Vad är skillnaden mellan ångest och paranoida tankar?

Published:

Ångest och paranoia är två vanliga psykiska tillstånd som kan orsaka betydande lidande. Även om de har vissa likheter finns det viktiga skillnader mellan ångest och paranoida tankar. Att förstå skillnaderna kan hjälpa till att identifiera grundorsaken till symtomen och få tillgång till lämplig behandling.

Vad är skillnaden mellan ångest och paranoida tankar?

Definition av ångest och paranoida tankar

Ångest

Ångest kännetecknas av överdriven oro, rädsla eller fruktan som inte står i proportion till det faktiska hotet eller faran. Det är en normal mänsklig känsla, men när den är svår eller ihållande kan den utvecklas till ett ångestsyndrom som generaliserat ångestsyndrom, socialt ångestsyndrom, panikångest eller en fobi.

American Psychological Association definierar ångest som "en känsla som kännetecknas av spänning, oroliga tankar och fysiska förändringar". Vanliga symptom inkluderar:

 • Överdriven oro eller rädsla för vardagliga situationer
 • Rastlöshet, känsla av spänning eller nervositet
 • Koncentrationssvårigheter och minnesluckor
 • Irritabilitet
 • Muskelspänningar
 • Sömnstörningar
 • Svettningar, illamående eller diarré

Paranoida tankar

Paranoida tankar kännetecknas av en irrationell misstro eller misstänksamhet mot andra. Personer med paranoia upplever ofta att andra lurar, utnyttjar eller har för avsikt att skada dem, även om det saknas bevis.

Paranoida tankar kan förekomma vid ett antal psykiska sjukdomar som paranoid personlighetsstörning, schizofreni, vanföreställningssyndrom eller som ett symptom på sjukdomar som demens eller Parkinsons sjukdom. Vanliga paranoida tankar är t.ex:

 • Att tro att människor har för avsikt att skada dig
 • Tror att andra spionerar på dig
 • Misstänker att din partner är otrogen utan motivering
 • Känsla av förföljelse
 • Att tro att det finns hot eller fara när det inte finns någon

Både ångest och paranoia orsakar betydande lidande och oro. Men medan ångestfyllda tankar ofta är överdriven oro för verkliga påfrestningar, är paranoida tankar ogrundade och saknar verklighetsförankring.

Viktiga skillnader mellan ångest och paranoida tankar

Även om ångest och paranoia har vissa gemensamma drag, som irrationell rädsla och känslomässigt lidande, finns det några betydande skillnader:

Det tänkta innehållet

Tankeinnehållet ger en viktig skillnad mellan ångest och paranoia.

Ängsliga tankar kretsar i allmänhet kring bekymmer relaterade till vardagslivet, t.ex. arbete, relationer, ekonomi, hälsa och säkerhet för sig själv eller nära och kära. Den ångestfyllda personen kan katastrofbedöma eller överdriva de potentiella farorna, men de utlösande faktorerna i sig är realistiska bekymmer.

Paranoida tankar innebär ofta falska eller överdrivna föreställningar om att andra avsiktligt försöker skada dem. Paranoida tankar tillskriver andra onda avsikter utan rimlig anledning.

En person med ångest kan till exempel oroa sig överdrivet mycket för att råka ut för en bilolycka. En person med paranoida tankar kan tro att andra förare på vägen specifikt försöker köra av dem från vägen.

Interna kontra externa platser för hot

Ångest är vanligtvis relaterat till upplevda hot som är interna eller kommer inifrån en själv. Den ängsliga personen känner att han eller hon kanske saknar resurser eller förmåga att hantera livets stress och vardagliga problem på rätt sätt. Den överdrivna oron härrör från tvivel på sig själv.

Paranoia är däremot kopplat till yttre hot eller en känsla av fara som kommer utifrån. Paranoida tankar får en person att känna sig sårbar för upplevda skador från andra eller omgivningen.

Evidensbaserade kontra irrationella tankar

Ångestfyllda tankar har en verklighetsförankring och är evidensbaserade. Det finns verkliga omständigheter som utlöser överdrivna perioder av oro. Ångesten kan vara oproportionerlig i förhållande till hotets sannolikhet eller allvar, men oron i sig är realistisk och plausibel.

Paranoida tankar är irrationella och ogrundade. De kvarstår även när det finns uppenbara bevis på motsatsen. En paranoid person kommer att avfärda logiska fakta som motbevisar deras förvrängda föreställningar.

Inverkan på funktionsförmågan

Både ångest och paranoida tankar kan ha en betydande inverkan på det dagliga livet, särskilt när de är allvarliga. Hur de stör funktionen kan dock skilja sig åt.

En person med övervägande ångest är mer benägen att undvika potentiella utlösare eller faror som orsakar ångest. De kan klara sig genom att undvika upplevda hot, som att undvika att köra bil eller undvika sociala situationer som framkallar ångest.

Paranoida tankar leder oftare till att man agerar mot sina förföljare. En paranoid person kan konfrontera, hämnas på eller avskärma inbillade fiender. De kan installera säkerhetssystem, förstöra misstänkt övervakningsutrustning eller bli aggressiva på grund av misstro.

Orsaker och riskfaktorer

Ångest och paranoida tankar delar vissa liknande riskfaktorer, men har också vissa unika predisponerande tillstånd.

Delade riskfaktorer

 • Genetik - Familjehistoria med psykisk sjukdom.
 • Stress - Både ångest och paranoia kan utlösas eller förvärras av hög stress.
 • Trauma - Tidigare traumatiska upplevelser kan bidra till ångest och paranoida föreställningar.
 • Missbruk - Missbruk av droger eller alkohol kan framkalla eller efterlikna ångest och paranoida symtom.

Riskfaktorer för ångest

 • Temperament - tendens att vara nervös, riskbenägen, blyg eller tillbakadragen.
 • Medicinska tillstånd - Sköldkörtelsjukdom, hjärtsjukdom, hormonell obalans.
 • Läkemedel - Vissa läkemedel som steroider eller astmamediciner kan framkalla ångest.

Paranoia Riskfaktorer

 • Social isolering - brist på mänsklig kontakt och stöd.
 • Kognitiva tillstånd - Försvårat resonemang i samband med demens eller schizofreni.
 • Personlighetsdrag - Misstänksamhet, fientlighet och misstro mot andra.

Även om substansanvändning eller hög stress verkligen kan öka paranoida tankar, är det mer sannolikt att ångest är det enda resultatet av externa utlösande faktorer som stressiga händelser. Paranoia tyder oftare på en underliggande psykisk störning eller personlighetsstörning.

Professionell behandling

Att skilja ångest från paranoia är viktigt för att kunna hitta rätt behandling.

Ångestsyndrom behandlas vanligen med psykoterapi som kognitiv beteendeterapi (KBT) och exponeringsterapi samt ångestdämpande läkemedel som SSRI-preparat. Livsstilsförändringar som motion, meditation och att undvika koffein kan också hjälpa till att hantera symtom på ångestsyndrom.

Paranoida tankar och paranoia kräver olika behandlingsmetoder, t.ex. antipsykotiska läkemedel och intensiv psykoterapi. Träning i sociala färdigheter kan vara till nytta. Att erbjuda en stödjande och förstående miljö är avgörande för att motverka paranoida beteenden.

I vissa fall fungerar en kombination av medicinering och psykoterapi bäst för att hantera tankemönster och förbättra förmågan att hantera situationen.

Att få en korrekt diagnos genom en utvärdering av en psykolog eller psykiater säkerställer att rätt behandlingsregim kan ordineras. Det första steget är att tala med en läkare eller mentalvårdspersonal.

Många resurser finns tillgängliga för att utvärdera symtom och hitta professionell hjälp, inklusive terapi, stödgrupper, krislinjer och kliniker för mental hälsa. Att lida i tysthet förlänger bara lidandet, medan att söka hjälp kan hjälpa dig att hantera symtomen och förbättra din psykiska hälsa.

Nyckelskillnader Cheat Sheet

Karaktäristiska Ångest Paranoia
Tankeinnehåll Realistiska bekymmer med vardagliga problem som arbete, ekonomi och hälsa. Irrationella misstankar om upplevda hot från andra, rädsla för skada eller förföljelse.
Hotets lokalisering Hot som uppfattas komma inifrån en själv, tvivel på den egna förmågan. Hot som uppfattas som externa och som kommer från utomstående krafter eller andra människor.
Grund i verkligheten Överdrivna bekymmer, men grundade i verkliga problem. Orealistiska eller helt falska föreställningar, utan grund i fakta eller bevis.
Inverkan på funktionsförmågan Undvikande av fruktade situationer eller utlösande faktorer. Att vidta åtgärder mot upplevda förföljare, aggression.
Riskfaktorer Genetik, trauma, stress, personlighet med benägenhet för ångest. Schizofreni, vanföreställningar, paranoid personlighet, social isolering.
Behandling Psykoterapi som KBT, ångestdämpande läkemedel, livsstilsförändringar. Antipsykotisk medicinering, psykoterapi, träning i sociala färdigheter.

När ska man söka professionell hjälp?

Både ångest och paranoida tankar orsakar betydande lidande och försämringar i det dagliga livet. Det är motiverat att söka professionell psykiatrisk vård om dessa symtom kvarstår:

 • Överdriven oro eller rädsla som stör normala aktiviteter
 • Känner dig spänd, rastlös eller nervös de flesta dagar
 • Irrationella misstankar eller föreställningar om att andra vill skada dig
 • Betydande stress eller problem med arbete, relationer, hälsa
 • Undvikande av vardagliga situationer
 • Sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, irritabilitet
 • Tror att andra lurar dig eller konspirerar mot dig

Att tala med en läkare eller en specialist på psykisk hälsa är det första steget mot att må bättre genom korrekt diagnos och behandling. Det är möjligt att lindra ångest eller paranoida tankar.

Slutsats

 • Ångest innebär överdriven rädsla och oro för påfrestningar i verkliga livet och är vanligt vid ångestsyndrom.
 • Paranoida tankar återspeglar en irrationell misstro mot andra och falska föreställningar om yttre skada eller förföljelse.
 • Viktiga skillnader inkluderar tankeinnehåll, interna kontra externa hot, verklighetsförankring och påverkan på funktionen.
 • Även om vissa riskfaktorer överlappar varandra är ångest mer förknippat med personlighets- och livsstressfaktorer medan paranoia ofta tyder på en underliggande störning.
 • En korrekt diagnos styr behandlingen med psykoterapi, medicinering eller andra insatser för att hantera plågsamma symtom.
 • Att söka hjälp hos en psykolog kan lindra de handikappande effekterna av ångest eller paranoia.

Genom att förstå skillnaderna mellan ångest och paranoida tankar kan man identifiera de drivande faktorerna bakom symtomen. Denna tydlighet banar väg för skräddarsydd behandling. Att få kontroll över oro och rädsla eller irrationell misstänksamhet är möjligt med evidensbaserad hjälp.

Vanliga frågor och svar

Vilka är de viktigaste symtomen på ångest?

Vanliga symptom på ångest är överdriven oro, spändhet eller nervositet, rastlöshet, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, sömnproblem, svettningar, illamående och diarré. Personer som lider av ångest upplever dessa symtom de flesta dagar och ångesten stör deras förmåga att fungera normalt.

Vilka är de vanligaste typerna av ångestsyndrom?

Några av de vanligaste kliniskt diagnostiserade ångestsyndromen är generaliserat ångestsyndrom (GAD), social ångest, panikångest, specifika fobier och separationsångest. Varje ångestsyndrom har specifika symtom och kriterier för att passa in i diagnosen.

Hur vet man om ångest är normalt eller om det rör sig om en sjukdom?

Tillfällig ångest är normalt, men om symtomen kvarstår dagligen och avsevärt stör arbetet, skolan, relationer eller andra delar av livet kan det tyda på en ångeststörning. Tala med en läkare eller mentalskötare om dina symtom för att få en ordentlig utvärdering.

Vilken typ av paranoida tankar anses vara onormala?

Misstänksamma eller irrationella tankar kan betraktas som paranoida om de saknar grund i verkligheten, t.ex. om man tror att någon spionerar på en utan att ha några bevis för det. Om paranoida tankar allvarligt stör sömnen, arbetet eller relationer är det bäst att konsultera en professionell läkare.

Kan paranoia vara ett symptom på andra psykiska sjukdomar?

Ja, paranoia kan vara ett symptom på psykiska tillstånd som schizofreni, vanföreställningssyndrom, demens eller paranoid personlighetsstörning. En psykiater kan utvärdera symtomen för att diagnostisera eventuella underliggande sjukdomar som kan orsaka paranoida tankar.

Hur påverkar ångest en persons liv?

Ångest orsakar inte bara psykiskt lidande utan kan också störa många funktioner. Personer med ångestsyndrom har ofta svårt att prestera på jobbet, undvika skolan eller sociala situationer, upprätthålla relationer eller ens utföra grundläggande dagliga aktiviteter.

Vilka självhjälpsåtgärder kan minska ångestsymtom?

Självhjälpsåtgärder som motion, stresshantering, att undvika koffein, skapa en sömnrutin, minska alkoholkonsumtionen och öva på avslappningstekniker kan alla bidra till att minska ångesten. Men om symtomen kvarstår är det viktigt att söka terapi och/eller medicinering.

Vilken typ av behandling hjälper paranoia?

Paranoia kräver ofta medicinering med antipsykotiska läkemedel samt psykoterapi som kognitiv beteendeterapi för att utmana irrationella tankar. Att minska social isolering och bygga upp kommunikationsförmågan hjälper också till att övervinna paranoida föreställningar och beteenden.

Är paranoia vanligt förekommande vid personlighetsstörningar?

Ja, paranoid personlighetsstörning kännetecknas av en genomgripande misstro mot andra och misstänksamhet. Undvikande, schizoid och schizotyp personlighetsstörning kan också ha paranoia som ett symptom. Överlag bidrar extrem social isolering till paranoida beteenden.

Finns det sätt att skilja mild ångest från paranoia?

Titta på tankeinnehållet - ångest relaterar till verkliga bekymmer jämfört med paranoia som involverar upplevda hot från andra. Se om det finns några giltiga bevis för tankarna. Den som lider av ångest kan erkänna att rädslan är överdriven, medan paranoia kvarstår trots avsaknad av bevis.

Kan medicinering vara effektiv för både ångeststörningar och paranoia?

Ja, läkemedel kan ge lindring för båda. Ångestdämpande medel som SSRI hjälper mot ångest. Paranoia kräver andra mediciner som antipsykotika eller antidepressiva medel. Genom att ge symtomlindring kan psykoterapi vara mer effektivt för att hantera tankemönster.

Resurser som använts för att skriva denna artikel

Amerikanska psykiatriska föreningen. (2013). Diagnostisk och statistisk manual för psykiska störningar (5:e uppl.). https://doi. org/10.1176/appi.books.9780890425596

Anxiety and Depression Association of America. (2018). Fakta och statistik. https://adaa.org/about-adaa/press-room/facts-statistics

Hirsch, J. K., & Lyness, J. M. (2014). Funktionsnedsättning vid ångestsyndrom. I Ångest och depression i klassrummet: En lärarhandledning för att främja självreglering hos unga elever (s. 39-50). Elsevier Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-397045-9.00004-0

Jeong, Y. M., Lee, W., Leventhal, B., Yoo, C., Park, J. I., Park, J. E., Lee, C., Moon, E., Jeong, J., Chung, Y. C., Jung, H. Y., Kim, Y. S., & Jung, Y. C. (2018). Allmän stigmatisering av paranoid personlighetsstörning och schizofreni i Sydkorea: En tvärsnittsstudie. Psychiatry research, 270, 973-977. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.11.013

Julien, R. M., Advokat, C. D., & Comaty, J. E. (2019). En grundfärg för läkemedelsåtgärder: En omfattande guide till åtgärder, användningar och biverkningar av psykoaktiva läkemedel (14th ed.). Worth Förlag.

Mental hälsa i USA. (2022). Paranoia och paranoida störningar. https://www.mhanational.org/conditions/paranoia-and-paranoid-disorders

Mind. (2021). Paranoia. https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/paranoia/about-paranoia/#WhatCausesParanoia

Nationella institutet för psykisk hälsa. (2022). Ångestsyndrom. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders

Williams, M. T. (2022). Ångest kontra paranoia: Förstå skillnaden. Psychology Today. https://www. psychologytoday.com/us/blog/culturally-speaking/202208/anxiety-vs-paranoia-understanding-the-difference

Wong, J., Freeman, D., & Hughes, C. (2014). Suspicious young minds: paranoia och misstro hos 8- till 14-åringar i Storbritannien och Hongkong. The British journal of psychiatry : the journal of mental science, 205(3), 221-229. https://doi. org/10.1192/bjp.bp.113.135467

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare