Sömnprat: orsaker, effekter och lösningar

Published:

Att förstå sömnprat

Sömnprat, eller somniloquy, är en vanlig parasomni som drabbar personer i alla åldrar och kön. Det innebär omedvetna hörbara uttryck under sömnen utan att personen är medveten om att det sker. Denna konfliktdrivna dialog kan sträcka sig från enkla ljud till långa tal och kan vara relaterad till genetik, psykiska problem, vissa mediciner eller dålig sömnhygien.

Definition och förekomst av sömnprat

Sömnprat definieras som att man talar eller gör röstljud när man sover. Episoder av sömnprat uppträder vanligtvis under övergången mellan NREM- och REM-faser av vila (Sleep Foundation). Ungefär hälften av alla barn upplever sömnprat, även om de flesta växer ifrån denna vana i vuxen ålder; en liten andel vuxna fortsätter dock att prata i sömnen även senare i livet. Cirka 5 % av de vuxna fortsätter dock att prata i sömnen under hela livet (PubMed Central).

Spektrumet av talkomplexitet i somniloquy

Komplexiteten och innehållet i talet under somniloquy kan variera mycket mellan individer. Vissa personer kan bara producera obegripligt mumlande eller enkla fraser medan andra deltar i mer genomarbetade konversationer med känslomässiga uttryck som skratt eller gråt(Healthline). Varaktigheten varierar också; vissa tillfällen varar bara några sekunder medan andra sträcker sig över flera minuter.

Prat och sammanhängande tal:

 • Språksvenska: Sömnpratare kan producera meningslösa ljud eller ord som är svåra att förstå. Den här typen av tal är ofta kortvarig och förekommer under de djupare sömnstadierna.
 • Sammanhängande tal: I vissa fall kan personer föra mer sammanhängande samtal när de sover. Dessa episoder inträffar vanligtvis under lättare sömnstadier och kan innefatta hela meningar eller till och med komplexa dialoger med andra i rummet.

I de flesta fall är sömnprat ofarligt och tyder inte på några allvarliga underliggande problem. Det är dock viktigt att vara medveten om potentiella utlösare och orsaker till detta fenomen så att lämpliga åtgärder kan vidtas vid behov.

sömnpratande

Orsaker och utlösare till sömnprat

Även om den exakta orsaken är okänd tror forskarna att sömnprat kan vara relaterat till faktorer som genetik, psykiska problem som stress eller ångeststörningar, hög feber hos barn när de är sjuka, vissa mediciner, dåliga sömnvanor, samexistens med andra parasomnior som tandslipning (bruxism), mardrömmar eller våldsamma rörelser under drömmar (Mayo Clinic). För att bättre förstå dessa bidragande faktorer ska vi utforska var och en av dem närmare.

Genetisk benägenhet för somniloquy

En familjehistoria av somniloquy tyder på en möjlig genetisk koppling till detta tillstånd(PubMed Central). Om dina föräldrar eller syskon har upplevt sömnpratande episoder tidigare kan du också ha en ökad sannolikhet att själv utveckla detta beteende.

Psykiska faktorer som bidrar till sömnprat

Stress, ångest och andra psykiska störningar kan bidra till sömnprat. Dessa känslomässiga tillstånd kan leda till att hjärnan förblir mer aktiv under sömnen, vilket leder till ökade chanser för röstuttryck under sömnen (Sleep Foundation). Att ta itu med dessa underliggande problem genom terapi eller rådgivning kan bidra till att minska frekvensen av somniloquy.

Mediciner kopplade till ökad risk för detta fenomen

Vissa mediciner som antidepressiva medel eller sömnmedel har förknippats med en ökad risk för sömnprat. Om du misstänker att din medicinering orsakar detta beteende bör du kontakta din vårdgivare för att få reda på eventuella alternativ eller justeringar av doseringen(Healthline).

Orsaker och utlösande faktorer för sömnprat

Sömnprat, även kallat somniloquy, är ett fenomen som många människor upplever någon gång i livet. Även om den exakta orsaken fortfarande är okänd tror forskarna att sömnprat kan vara relaterat till olika faktorer som genetik, psykiska problem som stress eller ångeststörningar, hög feber hos barn när de är sjuka, vissa mediciner, dåliga sömnvanor och samexistens med andra parasomnior som tandslipning (bruxism), mardrömmar eller våldsamma rörelser under drömmar. I det här avsnittet kommer vi att fördjupa oss i dessa potentiella orsaker och utlösare.

Genetisk benägenhet för somniloquy

Forskning tyder på att det kan finnas en genetisk komponent i sömnprat. En studie som publicerades i American Journal of Medical Genetics visade att personer som har släktingar i första graden med en historia av sömnprat är mer benägna att själva drabbas av sömnprat. Detta tyder på att om dina föräldrar eller syskon pratar i sömnen kan du ha en ökad risk att också göra det.

Psykiska faktorer som bidrar till sömnprat

National Sleep Foundation uppger att känslomässig stress och ångest kan bidra till episoder av sömnprat. När våra sinnen är upptagna av livets stress och problem kan dessa oavsiktligt komma till uttryck under sömnen utan att vi vet om det.

 • Ångest: Personer som lider av generaliserad ångest (GAD) oroar sig ofta för mycket för vardagliga situationer, vilket kan utlösa episoder av somniloquy.
 • Depression: Sömnstörningar är vanliga hos personer med depression, vilket kan leda till ökad sannolikhet för sömnprat.
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD): Mardrömmar och flashbacks i samband med PTSD kan resultera i vokaliseringar under sömnen när personen återupplever traumatiska upplevelser omedvetet.

Mediciner kopplade till ökad risk för sömnprat

Vissa mediciner är kända för att orsaka eller förvärra sömnprat. Sedativa hypnotika (t.ex. Valium, Xanax), SSRI-preparat (Prozac eller Zoloft) och stimulantia som används för att behandla ADHD är alla kopplade till ökad risk för sömnprat. Om du misstänker att din medicinering kan bidra till dina somniloquy episoder är det viktigt att du rådgör med din vårdgivare innan du gör några ändringar i din receptbelagda behandling.

Dåliga sömnvanor och samexistens med andra parasomnior

Bristande sömnhygien kan också bidra till att sömnprat uppstår. Faktorer som oregelbundna scheman för sänggåendet, överdrivet koffeinintag nära sänggåendet, exponering för skärmar före sänggåendet eller att sova i en bullrig miljö kan utlösa dessa händelser. Dessutom kan personer som drabbas av andra parasomnior som tandslipning(bruxism) eller restless leg syndrome vara mer benägna att prata i sömnen på grund av sina störda vilomönster.

Identifiering av allvarliga underliggande tillstånd i samband med sömnprat

Sömnprat, som ofta är ofarligt, kan i vissa fall tyda på allvarligare underliggande sömnstörningar. Obstruktiv sömnapné är ett sådant allvarligt tillstånd som kan orsaka ditt sömnprat och bör undersökas av en läkare. Om du misstänker att dina sömnpratande episoder är relaterade till ett allvarligare problem är det viktigt att söka professionell hjälp för korrekt diagnos och behandling.

Obstruktiv sömnapné som en möjlig orsak

Obstruktiv sömnapné (OSA ) är en vanlig men potentiellt farlig sömnstörning som kännetecknas av upprepade avbrott i andningen under sömnen på grund av avslappning av halsmusklerna. Dessa pauser kan vara från några sekunder upp till minuter och kan inträffa hundratals gånger per natt, vilket leder till fragmenterad sömn av dålig kvalitet.

Förutom högljudd snarkning och trötthet under dagen kan OSA-patienter också uppleva episoder av gaspande eller kvävning under sömnen. I vissa fall kan dessa symtom misstas för enkel somniloquy eller andra parasomnias när de kan vara tecken på ett underliggande hälsoproblem som kräver omedelbar åtgärd.

Vikten av att söka professionell hjälp för att få en korrekt diagnos

Om du är orolig för att dina nattliga vokaliseringar kan vara kopplade till ett annat tillstånd som OSA eller någon annan parasomni, är det viktigt att du inte bara ställer en självdiagnos utan även rådfrågar certifierade specialister som har erfarenhet av att hantera olika typer av sömnstörningar. En grundlig utvärdering, inklusive detaljerad anamnesupptagning och eventuella tester om det anses nödvändigt, kan hjälpa till att identifiera grundorsaken till dina sömnpratarepisoder.

Några steg som vårdpersonal kan ta för att bedöma ditt tillstånd är:

 • Sömndagbok: Du kan bli ombedd att föra en journal över dina sömnmönster under flera veckor och notera faktorer som rutiner vid sänggåendet, sömnens längd och kvalitet, uppvaknanden eller vokaliseringar nattetid osv.
 • Fysisk undersökning: Din läkare kommer troligen att göra en omfattande fysisk undersökning för att utesluta eventuella underliggande hälsoproblem som bidrar till dina sömnstörningar.
 • Polysomnografi (PSG) i laboratoriet: I vissa fall där andra diagnostiska metoder visar sig vara ofullständiga eller otillräckliga för att fastställa den exakta karaktären av ens parasomniproblem kan specialister rekommendera ett PSG-test över natten. Detta innebär att man övervakar olika fysiologiska parametrar som hjärnaktivitet, hjärtfrekvens, andningsmönster, ögonrörelser och muskelaktivitet under olika stadier medan man sover vid en specialiserad anläggning som är utrustad med den senaste tekniken, med personal och utbildade tekniker som analyserar de insamlade uppgifterna och ger insikter om möjliga orsaker, behandlingsalternativ som finns tillgängliga på grundval av de resultat som erhålls genom detta förfarande.

Det är viktigt att behandla eventuella underliggande tillstånd, inte bara för att minska somniloquy-episoderna utan också för att förbättra den allmänna sömnkvaliteten och det allmänna välbefinnandet. Kom ihåg att ett ingripande i rätt tid kan göra hela skillnaden när det gäller att hantera komplexa sömnstörningar på ett effektivt sätt och förebygga långsiktiga komplikationer i samband med dem.

Strategier för att minska sömnpratande episoder naturligt

Sömnprat kan vara en störande och ibland pinsam företeelse, men det finns flera naturliga metoder för att minska frekvensen av dessa episoder. Genom att fokusera på att upprätthålla hälsosamma sömnvanor och tillämpa avslappningstekniker kan du avsevärt minska förekomsten av sömnprat.

Upprätta ett konsekvent sömnschema

En regelbunden sömnrutin är viktig för att främja en vilsam sömn. Att gå till sängs och vakna vid samma tid varje dag hjälper till att reglera kroppens inre klocka, vilket gör det lättare att somna på kvällen och att vakna upp och känna sig fräsch på morgonen. För att skapa ett konsekvent sömnschema:

 • Skapa en rutin vid sänggåendet som signalerar till hjärnan att det är dags att sova (t.ex. läsa eller ta ett varmt bad).
 • Undvik stimulerande aktiviteter före sänggåendet, till exempel att titta på tv eller använda elektroniska apparater.
 • Se till att du får tillräckligt med sömn varje natt genom att följa råd från organisationer som National Sleep Foundation.

Tillämpning av avslappningstekniker och stresshantering

Stress är ofta kopplat till ökade fall av somniloquy, och därför kan stresshantering under dagen leda till lugnare nätter. Överväg att införliva några av dessa avslappningstekniker i din dagliga rutin:

 • Meditation: Det har visat sig att mindfulnessmeditation förbättrar det allmänna mentala välbefinnandet och minskarångestnivåerna (källa). Avsätt tid varje dag för fokuserade andningsövningar eller guidade meditationer.
 • Yoga: Att integrera yoga i din dagliga rutin kan hjälpa till att lindra stress och främja avslappning. Hatha- och restorativ yoga är båda användbara övningar för att lugna sinnet och hjälpa till att minska stress.
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT): KBT är en evidensbaserad metod som hjälper individer att identifiera och ändra negativa tankemönster som bidrar till stress(källa). Prata med en psykolog om att införliva KBT-tekniker i ditt liv.

Skapa en idealisk sovrumsmiljö för en vilsam sömn

Sömnmiljön spelar en viktig roll för kvaliteten på din sömn. Om du vill skapa ett utrymme som främjar en vilsam sömn kan du ta hänsyn till dessa tips:

 • Håll en behaglig rumstemperatur, helst mellan 60-67°F (källa).
 • Minimera bullerstörningar genom att vid behov använda maskiner för vitt brus eller öronproppar.
 • Undvik att exponera dig för skärmar nära sänggåendet; blått ljus från elektroniska apparater kan störa melatoninproduktionen och störa sömncykeln(källa).
 • Begränsa konsumtionen av koffein, alkohol och nikotin under kvällstid eftersom de kan påverka sömnkvaliteten negativt.>. Genom att tillämpa dessa strategier för att minska sömnpratsepisoderna på ett naturligt sätt kan du kanske uppleva att du får lugnare nätter utan att störande samtal stör din slummer.

Copingmekanismer för sängpartner till sömnpratare

Sömnprat kan störa både individens egen återhämtningsprocess och andra som sover i närheten på grund av att det är högljutt, vilket kan ha en negativ inverkan på den allmänna hälsan med tiden. I de fall då sängpartner blir störda av det buller som genereras under dessa händelser, kan man överväga att bära öronproppar eller bullerdämpande hörlurar och sova separat för att minimera störningarna.

Användning av öronproppar eller bullerdämpande hörlurar

Ett effektivt sätt att hantera en partners sömnprat är att använda öronproppar eller hörlurar för att avbryta ljudet. Dessa hjälpmedel hjälper till att blockera oönskade ljud samtidigt som du fortfarande kan höra viktiga ljud som t.ex. larm. När du väljer öronproppar är det viktigt att hitta sådana som sitter bekvämt och ger tillräcklig ljuddämpning utan att orsaka obehag. Hörlurar avsedda för sömn bör vara lätta och bekväma, med justerbara huvudband för att se till att de stannar på plats under natten.

 • Tips för öronproppar: Leta efter återanvändbara öronproppar av silikon eller skum med en hög ljudreduktionsklass (NRR) på minst 30 decibel.
 • Tips för hörlurar med brusreducering: Välj trådlösa modeller med bekväm stoppning runt öronen och justerbara huvudband som inte glider av när du sover.

Överväga separata sovplatser

I vissa fall kan det vara nödvändigt med separata sovarrangemang om din partners sömnprat fortsätter att påverka din vilokvalitet trots att du har försökt att hantera det på andra sätt. Detta betyder inte att ditt förhållande är i fara, utan bara att du prioriterar båda parters sömnhälsa. Enligt en undersökning från Sleep Foundation väljer cirka 25 % av de amerikanska paren att sova separat av olika anledningar, bland annat snarkning och olika sömnscheman.

Här är några tips om hur du ska gå tillväga för att få separata sovplatser:

 1. Kommunicera öppet: Diskutera frågan med din partner och uttryck din oro över hur deras sömnprat påverkar din vila. Prata öppet och ärligt om frågan med din partner och se till att han eller hon förstår att detta beslut inte är tänkt att betyda något känslomässigt avstånd utan istället ett sätt att främja bättre hälsa för båda.
 2. Skapa särskilda utrymmen: Om det är möjligt kan du skapa separata sovrum eller sovplatser i samma rum (t.ex. med hjälp av rumsavdelare) där varje person kan få sitt eget utrymme som är anpassat till hans eller hennes specifika behov och preferenser.
 3. Upprätthåll intimiteten: Trots att ni har olika sovplatser, se till att ni fortfarande tillbringar kvalitetstid tillsammans före sänggåendet genom att ägna er åt aktiviteter som att gosa med varandra eller titta på tv tillsammans.

Att hitta effektiva mekanismer för att hantera en partners sömnprat kan vara en utmaning, men är nödvändigt för att bibehålla hälsa och harmoni i relationen. Genom att pröva öronproppar eller hörlurar som avbryter buller och överväga separata sovarrangemang när det behövs kan båda individerna få en bättre återhämtning utan att äventyra sitt band som par.

Vanliga frågor om sömnprat

Vad är huvudorsaken till sömnprat?

Det finns inte en enda huvudorsak till sömnprat, eftersom det kan utlösas av olika faktorer som stress, ångest, mediciner och genetiska anlag. I vissa fall kan underliggande tillstånd som obstruktiv sömnapné eller REM-sömnbeteendestörning bidra till somnoliknande. De flesta fall är dock ofarliga och tyder inte på allvarliga hälsoproblem.

Hur allvarligt är det att prata i sömnen?

Sömnprat i sig är i allmänhet inte ett allvarligt tillstånd utan snarare en vanlig parasomni som drabbar många människor ibland. Det är vanligtvis ofarligt och kräver ingen behandling såvida det inte blir störande eller tyder på ett underliggande medicinskt problem som obstruktiv sömnapné eller psykiska störningar som kräver professionell behandling.

Vilka är några intressanta fakta om sömnprat?

 • Sömnpratare kan tala i hela meningar eller bara mumla obegripliga ljud.
 • Innehållet i talet under somniloquy har ofta ingen koppling till verkligheten.
 • Somniloquy episoder varar vanligtvis mindre än 30 sekunder men kan inträffa flera gånger per natt.
 • Den förekommer oftare hos barn och minskar gradvis med åldern.

Hur normalt är det att prata i sömnen?

Att prata i sömnen är relativt normalt; ungefär hälften av alla barn upplever tillfälliga episoder medan cirka fem procent av de vuxna fortsätter att göra det under hela livet. De flesta individer kommer att ha minst ett fall av somniloquy under sin livstid utan någon betydande inverkan på det allmänna välbefinnandet eller den dagliga verksamheten. (källa)

Slutsats

Överlag är sömnprat ett vanligt fenomen som drabbar många individer. Det kan vara allt från enkla ljud till komplexa meningar och kan orsakas av genetiska anlag, psykiska faktorer eller mediciner. Det är tillrådligt att konsultera en läkare om det finns oro för orsaken till sömnprat, till exempel obstruktiv sömnapné.

För att minska frekvensen av sömnpratande episoder på ett naturligt sätt är det bra att upprätta ett konsekvent sömnschema och skapa en idealisk sovrumsmiljö för vilsam sömn. För sängkamrater till sömnpratare kan det vara till hjälp att använda öronproppar eller överväga separata sovarrangemang.Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare