Kan CBN dyka upp på ett drogtest? CBD inte men CBN kan.

Published:

Hype kring CBN med oro för drogtestning

Cannabinol (CBN) har blivit en alltmer populär cannabinoid för välbefinnande, med många som hävdar fördelar som förbättrad sömnkvalitet. Men en viktig fråga kvarstår fortfarande - kan CBN få dig att misslyckas med ett drogtest?

Eftersom drogtester är vanliga, särskilt för anställning, idrottare och läkare - är oron över att testa positivt för THC när man tar icke-psykoaktiv CBN berättigad. Denna omfattande guide undersöker hur CBN interagerar med drogtester, vetenskapen bakom det och experttips för konsumenter.

Översikt över de viktigaste ämnena som behandlas i denna CBN- och drogtestguide:

Översikt över de viktigaste ämnena som behandlas i denna CBN- och drogtestguide:

 • Vad exakt är CBN och varför den plötsliga populariteten?
 • Hur är CBN relaterat till THC och blir man hög av CBN?
 • Kan ren CBN orsaka misslyckade drogtester eller falska positiva resultat?
 • Faktorer som påverkar CBN:s drogtestresultat
 • Vetenskap om hur CBN metaboliseras och detekteras
 • Typer av drogtester som kan upptäcka CBN
 • Experttips för säker användning av CBN vid drogtester
 • Framtiden för testning av CBN och cannabisderivat
 • Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna om CBN och drogtester

Hype kring CBN - den nya cannabinoiden på wellness-scenen

Cannabinol (CBN) har ökat snabbt i popularitet under de senaste åren inom hälsoindustrin, med produkter som CBN-oljor, gummies, kapslar och tinkturer på marknaden. Men vad exakt är CBN och varför denna plötsliga hype?

CBN står för cannabinol - det är en cannabinoid precis som de välkända THC och CBD. CBN finns naturligt i cannabisplantan. Det är i huvudsak nedbruten THC, en biprodukt som bildas när THC utsätts för värme eller UV-ljus.

Även om forskningen fortfarande är begränsad har tidiga studier av CBN visat på ett antal potentiella hälsofördelar. CBN används för närvarande främst som sömnmedel, för att lindra smärta och inflammation, för att stimulera aptiten, för antibakteriella egenskaper och som neuroprotektivt medel.

Med dessa lovande hälsotillämpningar har CBN fångat konsumenternas och branschens intresse. Det finns dock fortfarande öppna frågor kring om CBN kommer att orsaka misslyckade drogtester.

Förhållandet mellan CBN och THC - Kan CBN göra dig hög?

Många konsumenters första fråga när de tittar på CBN är - kan CBN göra dig hög som THC? Det korta svaret är nej - CBN är helt icke-psykoaktivt och kan inte orsaka den höga känslan som THC gör.

CBN och THC har ett mycket nära förhållande. Som nämnts är CBN i huvudsak nedbruten THC som har omvandlats över tid med exponering för värme eller ljus.

Medan CBN och THC delar vissa likheter i kemisk sammansättning, interagerar inte CBN med det endocannabinoida systemet på samma sätt som THC gör. Skillnaderna i atomstruktur mellan de två cannabinoiderna innebär att CBN inte binder till cannabinoidreceptorer, särskilt CB1-receptorerna som skapar den höga känslan.

Forskning har visat att CBN inte har några psykoaktiva effekter, inte ens i mycket höga doser på upp till 100 mg. Så konsumenter behöver inte oroa sig för att uppleva sinnesförändrande höjder från att ta CBN-oljor, gummier eller andra produkter. Detektion av drogtester är dock en annan fråga.

Kan ren CBN orsaka misslyckade drogtester eller falskt positiva resultat?

En av de största farhågorna kring att använda CBN-produkter är - kan CBN dyka upp på ett drogtest? Kommer CBN att få dig att misslyckas med ett drogtest med ett falskt positivt resultat?

Svaret är ja, ren CBN har risken att orsaka ett misslyckat drogtest eller falskt positivt resultat. Forskningsstudier har visat att CBN kan leda till upptäckt av THC vid vissa drogtester, även utan någon THC närvarande.

En studie från University of Utah 2021 visade att ren CBN utlöste ett positivt resultat för THC-metabolit vid ett immunoassay-urintest. Dessa resultat bekräftades genom ytterligare masspektrometrisk testning.

Även om mer forskning fortfarande behövs, indikerar denna studie potentialen för falska positiva resultat från CBN-användning. Patienter som tar en CBN-produkt kan testa falskt positivt för THC och misslyckas med ett drogtest.

Faktorer som påverkar CBN:s drogtestresultat och falska positiva resultat

Även om aktuell forskning visar att CBN kan orsaka misslyckade tester, kan de faktiska resultaten av drogtester variera kraftigt beroende på flera faktorer:

 • Typ av test - CBN är mer benägna att utlösa falska positiva resultat på immunoassay-urintester som screenar för THC-metabolit än andra metoder som hårtestning som upptäcker den faktiska moderdrogen.
 • Mängd/frekvens av CBN-användning - Högre doser av CBN och frekvent användning skapar större sannolikhet för upptäckt jämfört med engångsanvändning eller låg CBN-användning.
 • Produktkälla och renhet - CBN-produkter som tillverkas av cannabisderivat eller hampaxtrakt har högre risk än rent CBN-isolat från ansedda leverantörer.
 • Individuell metabol ism - Metabolismens hastighet och kroppssammansättningen kan påverka hur snabbt CBN rensar systemet och utsöndras.

Att känna till dessa faktorer kan hjälpa till att avgöra risken för ett falskt positivt resultat från CBN-användning innan du tar ett drogtest. Använd alltid CBN-isolatprodukter med hög renhet och måttlig dosering när drogscreening är ett problem.

Vetenskapen om hur CBN metaboliseras och detekteras i drogtester

För att förstå varför CBN kan orsaka misslyckade drogtester måste vi undersöka hur det interagerar och bearbetas i kroppen.

Även om CBN inte är psykoaktivt i sig, är det nära besläktat med THC i kemisk struktur som en nedbruten biprodukt. Detta innebär att CBN bildar liknande metaboliter som THC när det bryts ned av kroppen.

En vanlig typ av drogtest är urinimmunoanalys som screenar för THC-metaboliten THC-COOH. Spår av CBN kan producera tillräckligt med THC-COOH-metabolit under metabolismen för att utlösa ett positivt testresultat.

Urinkoncentrationen och detektionsgränserna spelar en viktig roll. Men CBN: s liknande väg innebär att metaboliter kan förekomma i tillräckligt höga mängder för att överskrida urinprovets gränsvärden för en positiv.

Mer avancerade bekräftelsetester som GC/MS kan skilja mellan specifika metaboliter. Men standard 5-panel arbetsplatsurintester kan upptäcka CBN-användning som positiv för THC.

Typer av drogtester som kan upptäcka användning av CBN

Med risken för falska positiva resultat, vilka drogtester kan avslöja användning av CBN? Dessa är de viktigaste typerna av tester som kan visa falska positiva resultat med CBN:

 • Immunoassays i urin - Störst sannolikhet att upptäcka CBN med gränsvärden mellan 50 och 100 ng/mL THC-COOH-metabolit.
 • Salivtest - Lägre risk men höga CBN-doser kan producera tillräckligt med THC-metaboliter för att överskrida typiska gränsvärden.
 • Hårtest - osannolikt för ren CBN som inte binder till hårceller. Men problem för CBN-oljor med spår av THC.
 • Blodprov - Används sällan men liknande metabolitproblem som vid urinprov kan uppstå.

Den primära risken för CBN-användare är immunoassays i urin som är utformade för att testa för marijuanabruk. Det finns dock en risk för upptäckt vid alla test som screenar för THC-markörer.

Experttips för säker användning av CBN med drogscreening

Om du använder CBN och är föremål för drogtester, t.ex. vid anställningskontroller, får du här några experttips:

 • Verifiera att CBN-produkter använder rena CBN-isolat, testade av tredje part utan THC/cannabisderivat
 • Börja med lägre CBN-doser och frekvens för att minimera metaboliter
 • Undvik CBN under flera dagar före kommande drogtester om det är möjligt
 • Be om bekräftande testning om ett positivt immunoassayresultat uppstår

Även om CBN har risker med vanliga drogtester, kan en informerad konsument hjälpa till att minimera sannolikheten för falska positiva resultat. Använd välrenommerade CBN-produkter, börja långsamt och ta reda på när kommande tester kommer att ske.

Framtiden för drogtestning av CBN och cannabisföreningar

Tekniken för drogscreening behöver fortfarande utvecklas för att på ett tillförlitligt sätt kunna skilja mellan icke-psykoaktiva cannabinoider som CBN och THC.

Mer specifika bekräftelsetester kan redan differentiera CBN-metaboliter. Men förbättringar behövs fortfarande för inledande immunoassay-screeningar för att minska falska positiva resultat för patienter som använder lagliga hälsoprodukter.

I takt med att CBN och andra mindre cannabinoider blir allt populärare kommer efterfrågan att öka på metoder för att noggrant skilja dem från THC-användning vid drogtester. Detta är avgörande för konsumenternas rätt att använda lagliga hälsoprodukter utan återverkningar.

Sammanfattning: Viktiga takeaways om CBN-användning och upptäckt av drogtest

Sammanfattningsvis är här de viktigaste fakta att förstå om CBN och drogtestning:

 • CBN är icke-psykoaktivt, men kan utlösa falska positiva THC-test
 • Störst risk för standardiserade immunoassaytest för urin, med lägre risk för andra metoder
 • Falska positiva resultat beror på CBN-dos, produktens renhet, metabolism och testgränser
 • Att undvika användning av CBN före tester och använda rena isolat kan minska risken för upptäckt
 • Avancerade bekräftelsetester kan skilja mellan CBN- och THC-metaboliter
 • Fortfarande behov av förbättringar av specificiteten för screening av nya cannabinoider

Även om CBN är lovande för välbefinnande, bör konsumenterna vara försiktiga med riskerna med drogtester och köpa kvalitetskontrollerade produkter utan THC. I takt med att tekniken utvecklas kommer mer specifika tester att bidra till att minska risken för falsk detektion.

Kan CBN synas i ett drogtest?

CBD kanske inte, men CBN kan misslyckas med ett drogtest.

Vilka är fördelarna med CBN?

CBN har visat sig ha olika potentiella fördelar, inklusive sömnhjälp, smärtlindring, antiinflammatoriska egenskaper och aptitstimulering.

Visas CBN-olja i ett drogtest?

CBN-olja kan potentiellt orsaka ett falskt positivt resultat på ett drogtest som specifikt letar efter THC.

Kan CBD orsaka ett falskt positivt resultat på ett drogtest?

CBD i sig upptäcks vanligtvis inte i ett drogtest. Vissa CBD-produkter kan dock innehålla spår av THC, vilket potentiellt kan leda till ett positivt resultat vid ett drogtest.

Hur syns CBN i ett urinprov?

CBN kan detekteras i ett urinanalystest eftersom det är en metabolit av THC. Det specifika test som används och gränsvärdena för detektion kan dock avgöra om CBN kommer att identifieras.

Kan CBN få dig att testa positivt för THC?

Ja, konsumtion av en CBN-produkt som innehåller spårmängder av THC kan potentiellt orsaka en falsk positiv för THC på ett drogtest.

Är CBN psykoaktivt som THC?

CBN tros ha milda psykoaktiva effekter, men det anses i allmänhet vara mindre psykoaktivt än THC.

Hur interagerar CBN med det endocannabinoida systemet?

CBN interagerar med det endocannabinoida systemet på ett liknande sätt som andra cannabinoider, såsom CBD och THC. Det kan binda till cannabinoidreceptorer i kroppen och påverka olika fysiologiska processer.

Hur länge stannar CBN kvar i kroppen?

Hur länge CBN stannar kvar i kroppen kan variera beroende på faktorer som ämnesomsättning och användningsfrekvens. Det anses dock allmänt vara detekterbart i upp till några dagar till en vecka.

Hur kan jag klara ett drogtest om jag har konsumerat CBN?

Om du är orolig för att testa positivt för THC efter att ha konsumerat en CBN-produkt rekommenderas att du väljer produkter som är märkta som THC-fria eller genomgår tester för att säkerställa att de inte innehåller någon detekterbar THC.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare