Har CBD fördelar för ADHD?

Last updated:

Published:

Har du någonsin haft en sådan där dag då allt känns lite jobbigare? Du tappar nycklarna, sedan plånboken. Du känner dig lynnig, rastlös och ständigt distraherad på jobbet eller i skolan. Det här är vanliga upplevelser för många av oss, men för personer med ADHD kan det vara en daglig kamp.

Kan CBD hjälpa mot ADHD? Än så länge finns det lite eller ingen forskning om ämnet. Studier har dock tittat på CBD:s terapeutiska potential för vissa symtom som förknippas med störningen. Resultaten är preliminära, men antyder lovande vägar för vidare forskning. Låt oss gå in på detaljerna.

Vad är ADHD?

ADHD står för attention deficit hyperactivity disorder. National Institute of Mental Health definierar det som en "hjärnsjukdom som kännetecknas av ett pågående mönster av ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet-impulsivitet som stör funktion eller utveckling".

Även om de exakta orsakerna till ADHD är okända, kan det påverkas av en kombination av genetiska och miljömässiga riskfaktorer. På en strukturell nivå kan personer med ADHD uppvisa viktiga skillnader i vissa delar av hjärnan. Flera studier tyder också på att dysreglering av signalsubstansen dopamin sannolikt spelar en roll.

Det finns tre huvudtyper av ADHD: ouppmärksam typ, hyperaktiv-impulsiv typ och kombinationstyp. Även om de yttrar sig på lite olika sätt kan alla tre ha en negativ inverkan på livskvaliteten.

Symtom på ADHD

ADHD kännetecknas av flera problem med exekutiva funktioner. Personer med ADHD har ofta koncentrationssvårigheter och problem med att reglera sina känslor.

ADHD av ouppmärksam typ kallas ibland ADD (attention deficit disorder), eftersom hyperaktivitet inte förekommer. Denna variant är vanligare hos kvinnor och flickor. Symtomen är bl.a:

- Svårigheter att fokusera och lätt att bli distraherad
- Svårigheter att hålla ordning och reda
- Glömska
- Tappar ofta bort saker
- Dålig tidshantering

Hyperaktiv ADHD är vanligare hos pojkar och män. Symtomen är bl.a:

- Rastlöshet och rastlöshet
- Dålig impulskontroll
- Överdrivet pratande och avbrytande av andra
- Nervös energi
- Minskad känsla av fara

Personer med ADHD av kombinationstyp uppvisar symtom av både ouppmärksam och hyperaktiv typ.

ADHD orsakar ofta problem med skolan och arbetet. Störningen kan hindra yrkesmässiga mål och påverka personliga relationer negativt. Detta kan leda till låg självkänsla och depression. Faktum är att ADHD ofta förekommer tillsammans med andra störningar. Vanliga komorbiditeter inkluderar humörstörningar, ångeststörningar, substansanvändningsstörningar och inlärningssvårigheter. Effekterna av vissa av dessa tillstånd kan förvärra ADHD-symtomen, vilket leder till en ond, demoraliserande cirkel.

Diagnos och behandling

ADHD diagnostiseras ofta i barndomen och symtomen kan uppträda redan i förskoleåldern. Många får dock inte diagnosen förrän i vuxen ålder. Sen diagnos av ADHD är vanligare vid ouppmärksam typ, eftersom avsaknaden av hyperaktivitet kan göra symtomen mindre uppenbara.

ADHD behandlas vanligen med stimulerande läkemedel som metylfenidat (Ritalin, Concerta) och amfetamin (Adderall, Dexedrine, Vyvanse). Många personer med ADHD rapporterar en paradoxal lugnande effekt av stimulantia. Den exakta behandlingsmekanismen är dock oklar. Eftersom de ökar dopaminhalten kan centralstimulerande läkemedel påverka dopaminerg dysreglering som anses vara kopplad till ADHD.

Tyvärr är dessa läkemedel potentiellt vanebildande. De kan också komma med oönskade biverkningar. Patienter kan drabbas av sömnlöshet, muskelspänningar och ångest, förutom sällsynta men allvarliga biverkningar som högt blodtryck.

Fördelar med CBD vid ADHD

Även om ingen primär forskning har gjorts på CBD och ADHD, tyder sekundär forskning på att CBD kan vara till hjälp för att lindra vissa symtom som förknippas med störningen. Det kan också bidra till att minska biverkningarna av vanliga ADHD-läkemedel, såsom sömnlöshet.

Kom bara ihåg: du bör alltid prata med din läkare innan du börjar en ny behandling eller kombinerar CBD med andra mediciner.

Det endocannabinoida systemets roll

Många vuxna med ADHD rapporterar att de självmedicinerar med cannabis. En relaterad studie undersökte de resulterande effekterna på kognitiv prestanda och känslomässig reglering. Forskarna fann att vuxna med ADHD "kan utgöra en undergrupp av individer som upplever en minskning av symtomen och inga kognitiva försämringar efter cannabinoidanvändning". Detta tyder på att personer med ADHD kan reagera olika på cannabinoider.

Studien var något ofullständig och fokuserade på cannabis från hela plantor snarare än specifikt CBD. Den väcker dock frågor om ett eventuellt samband mellan ADHD och det endocannabinoida systemet (ECS). En andra studie, som publicerades 2013, berörde också detta ämne. Den gav indirekt stöd för en koppling mellan endocannabinoidreceptorer och regleringskontroll i samband med ADHD.

Vad är det endocannabinoida systemet? ECS är ett regleringssystem som består av cellreceptorer och neurotransmittorer som kallas endocannabinoider. Det uttrycks i hela kroppen, inklusive hjärnan, och har visat sig modulera många biologiska processer. CBD interagerar med ECS genom flera olika mekanismer. Om en koppling mellan ECS och ADHD bekräftas kan CBD vara ett fruktbart område för forskning om naturliga behandlingar av sjukdomen.

ADHD och ångest

Cirka 50 % av vuxna och 30 % av barn med ADHD lider också av ångest. Ångest kan förvärra vissa symtom på ADHD, t.ex. rastlöshet och koncentrationssvårigheter. Uppmärksamhetsproblem och impulsivitet kan göra social interaktion till en utmaning, vilket leder till stress och dålig självbild. Personer som lider av både ADHD och generaliserad eller social ångest kan därför känna sig överväldigade - bombarderade av en perfekt storm av symtom.

CBD kan ge lite skydd mot stormen. En studie från 2015 visade att försökspersoner med social ångest (SAD) uppvisade en ökning av negativ självutvärdering under offentligt tal. Denna ökning eliminerades dock nästan helt när CBD administrerades.

En annan studie visade att CBD var säkert och effektivt vid behandling av ångest hos en 10-årig flicka med posttraumatiskt stressyndrom. Eftersom ADHD ofta debuterar i unga år är det anmärkningsvärt att denna studie involverade pediatrisk administrering av CBD. Med detta sagt är det en av de enda studierna som gör det. Om du har ett barn med ADHD, se till att konsultera en läkare innan du bestämmer dig för att administrera CBD.

ADHD och dålig sömn

Många personer med ADHD har svårt att få en god natts sömn. En studie visade att 67% av försökspersonerna led av någon form av sömnlöshet. Den exakta orsaken till detta samband är okänd, men flera faktorer kan bidra till oroliga nätter.

För det första är sömnlöshet en vanlig biverkning av många stimulerande läkemedel. Personer med ADHD kan också ha svårt att lugna ner sig på kvällen. Eftersom sömnlöshet förvärrar ADHD-symptomen kan detta leda till en ond cirkel.

CBD är lovande för sömnstöd. Samma studie som tittade på ångest hos en ung PTSD-patient noterade också förbättringar i sömnkvaliteten. Detta stöds av ytterligare forskning som visar en koppling mellan CBD, ångest och sömn.

Något paradoxalt kan CBD också motverka överdriven sömnighet under dagen. Detta kan göra det till ett intressant alternativ för personer med ADHD som lider av sömnstörningar och trötthet under dagen.

ADHD, impulsivitet och substansbruksstörningar

Många vuxna med ADHD är mer mottagliga för substansbruksstörningar. Detta kan göra vårdgivare ovilliga att förskriva stimulerande läkemedel som medför en risk för beroende. Missbruk av substanser är ett kroniskt tillstånd med återfall. Det kännetecknas av "känslighet för stress, förhöjd ångest och försämrad impulskontroll". Det är anmärkningsvärt att dessa symtom är gemensamma med vissa typer av ADHD. Båda tillstånden har också kopplats till dopamin.

Studier har visat att CBD "kraftigt modulerar" det mesolimbiska dopaminsystemet. CBD har också visat sig lovande som en behandling för beroende, vilket minskar drogsökande beteende och impulsivitet i djurmodeller. Även om kopplingen till ADHD ännu inte har fastställts konkret, kan detta utgöra ett intressant område för framtida vetenskapliga undersökningar.

CBD och ADHD: Vägar för ytterligare forskning

ADHD är en komplicerad sjukdom som ännu inte är helt klarlagd. Forskare har undersökt en mängd potentiella genetiska och miljömässiga orsaker, men få strikta avgöranden har gjorts. Dopamin verkar spela en roll, men de exakta mekanismerna för dess påverkan är oklara och andra faktorer spelar sannolikt in.

En del av problemet är att ADHD uppvisar en mängd olika och ofta varierande symtom, av vilka många liknar andra störningar. Detta kompliceras ytterligare av det faktum att ADHD ofta förekommer tillsammans med depression, ångest, missbruksproblem och andra tillstånd som överlappar varandra när det gäller hur de yttrar sig.

Samtidigt växer CBD i popularitet som en potentiell behandling för ett brett spektrum av sjukdomar. Även om forskningen som stöder dess terapeutiska potential till stor del är preliminär, är den ändå lovande. Mångfalden av CBD:s effekter beror sannolikt på dess interaktion med det endocannabinoida systemet, som verkar spela en reglerande roll i många olika biologiska funktioner.

CBD och ADHD verkar alltså dela en nivå av komplexitet när det gäller deras verkningsmekanismer. Avgörande är att de möjliga fördelarna med CBD verkar överlappa med många symtom på ADHD (och dess komorbida tillstånd).

Även om inga studier har fokuserat på CBD som en behandling för ADHD, är båda föremål för växande vetenskaplig forskning. Vi kan säkert förvänta oss att nya upptäckter kommer att dyka upp i framtiden. Om du kämpar med ADHD-associerad ångest, sömnlöshet, impulsivitet eller andra frustrerande symtom, prata med din läkare om att prova CBD-olja.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare