Hur ser oroliga tankar ut?

Published:

Ångest är ett vanligt psykiskt tillstånd som drabbar miljontals människor världen över. Det kännetecknas av överdriven, svårkontrollerad oro och ängslan för olika aspekter av livet. Ett av de utmärkande symtomen på ångest är oroliga tankar, som kan vara konstanta, påträngande och ofta katastrofala till sin natur. Men hur ser orostankarna egentligen ut och vilka uttryck kan de ta sig? I den här artikeln kommer vi att utforska de olika uttrycken för ångestfyllda tankar för att belysa denna viktiga komponent i ångestsyndrom.

Hur ser oroliga tankar ut?

Definition och typer av ängsliga tankar

Med ängsliga tankar avses överdriven oro eller grubblerier om potentiella hot, faror eller osäkra resultat. Dessa tankar är vanligtvis inriktade på möjligheten att något dåligt ska hända, t.ex. att man misslyckas på jobbet, blir allvarligt sjuk eller förlorar en älskad person.

Det finns flera olika typer av ångestfyllda tankar:

Tvångsmässiga tankar

Det är återkommande, oönskade tankar eller mentala bilder som personen upplever som plågsamma eller till och med frånstötande. Vanliga exempel är tvångstankar om föroreningar, olyckor, impulser och tvivel på relationer eller handlingar.

Oroande tankar

Detta innebär att man oavbrutet oroar sig för värsta tänkbara scenarier som konkurs, fara för nära och kära eller katastrofala händelser. Den som oroar sig blir upptagen av att tänka "vad händer om".

Katastrofala tankar

Det handlar om att föreställa sig eller förutsäga ödesdigra utfall som mycket sannolika eller oundvikliga när så inte är fallet. Katastroftänkare utgår automatiskt från att det värsta kommer att hända.

Rumination

Detta innebär att man tvångsmässigt tänker på tidigare misslyckanden, fel, brister eller rädslor utan att kunna släppa dem. Den som grubblar fastnar i repetitiva loopar där man upprepar vad som gick fel.

Vanliga fysiska manifestationer

Förutom den mentala upplevelsen yttrar sig ångest och oroliga tankar ofta fysiskt på följande sätt:

 • Muskelspänningar till följd av kronisk stress
 • Huvudvärk från rynkade pannor, sammanbitna käkar eller spänd nacke
 • Trötthet på grund av dålig sömn orsakad av grubblerier
 • Kantighet från överskott av adrenalin och kortisol
 • Rastlöshet eller agitation på grund av upprymdhet
 • Darrningar eller skakningar på grund av hyperarousal
 • Illamående eller yrsel på grund av spänningar eller paniksymtom
 • Svettningar eller frossa relaterade till kamp-eller-flykt-reaktionen

Tankemönster och psykologiska egenskaper

Oroliga tankar har tydliga mönster, vanor och egenskaper som skiljer dem från normala bekymmer. Dessa är bl.a:

Negativa fördomar

Det finns en inneboende negativitet där den ängsliga tänkaren förväntar sig det värsta utfallet i varje situation och minimerar eller avfärdar positiva sannolikheter.

Överdrivning

En person som är benägen att känna ångest tenderar att överdriva risker och potentiella problem. Små risker blir till katastrofer, osäkerheter blir till vissheter.

Uthållighet

Oroliga tankar är ihållande och rigida. Personen har svårt att rikta om sin uppmärksamhet från det oroande ämnet till mer positiva eller neutrala ämnen.

Perfektionism

Svartvitt tänkande råder, där perfektion är målet och allt som inte är perfekt anses vara ett misslyckande. Detta föder självkritik.

Magiskt tänkande

Detta innebär att man tror att ens tankar och oro på något sätt kan påverka utfallet i verkligheten eller en känsla av vidskepelse. "Om jag fortsätter att tänka detta, kommer det att hända."

Tankeläsning

Den ängslige tänkaren tror sig kunna avgöra vad andra tänker negativt om honom eller henne utan objektiva bevis. "Min chef tycker att jag är inkompetent."

Känslomässigt resonemang

Här drar personen slutsatser om sig själv eller situationer baserat på sina känslor istället för fakta. "Jag känner mig skyldig, så jag måste ha gjort något fel."

Innehåll med gemensam tanke

Oroliga tankar kan ha många olika teman, men några exempel på vanliga oroväckande tankar är

 • Hälsa och sjukdom (t.ex. huvudvärk innebär hjärntumör)
 • Offentlig förlägenhet eller förödmjukelse
 • Ekonomisk ruin eller fattigdom
 • misslyckas i skolan, på arbetet, som förälder eller i relationer
 • Att bli avvisad eller övergiven
 • Förlust av mentala förmågor
 • Oförmåga att klara av det dagliga ansvaret
 • Globala katastrofer, olyckor, brott eller terrorism
 • Konflikter och konfrontationer med andra
 • Olyckor, skador, fara och säkerhet

Faktorer som kan utlösa eller förvärra ångestfyllda tankar

Många faktorer kan förvärra ångestfyllda tankemönster, t.ex:

 • Stress - på jobbet, i skolan, hemma, ekonomiskt osv.
 • Livsförändringar - t.ex. nytt jobb, barn, giftermål, dödsfall
 • Trauma eller negativa upplevelser under barndomen
 • Medicinska frågor eller fysiska hälsoproblem
 • Kostrelaterade utlösande faktorer som överskott av koffein
 • Sömnbrist eller insomni
 • Drog- eller alkoholmissbruk som en copingmekanism
 • Utsättning av ångestdämpande medel vid utsättning
 • Samexisterande tillstånd som depression som förstärker ångesten
 • Inlärda tendenser - t.ex. att växa upp med ängsliga förebilder
 • Miljömässiga signaler - platser, tider, situationer

Hur oroande tankar påverkar det dagliga livet

När ångestfyllda tankar inte hanteras eller blir allvarliga kan de avsevärt störa den dagliga funktionen och livskvaliteten. Vanliga effekter är bl.a:

Försämrad koncentration

Det ständiga intrånget av oroliga tankar kan göra det extremt svårt att fokusera på jobbet eller i skolan. Produktiviteten och prestationerna blir lidande när uppmärksamheten är så splittrad.

Undvikande

Oroliga personer kan undvika alla situationer som utlöser deras ångestfyllda tankar - t.ex. sociala evenemang, bilkörning, flygning. Detta leder till ökad isolering.

Dåligt beslutsfattande

Ångestens negativa tankemönster lämnar lite utrymme för att väga faktiska risker och fördelar när man gör val. Besluten påverkas i riktning mot det värsta tänkbara scenariot.

Konflikter i relationer

Ångest kan orsaka friktion mellan människor på grund av minskad intimitet, social tillbakadragenhet, fientlighet till följd av stress eller försök från närstående att lindra personens obefogade oro.

Sömnstörningar

De ängsliga tankarna gör att många människor med ångest upplever sömnlöshet, dålig sömnkvalitet och utmattning.

Missbruk av substanser

Vissa försöker självmedicinera sin ångest med alkohol, receptbelagda läkemedel eller droger. Detta leder bara till att problemen förvärras.

Sämre fysisk hälsa

Kronisk ångest leder till försvagat immunförsvar, hjärtsjukdomar, huvudvärk, hormonförändringar och snabbare åldrande på grund av långvariga stressreaktioner.

Behandlingsalternativ för ångestfyllda tankar

Om ångestfyllda tankar blir ohanterliga eller allvarligt påverkar livet, är det tillrådligt att söka professionell behandling. Effektiva alternativ inkluderar:

Läkemedel

 • Ångestdämpande läkemedel som bensodiazepiner för krislindring
 • Långtidsbehandling med SSRI eller SNRI för symtomkontroll
 • Betablockerare för specifika situationella ångestutlösande faktorer

Psykoterapi

 • Kognitiv beteendeterapi för att förändra negativa tankemönster
 • Exponeringsterapi för att minska undvikande beteenden
 • Acceptans- och engagemangsterapi för att minska rumination
 • Dialektisk beteendeterapi för förmågan att reglera känslor

Mind-body-praxis

 • Mindfulness och meditation för att träna bort fokus från bekymmer
 • Yoga och andningsövningar för att minska muskelspänningar
 • Motion och rörelse för att förbränna nervös energi

Stödgrupper

 • Gruppterapi ger bekräftelse och stöd
 • Kamratstöd främjar förståelse från andra med ångest

Förändringar i livsstil

 • Stresshantering genom bättre balans mellan arbete och fritid
 • Avsätt tid för hobbyer och socialt umgänge
 • Minska koffein och andra utlösande faktorer i kosten
 • Fokusera på korrekta sömnvanor och hygien

Användbara strategier för att hantera ångestfyllda tankar

Vid sidan av professionell behandling kan de som kämpar med ångest prova självhjälpsstrategier som t.ex:

 • Faktagranskning av oro mot verkligheten för att få perspektiv
 • Att göra listor och planer för att känna sig förberedd och ha kontroll
 • Prata med betrodda vänner eller familjemedlemmar som kan utmana snedvridna tankar
 • Föra en tankelogg för att identifiera mönster
 • Begränsa den tid som ägnas åt att älta bekymmer
 • Öva mindfulness och fokusera på nuet
 • Göra grundövningar när du känner dig överväldigad
 • Motionera dagligen för att förbättra humöret och minska spänningar
 • Upprätthålla en konsekvent lugnande rutin vid läggdags
 • Försök med kreativa metoder som konstterapi eller musik för att avbryta grubblerier

Slutsats

Ångest drivs till stor del av irrationella tankar om värsta tänkbara scenario som får individen att känna sig överväldigad och utan kontroll. Genom att förstå hur kronisk ångest yttrar sig, vilka tankemönster, symtom och livspåverkan den har, kan man hantera den bättre. Professionell behandling i kombination med självstyrda copingstrategier kan hjälpa till att omformulera tankeinnehåll, minska undvikande beteenden, förbättra livskvaliteten och övervinna ångest. Med uthållighet och rätt hjälp är sinnesfrid möjlig, även för dem vars tankar har tenderat att domineras av rädsla och oro.

Resurser som använts för att skriva denna artikel

Nationella institutet för psykisk hälsa. (2022). Ångestsyndrom. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders

Denna webbplats från NIMH ger en översikt över ångestsyndrom, deras symtom, orsaker och behandlingsalternativ.

Amerikanska psykiatriska föreningen. (2013). Diagnostisk och statistisk manual för psykiska störningar (5:e uppl.). https://doi. org/10.1176/appi.books.9780890425596

DSM-5 innehåller kliniska beskrivningar av ångestsyndrom och deras diagnostiska kriterier.

Amerikanska föreningen för ångest och depression (Anxiety and Depression Association of America). (2022). Fakta och statistik. https://adaa.org/understanding-anxiety/facts-statistics

På denna webbplats finns statistik över förekomsten av ångestsyndrom och deras samhällskostnader och effekter.

Bourne, E.J. (2015). Arbetsbok för ångest och fobi. Nya Harbinger-publikationer.

Denna bok diskuterar ångestfyllda tankemönster och ger kognitiva beteendestrategier för att övervinna ångest.

Barlow, D.H. (2014). Klinisk handbok för psykologiska störningar: En steg-för-steg behandlingsmanual. Guilford Publications.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare