Påverkar CBD högt blodtryck?

Last updated:

Published:

Den osynliga risken med högt blodtryck

Flera av de faktorer som bidrar till högt blodtryck - stress, brist på fysisk aktivitet, dålig kost och fetma - har påverkats positivt av CBD, åtminstone i ett litet antal prekliniska studier och djurstudier. Detta skulle kunna utgöra en livsviktig livlina för de uppskattningsvis 1,13 miljarder människor som lever med sjukdomen. Börjar man bryta ned den siffran blir det uppenbart hur urskillningslöst högt blodtryck är. År 2015 hade 1 av 4 män och 1 av 5 kvinnor högt blodtryck. För att göra saken värre finns det ett betydande antal riskfaktorer.

Sannolikheten för högt blodtryck är större ju äldre du är, om du har högt blodtryck i släkten, om du är överviktig, om du röker, upplever långvariga perioder av stress eller har andra kroniska sjukdomar (njursjukdom, diabetes, sömnapné). Kort sagt, det finns många faktorer som kan öka risken för högt blodtryck.

Den goda nyheten är att de flesta riskfaktorerna är hanterbara, många med små livsstilsförändringar. Men för att förstå hur tillståndet har blivit så vanligt, och hur CBD kan påverka högt blodtryck, låt oss först ta en närmare titt på sjukdomsmekanismen.

Förståelse och behandling av högt blodtryck

För att hjärtat ska kunna pumpa runt blodet i hela kroppen krävs en viss kraft. Kroppens artärer är konstruerade för att klara av varierande tryck, men det är när blodtrycket stiger som problem uppstår.

Blodtrycket mäts i två olika format - systoliskt och diastoliskt tryck. Det förstnämnda är det tryck som upplevs när hjärtat pressar ut blodet, medan det sistnämnda är trycket mellan slagen när hjärtat vilar. När vi får ett blodtrycksvärde är det alltid systoliskt först, sedan diastoliskt.

Ett idealiskt blodtryck ligger till exempel i intervallet 90/60-120/80 mmHg (blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver). En person med högt blodtryck har ett blodtryck på 140/90 mmHg eller högre.

Som du kan föreställa dig kan ihållande tryck orsaka allvarliga skador på hjärtat. Med tiden leder det förhöjda blodtrycket till att artärerna blir hårdare, vilket minskar det totala blodflödet. I värsta fall kan högt blodtryck leda till kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, oregelbundna hjärtslag eller brustna artärer.

Även om förebyggande åtgärder är en utmärkt strategi för att minska antalet fall av högt blodtryck, kommer det att finnas omständigheter där behandling är det enda alternativet. I dessa fall är minskad mental stress, regelbundna blodtryckskontroller och behandling av blodtrycket vanliga rekommenderade strategier. Det är i det senare fallet - behandling av blodtryck - som vi ser att CBD kan spela en nyckelroll.

Vilken effekt kan CBD ha på högt blodtryck?

Även om det är möjligt att uppnå minskningar av systoliskt och diastoliskt tryck genom hantering av riskfaktorer, finns det ett växande intresse för effekterna av CBD, inte bara på högt blodtryck, utan på den allmänna kardiovaskulära hälsan.

År 2017 publicerade Journal of Clinical Investigation en studie om effekterna av CBD på blodtrycket. Nio friska frivilliga män fick antingen en 600 mg dos av CBD eller placebo. Under den placebokontrollerade, dubbelblinda studien övervakades flera "kardiovaskulära parametrar".

Dessa parametrar inkluderade det systoliska blodtrycket som vi nämnde tidigare, samt hjärtfrekvens. Forskarna drog slutsatsen att "akut administrering av CBD minskar blodtrycket i vila och blodtrycksökningen vid stress hos människor". Det är viktigt att betona att den använda provstorleken var otroligt liten, särskilt jämfört med de ~ 1,13 miljarder människor som lever med högt blodtryck. Även om det är uppmuntrande behövs det betydligt mer forskning - en rekommendation som studien själv bekräftar.

Behandling av högt blodtryck i framtiden

Det kan vara för tidigt att säga om det finns potential för CBD att användas vid behandling av högt blodtryck, men tack och lov har det inte stoppat forskare. Förutom studien ovan har cannabinoiden uppmärksammats av British Journal of Clinical Pharmacology. Nuvarande resultat verkar tyda på att CBD kan ha ett positivt inflytande på högt blodtryck. Som vi påpekade tidigare är dock många av studierna begränsade i urvalsstorlek, utförda in vitro eller använder djurmodeller.

När det gäller förebyggande och behandling av högt blodtryck bör du alltid rådgöra med din läkare innan du vidtar någon åtgärd.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare