergång till djupa sömnstadier som är nödvändiga för optimal fysisk och mental återhämtning.
 • Skapa ett sovrum som främjar sömnen: Om du ser till att ditt sovrum är mörkt, tyst och svalt kan du avsevärt förbättra din sömnkvalitet.

Om man införlivar dessa livsstilsförändringar tillsammans med föreskrivna behandlingar för narkolepsi kan man avsevärt förbättra den dagliga funktionen och välbefinnandet för dem som drabbats av denna kroniska neurologiska sjukdom. Det är viktigt att rådgöra med sjukvårdspersonal när man inför nya strategier för att se till att de stämmer överens med individuella behov och behandlingsplaner.

Genom att följa livsstilsförändringar för narkolepsipatienter, såsom hälsosam sömnhygien och strategier för att ta en tupplur på dagtid, kan de som lider av detta tillstånd bättre hantera sina symtom. Innan man beslutar sig för några mediciner eller behandlingar bör gravida kvinnor med narkolepsi noggrant väga de potentiella riskerna som är förknippade med dem.

Överväganden om graviditet hos narkoleptiska kvinnor

Blivande mödrar med narkolepsi måste söka medicinsk rådgivning för att utvärdera potentiella risker med vissa läkemedel för fostrets utveckling. Det är viktigt att blivande mödrar rådgör med sjukvårdspersonal och överväger de potentiella riskerna med vissa läkemedel för fosterutvecklingen.

Risker som är förknippade med specifika mediciner

Under graviditeten kan vissa läkemedel som vanligtvis används för att behandla narkolepsi-symptom utgöra risker för fostret under utveckling. Natriumoxibat, ett läkemedel som är effektivt för att lindra kataplexiattacker och överdriven dagtidssömnighet (EDS), bör till exempel undvikas av gravida kvinnor på grund av dess potentiella negativa effekter på fostrets tillväxt och utveckling. Dessutom kan vissa antidepressiva medel som hjälper till att hantera kataplexiattacker också medföra risker under graviditeten.

Behandling under graviditet

Det är viktigt att blivande mödrar som lever med narkolepsi samarbetar nära med sitt vårdteam när de utvärderar behandlingsmöjligheterna. Några tänkbara strategier är följande:

 • Justeringar av medicineringen: Hälso- och sjukvårdspersonal kan rekommendera att man justerar doseringen eller byter läkemedel helt och hållet baserat på individuella behov och riskfaktorer.
 • Livsstilsförändringar: Gravida kvinnor kan dra nytta av att införa sunda sömnhygieniska rutiner, t.ex. att upprätta regelbundna rutiner vid sänggåendet, undvika alkohol eller lugnande mediciner före sänggåendet och vid behov ta korta tupplurar under dagtid.
 • Stöd till psykisk hälsa: Eftersom humörstörningar är vanliga bland personer som lever med narkolepsi(källa), kan det hjälpa till att ta itu med eventuella psykologiska problem som kan uppstå under graviditeten om man söker vägledning från psykologer.

Genom att samarbeta nära med sjukvården och fatta välgrundade beslut om behandlingsalternativ kan gravida kvinnor som lever med narkolepsi bättre hantera sina symtom samtidigt som de kan garantera säkerheten för sitt ofödda barn.

Graviditet hos narkoleptiska kvinnor kräver noggrant övervägande och planering för att minska de risker som är förknippade med specifika mediciner. Om man går vidare kan stöd till personer som lever med narkolepsi vara till nytta både mentalt och känslomässigt.

Stöd för personer som lever med narkolepsi

Narkolepsi kan vara en utmanande sjukdom att leva med, men att få stöd från andra som delar liknande erfarenheter kan göra stor skillnad när det gäller att klara av och hantera vardagen. Att gå med i stödgrupper och söka vägledning från psykologer är två effektiva sätt att hitta den hjälp du behöver.

Fördelar med att gå med i stödgrupper

Att delta i stödgrupper för narkolepsi ger många fördelar, bland annat:

 • Känslomässigt stöd: Att dela dina erfarenheter med andra som förstår vad du går igenom ger dig tröst och en känsla av att du inte är ensam.
 • Strategier för att hantera situationen: Att lära sig hur andra människor hanterar sina symtom kan ge dig nya idéer om hur du ska hantera dina egna utmaningar i samband med överdriven sömnighet under dagen eller kataplexi.
 • Utbildningsresurser: Många stödgrupper erbjuder tillgång till värdefull information om behandlingsalternativ för narkolepsi, forskningsuppdateringar och möjligheter till försvar.
 • Sociala kontakter: Att bygga upp vänskapsband inom gruppen hjälper till att motverka känslan av isolering som ofta upplevs av personer som lever med kroniska sjukdomar som narkolepsi.

Den psykiska hälsovårdens roll

Psykisk vårdpersonal spelar en viktig roll när det gäller att hantera psykologiska problem som uppstår på grund av kroniska sömnstörningar hos personer som drabbas av denna sjukdom. De kan tillhandahålla tjänster som terapisessioner som syftar till att hjälpa patienterna att klara sig bättre känslomässigt eller utveckla sundare tankemönster kring sitt tillstånd. Dessutom kan de rekommendera stresshanteringstekniker eller avslappningsövningar som kan förbättra det allmänna välbefinnandet för dem som har att göra med primära symtomrelaterade problem som depression eller ångest som orsakas av störda REM-sömncykler.

Genom att ansluta sig till stödgrupper och psykologer kan personer som lever med narkolepsi få de nödvändiga resurserna för att effektivt hantera sitt tillstånd, vilket förbättrar deras livskvalitet. Tveka inte att söka hjälp - du förtjänar ett starkt stödnätverk när du navigerar genom de utmaningar som är förknippade med denna sömnstörning.

Vanliga frågor om narkolepsi

Vilka är tre intressanta fakta om narkolepsi?

Narkolepsi är en sällsynt neurologisk sjukdom som drabbar ungefär en av 2000 personer. Tre intressanta fakta är följande: (1) Narkolepsi är ofta odiagnostiserad eller feldiagnostiserad i flera år på grund av dess komplexa symtom. (2) Den kan orsakas av en brist på hypokretin, en neurotransmittor som är ansvarig för att reglera vakenhet och REM-sömn, och (3) Det finns inget botemedel mot narkolepsi, men behandlingar kan hjälpa till att hantera symtomen.

Vilken är den senaste forskningen om narkolepsi?

Den senaste forskningen om narkolepsi är inriktad på att förstå de genetiska faktorer som är inblandade i utvecklingen av narkolepsi och att identifiera potentiella nya behandlingsalternativ. I vissa studier undersöks den roll som immunsystemets dysfunktion spelar när det gäller att orsaka hypokretinbrist, medan andra undersöker nya terapier, t.ex. histamin H3-receptorantagonister.

Vad är orsaken till narkolepsi?

Den exakta orsaken till narkolepsi är fortfarande okänd. Forskarna tror dock att det kan bero på flera olika faktorer, bland annat genetik, miljöutlösande faktorer som infektioner eller stressfaktorer och störningar i immunsystemet som leder till förlust av neuroner som producerar hypokretin - en signalsubstans som är avgörande för att upprätthålla vakenhet och reglera REM-sömnen.

Vilka är de tre kraven för att diagnostisera narkolepsi?

För att diagnostisera narkolepsi korrekt måste tre huvudkriterier uppfyllas: (1) Ihållande överdriven sömnighet under dagtid i minst tre månader, (2) Ett positivt resultat från MSLT-testet (Multiple Sleep Latency Test) som visar på en genomsnittlig sömnlatens på mindre än 8 minuter och två eller fler REM-perioder med sömnstart, och (3) Förekomst av kataplexi eller en hypokretin-1-nivå i cerebrospinalvätskan som är lägre än 110 pg/mL.

Slutsats

Sammanfattningsvis är narkolepsi en neurologisk sjukdom som påverkar sömn- och vakencykeln. Den kännetecknas av överdriven sömnighet under dagen, kataplexi och sömnparalys. Narkolepsi kan orsakas av hypokretinbrist eller genetiska faktorer.

Diagnosen omfattar en genomgång av anamnesen, fysisk undersökning, polysomnografi (PSG) och MSLT-test (Multiple Sleep Latency Test). Behandlingsalternativen omfattar mediciner mot överdriven sömnighet under dagen (EDS) och användning av modafinil. Livsstilsförändringar som strategier för dagslurar och sunda sömnhygieniska rutiner kan också hjälpa till att hantera symtomen.Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare