Sömnångest

Last updated:

Published:

Sömnångest är ett vanligt problem som drabbar många människor och orsakar störningar i sömnmönster och allmänt välbefinnande. I det här blogginlägget kommer vi att fördjupa oss i de olika aspekterna av sömnångest för att få en djupare förståelse för hur det kan störa ens sömn och allmänna välbefinnande.

Vi kommer att undersöka hur olika ångeststörningar, såsom generaliserad ångest, panikångest och social ångest, kan påverka sömnen. Dessutom kommer vi att undersöka kopplingen mellan obstruktiv sömnapné (OSA) och psykiska problem.

Dessutom får du lära dig om kognitiv beteendeterapi (CBT) för sömnlöshet i samband med ångeststörningar samt strategier för att hantera stressfaktorer som påverkar sömnkvaliteten, t.ex. djupa andningsövningar och meditation. Vi kommer också att undersöka magnesiumtillskottets roll för att främja bättre sömn.

Slutligen kommer vi att titta på mediciner som används för att behandla sömnrelaterad ångest, t.ex. bensodiazepiner och SSRI, alternativa behandlingar som är tillgängliga för dem som lider av detta plågsamma problem och när experthjälp kan vara nödvändig.

sömn-ångest

Att förstå sömnångest

Det härrör ofta från ångeststörningar som generaliserad ångest, panikångest, social ångest, specifika fobier, tvångssyndrom (OCD) och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Denna känslomässiga oro kan leda till sömnstörningar som sömnlöshet eller dålig kvalitet på REM-sömnen (rapid eye movement).

Sambandet mellan ångestsjukdomar och sömnstörningar

Ångeststörningar kännetecknas av överdriven oro eller rädsla som stör det dagliga livet. Dessa psykiska sjukdomar kan ge upphov till olika symtom som snabb andning, extrem rädsla, livliga drömmar och svårigheter att somna. Om de inte behandlas kan dessa problem leda till kronisk sömnlöshet eller andra sömnstörningar.

En studie som publicerades i tidskriften Sleep Medicine Reviews visade att personer med generaliserad ångeststörning var mer benägna att uppleva störd REM-sömn än personer utan ångestdiagnos. Störd REM-sömn har kopplats till ökade känslor av irritabilitet under dagen och minskad förmåga att hantera stressfaktorer på ett effektivt sätt.

Hur stress påverkar REM-sömnen

Stress spelar en viktig roll när det gäller att orsaka både kortsiktiga och långsiktiga störningar i våra sömnmönster. Enligt American Psychological Association bidrar höga stressnivåer direkt till dåliga sömnvanor genom att öka vakenheten på natten och samtidigt minska den avslappning som krävs för en vilsam sömn.

När vi känner oro kan vår kropp generera hormoner som kortisol och adrenalin som kan störa sömnen. Dessa hormoner gör det inte bara svårt att somna utan stör också den naturliga sömncykeln, vilket leder till lättare och mindre återhämtande sömn. Som ett resultat av detta kan personer med ångeststörningar finna sig i att vakna ofta under natten eller kämpa för att sova under en längre tid.

 • Sömnvanor: Att skapa en konsekvent rutin vid sänggåendet kan hjälpa till att reglera kroppens inre klocka och förbättra den allmänna sömnkvaliteten.
 • Psykisk hälsa: Om man tar itu med underliggande psykiska problem som ångeststörningar genom terapi eller medicinering kan det leda till bättre sömnresultat på lång sikt.
 • Sömnmiljö: Det är viktigt att skapa en bekväm sovplats utan distraktioner för att främja avkoppling före sängen.

Om du införlivar dessa strategier i ditt dagliga liv kan du potentiellt lindra några av de negativa effekter som stress har på REM-sömnen och i slutändan hjälpa dig att få mer vilsamma nätter trots eventuella ångestproblem som du kan ha.

Diagnostisera sömnrelaterad oro

Diagnostisera sömnrelaterad oro

Sömnångest kan påverka en individs dagliga liv avsevärt, vilket gör det viktigt att diagnostisera problemet korrekt. För att avgöra om en person lider av sömnrelaterad ångest utför sjukvården vanligtvis fysiska undersökningar, granskar patienternas sjukdomshistoria och utvärderar deras symtom. En korrekt diagnos är avgörande för att fastställa den mest effektiva behandlingsplanen som hjälper dem som kämpar med sömnlöshet att lära sig att sova bättre trots att de upplever ångestfyllda känslor.

Vikten av en noggrann diagnos för att hantera sömnproblem orsakade av ångest

En korrekt diagnos är nödvändig för att skapa individuella behandlingsplaner som tar hänsyn till varje patients särskilda behov och säkerställer att de får den vård som krävs för att hantera sina sömnsvårigheter i samband med ångeststörningar. En noggrann diagnos gör det möjligt för sjukvårdspersonal att utveckla personliga behandlingsplaner som tar itu med både det känslomässiga lidande som orsakas av ångestinducerade sömnsvårigheter och eventuella fysiologiska faktorer som bidrar till störda vilomönster.

I vissa fall kan underliggande problem som sömnapné bidra till dålig sömnkvalitet och förvärra befintlig ångest. Därför är det viktigt att få en omfattande utvärdering av en kvalificerad yrkesutövare för att ta itu med både det känslomässiga lidande som orsakats av dessa upplevelser och eventuella fysiologiska faktorer som bidrar till störda vilomönster.

Biofeedbackövningar för att förbättra sömnkvaliteten

 • Mindfulness-meditation: Det har visat sig att mindfulnessmeditation före sänggåendet minskar den allmänna oron samtidigt som den främjar avslappningstekniker som bidrar till en mer vilsam sömn.
 • Djupa andningsövningar: Att göra djupa andningsövningar kan hjälpa personer med ångestinducerade sömnstörningar genom att främja avslappning och minska snabb andning i samband med känslor av extrem rädsla eller panik.
 • Samtalsterapi: För vissa kan samtalsterapi med en psykolog ge möjlighet att ta itu med grundorsakerna till sin oro och samtidigt lära sig nya strategier för att hantera dagliga stressfaktorer som bidrar till dåliga sömnvanor.

Att integrera biofeedbackövningar i sin rutin kan vara bra för att förbättra den allmänna sömnkvaliteten. Dessa tekniker fungerar genom att lära individer att kontrollera kroppens fysiologiska reaktioner (t.ex. hjärtfrekvens och muskelspänning) när de ställs inför utlösande faktorer som gör att de känner sig oroliga eller har svårt att somna. Genom att få större medvetenhet och kontroll över dessa reaktioner kan personer som kämpar med sömnrelaterad ångest lära sig att effektivt hantera sina symtom och få mer vilsamma nätter.

Kognitiv beteendeterapi för sömnrelaterad oro

Kognitiv beteendeterapi för sömnrelaterad oro

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara effektiv för att behandla både sömnrelaterad oro genom att minska den allmänna nivån av oro och samtidigt främja hälsosamma vanor. KBT hjälper individer att identifiera negativa tankemönster som bidrar till deras oförmåga att somna eller sova vidare och ersätta dem med hälsosammare alternativ.

Identifiera negativa tankemönster som orsakar svårigheter att somna

En viktig aspekt av KBT är att erkänna de negativa tankemönster som kan bidra till sömnångest. Oro för det dagliga livet, generaliserat ångestsyndrom, social oro, panikattacker eller posttraumatisk stress kan ofta leda till sömnsvårigheter. Några vanliga exempel är:

 • Rädsla för att inte få tillräckligt med sömn och dess inverkan på din hälsa eller dina prestationer på jobbet.
 • Ångest över tankar som rusar iväg och hindrar dig från att somna.
 • Negativa uppfattningar om din förmåga att klara av brist på vilsam sömn.

Ersätt ohälsosamma tankar med mer konstruktiva tankar

För att förbättra sömnvanor och minska känslor i samband med sömnstörningar som kronisk sömnlöshet eller svårigheter att somna på grund av snabb andning orsakad av extrem rädsla, är det viktigt att personer som genomgår KBT-behandlingsplaner lär sig hur de kan ersätta dessa ohälsosamma tankar med mer konstruktiva tankar. Den här processen innefattar:

 1. Utvärdering av noggrannheten: Bedöm om den oroliga tanken är baserad på fakta eller antaganden.
 2. Rationalisering av rädslor: Påminn dig själv om att ångest är en normal del av livet och att det inte nödvändigtvis betyder att något hemskt kommer att hända.
 3. Omformning av tankar: Ersätt negativa uppfattningar med mer positiva eller neutrala alternativ. Istället för att tänka "Jag kommer aldrig att somna" kan du till exempel försöka "Det kan ta tid att slappna av, men så småningom kommer jag att somna".

Mindfulnessmeditation och andra avslappningsstrategier kan hjälpa till att hantera sömnrelaterade problem i samband med psykologiska sjukdomar, som GAD eller PTSD. Genom att lära sig att hantera dessa ångestkänslor genom kognitiv beteendeterapi och andra evidensbaserade metoder som samtalsterapi kan personer som kämpar med sömnproblem på grund av ångestsjukdomar börja uppleva en bättre kvalitet på vilan och en förbättrad allmän psykisk hälsa.

Mediciner för att hantera sömnångest

Sömnångest kan vara ett försvagande tillstånd som påverkar en persons förmåga att somna eller sova vidare. I vissa fall kan mediciner vara nödvändiga för att hantera dessa indikationer och förbättra sömnkvaliteten. Innan du påbörjar en ny läkemedelsregim är det viktigt att tala med din vårdgivare.

Typer av mediciner som används för att behandla sömnångest

Bensodiazepiner är en klass av läkemedel som vanligtvis förskrivs för att behandla ångeststörningar, inklusive sömnångest. Dessa läkemedel fungerar genom att förstärka effekterna av GABA, en neurotransmittor som ansvarar för att lugna det centrala nervsystemet. Exempel är diazepam (Valium), lorazepam (Ativan) och alprazolam (Xanax). Bensodiazepiner bör dock endast användas kortvarigt på grund av risken för beroende och andra biverkningar.

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), såsom fluoxetin (Prozac) och sertralin (Zoloft), är en annan typ av läkemedel som ofta förskrivs till personer med generaliserad ångest eller panikångest. SSRI fungerar genom att öka serotoninnivåerna i hjärnan, vilket hjälper till att reglera humöret och främja avslappning.

Vikten av att rådgöra med en läkare innan du börjar med medicinering

Även om mediciner kan lindra sömnrelaterad ångest är det viktigt att alltid rådgöra med din läkare innan du påbörjar en ny behandlingsplan. Vissa mediciner kan potentiellt förvärra sömnproblem eller interagera negativt med andra recept som du kanske redan tar. Din vårdgivare kommer att kunna avgöra vilken medicinering och dosering som är lämpligast för dina specifika behov.

Dessutom är det viktigt att följa din läkares instruktioner om hur länge du ska ta ett visst läkemedel. Vissa läkemedel, till exempel bensodiazepiner, kan leda till beroende om de används under längre perioder eller tas i högre doser än vad som föreskrivs. Var noga med att diskutera eventuella farhågor om potentiella biverkningar eller beroende med din vårdgivare.

Icke-farmakologiska behandlingsalternativ

I vissa fall kan icke-farmakologiska behandlingsalternativ vara mer lämpliga för att hantera sömnångest. Dessa alternativ inkluderar:

 • Att skapa en regelbunden sömnrutin och skapa en atmosfär som främjar lugn och ro kan hjälpa till att uppnå en sömn av högre kvalitet.
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT): Denna form av samtalsterapi hjälper individer att identifiera negativa tankemönster som bidrar till deras oförmåga att somna eller sova vidare och ersätta dem med hälsosammare alternativ.
 • Avslappningstekniker: Att träna djupa andningsövningar eller mindfulnessmeditation före sängen kan hjälpa till att minska ångestnivån och förbättra den allmänna sömnkvaliteten.

Det är viktigt att notera att sömnstörningar, såsom sömnapné eller kronisk sömnlöshet, kan kräva ytterligare medicinska åtgärder utöver medicinering eller icke-farmakologisk behandling. Om du upplever ångest eller andra psykiska besvär som stör ditt dagliga liv är det viktigt att söka professionell hjälp från en kvalificerad vårdgivare.

Alternativa behandlingar för sömnångest

Alternativa behandlingar för sömnångest

Sömnångest kan hanteras med hjälp av olika alternativa behandlingar som främjar avslappning och hjälper till att lindra stresskänslor. Dessa tekniker är icke-farmakologiska metoder som uppmuntrar en känsla av lugn och gör det möjligt för individer att uppnå bättre sömnkvalitet.

Meditation och djupa andningsövningar för avslappning

Meditationstekniker, såsom mindfulnessmeditation, har visat sig vara effektiva för att minska ångestnivån och förbättra den allmänna mentala hälsan. Genom att fokusera på det nuvarande ögonblicket utan att döma kan individer lära sig att släppa oroliga tankar som hindrar deras förmåga att somna. Dessutom kan djupa andningsövningar hjälpa till att reglera snabb andning som ofta är förknippad med ångeststörningar samtidigt som de främjar avslappning före sänggåendet.

Lugnande aktiviteter och schemaläggning av oro under dagen

Ett annat sätt att hantera sömnångest på ett effektivt sätt är att integrera lugnande aktiviteter i det dagliga livet. Att ägna sig åt avkopplande hobbyer som att läsa eller lyssna på mjuk musik före sängen kan skapa en lugn atmosfär som främjar en vilsam slummer. Att dessutom schemalägga specifika tider under dagen för orosmoment ger personer som upplever ångest på natten en möjlighet att ta itu med sina bekymmer på ett proaktivt sätt i stället för att låta dem störa deras sömnmönster.

 • Skapa en rutin före sänggåendet med lugnande aktiviteter som att läsa eller lyssna på lugnande musik.
 • Planera in "tid för oro" under dagtid i stället för att grubbla över bekymmer när du försöker somna på kvällen.
 • Överväg att utöva yoga eller andra mjuka fysiska övningar tidigare på kvällen som en del av din avslappningsrutin.

Det är viktigt att komma ihåg att varje individ är unik och att det som fungerar för en person kanske inte är effektivt för en annan. Att experimentera med olika avslappningstekniker kan hjälpa dig att upptäcka det lämpligaste tillvägagångssättet för att hantera din sömnångest.

Ytterligare resurser för att lindra sömnångest

Om du letar efter mer information om alternativa behandlingar och strategier för att förbättra din sömnkvalitet när du lider av ångest kan du överväga att utforska dessa resurser:

Goda rutiner för sömnhygien

Goda rutiner för sömnhygien

En god sömnhygien är avgörande för att hantera sömnångest. Genom att införliva sunda vanor i din dagliga rutin kan du avsevärt förbättra kvaliteten på din vila och minska ångestens inverkan på dina sömnmönster. I det här avsnittet går vi igenom några viktiga tips för att upprätta ett pålitligt sömnschema och skapa en atmosfär som uppmuntrar till avkoppling.

Upprätthålla en konsekvent rutin vid sänggåendet

En regelbunden rutin vid sänggåendet hjälper till att signalera till kroppen att det är dags att lugna ner sig och förbereda sig för sömn. Denna konsistens gör att du lättare somnar och upplever färre störningar under natten. För att skapa en stabil rutin kan du överväga att införa dessa metoder:

 • Skapa ett schema: Gå och lägg dig vid samma tid varje kväll och vakna vid samma tid varje morgon - även på helgerna.
 • Undvik stimulerande medel: Begränsar koffeinintaget under sena eftermiddagar och kvällar eftersom det kan hindra dig från att somna eller orsaka dålig sömnkvalitet.
 • Ät lätt innan du går till sängs: Om du äter tunga måltider nära sänggåendet kan det leda till obehag när du försöker somna.
 • Införliva avslappningstekniker: Läs, ta varma bad och praktisera mindfulnessmeditation innan du går till sängs.

Skapa en miljö som främjar avslappning

Sömnmiljön är en viktig faktor för hur effektivt man kan slappna av när det är dags att sova, och därför bör man ta hänsyn till att skapa en atmosfär som underlättar avkoppling. Ett bekvämt utrymme uppmuntrar till bättre slummer och bidrar till att lindra sömnångest. Tänk på följande tips för att skapa en lugnande atmosfär:

 • Optimera temperaturen i sovrummet: Håll rummet svalt, helst mellan 15-19 °C (60-67 °F), eftersom detta har visat sig främja bättre sömn.
 • Eliminera bullerstörningar: Använd maskiner för vitt brus eller öronproppar för att blockera eventuella störningar som kan störa din vila.
 • Håll en mörk miljö: Investera i mörkläggningsgardiner eller bär en ögonmask för att minimera exponeringen för ljus när du försöker somna.
 • Prioritera komfort: Välj sängmaterial och kuddar som ger tillräckligt stöd och bidrar positivt till den allmänna avkopplingen under sängen.

För dem som lider av ångeststörningar, t.ex. generaliserad ångest, panikångest, social ångest och posttraumatiskt stressyndrom, kan en god sömnhygien vara bra för att förbättra vilokvaliteten och hantera symtomen. Kom ihåg att alltid rådgöra med en sjukvårdspersonal om du fortsätter att ha svårt att somna trots att du tillämpar dessa strategier.

Magnesiumtillskott för att lindra sömn och ångest

Forskning tyder på att magnesiumtillskott kan vara bra för att förbättra både sömnkvaliteten och minska symtom relaterade till ångeststörningar. Det är viktigt att alltid rådgöra med din vårdgivare när du överväger kosttillskott som magnesium för att hantera sömnsvårigheter orsakade av stress.

Typer av magnesiumtillskott som är lämpliga för att hjälpa till med bättre sömn

Magnesium är ett viktigt mineral som är involverat i olika kroppsfunktioner, inklusive reglering av neurotransmittorer som främjar avslappning och vilsam sömn. Det finns flera typer av magnesiumtillskott på marknaden, men vissa kan vara mer effektiva än andra när det gäller att lindra sömnångest:

 • Magnesiumglycinat: Det är ett utmärkt val för dem som kämpar med sömnlöshet på grund av ångest.
 • Magnesiumcitrat: Även om det inte absorberas lika lätt som magnesiumglycinat, ger denna typ ändå fördelar som muskelavslappning och förbättrad sömnkvalitet.
 • Magnesiummalat: Denna form är känd för sin förmåga att bekämpa trötthet under dagen och samtidigt främja bättre sömn på natten, och kan bidra till att minska känslan av utmattning som ofta upplevs av personer med kronisk sömnlöshet eller dåliga sömnvanor.

För att avgöra vilken typ av magnesiumtillskott som skulle fungera bäst för dig bör du rådgöra med en sjukvårdspersonal som kan bedöma dina individuella behov utifrån faktorer som ålder, sjukdomshistoria, aktuella mediciner som du tar (om det finns några) och specifika symtom som rör både psykiska tillstånd som generaliserad ångest eller panikångest samt fysiska manifestationer som snabb andning eller livliga drömmar i samband med störda sömnmönster.

Rådgör med din vårdgivare om användning av magnesium

Innan du börjar med ett nytt kosttillskott är det viktigt att du rådgör med din vårdgivare. De kan hjälpa till att fastställa lämplig dosering och se till att det inte finns några potentiella interaktioner med befintliga mediciner eller underliggande hälsotillstånd. Dessutom kan de rekommendera andra livsstilsförändringar eller behandlingar som att förbättra sömnhygienen, utöva mindfulnessmeditation eller genomgå kognitiv beteendeterapi för att ytterligare förbättra din förmåga att hantera ångestrelaterade sömnsvårigheter på ett effektivt sätt.

Det kan vara fördelaktigt att införliva magnesium i en omfattande strategi för att hantera sömnrelaterad ångest, eftersom det kan minska symptomen på tillstånd som PTSD eller social ångest och hjälpa till att uppnå mer vilsamma nätter. Genom att arbeta nära en kvalificerad sjukvårdspersonal och utforska olika alternativ som är skräddarsydda specifikt för individuella behov kan de som kämpar med kronisk sömnlöshet på grund av förhöjda nivåer av känslomässig oro börja ta steg mot att uppnå ett förbättrat allmänt välbefinnande genom mer konsekventa och stärkande slummerupplevelser natt efter natt.

Vanliga frågor om sömnångest

Vad orsakar oro för att sova?

Sömnångest, även kallad sömnångest, kan orsakas av olika faktorer som stress, psykiska störningar som generaliserad ångest eller panikångest och dåliga sömnvanor. Det kan också bero på en rädsla för att inte få tillräckligt med återhämtande sömn eller negativa upplevelser i samband med sänggåendet.

Finns det ett samband mellan ångest och sömn?

Ja, det finns ett starkt samband mellan ångest och sömn. Ångest kan leda till svårigheter att somna eller sova vidare på grund av snabba tankar och ökad upphetsning. Omvänt kan bristande sömnkvalitet förvärra befintliga ångestsymtom eller bidra till utvecklingen av ny ångest.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare