Ekologisk kontra icke-ekologisk CBD. Fördelarna

Published:

Har du någonsin undrat om det är värt att köpa ekologiska CBD-produkter? Med ett växande intresse för CBD:s hälso- och hälsoeffekter finns det allt fler alternativ i butikshyllorna. Det inkluderar ekologiskt odlad CBD. Men vad betyder egentligen "ekologisk" när det gäller CBD-olja, kapslar och andra produkter? Finns det några verkliga skillnader mellan ekologisk och konventionellt odlad CBD? Låt oss gå igenom några viktiga punkter i klartext.

Ekologisk kontra icke-ekologisk CBD. Fördelarna

Definition av ekologisk CBD

För att certifieras som ekologisk måste CBD odlas enligt ekologiska jordbruksstandarder. Detta innebär att inga syntetiska bekämpningsmedel eller gödselmedel används. Genetiskt modifierade organismer (GMO) är förbjudna. Och odlarna betonar hållbarhet, naturlig markhälsa och bevarande av mark. Det krävs också tillsyn och certifiering. Nyckelfraser här inkluderar "ekologiskt odlad", "ekologiskt producerad" och "certifierad ekologisk CBD."

Varför välja ekologiskt?

Anhängarna hävdar att ekologiska jordbruksmetoder är bättre för miljön. Användningen av kemiska bekämpningsmedel är kopplad till försämrad markkvalitet och negativ påverkan på djurliv, vattenkvalitet med mera. Ekologiska metoder främjar också markhälsa och hållbarhet för framtida generationer. Det finns också ett intresse för potentiella fördelar för människors hälsa genom att minska exponeringen för bekämpningsmedel från både grödor och miljö.

Forskning om kvalitetsskillnader mellan CBD

Nya studier har börjat analysera skillnader mellan ekologiska och konventionellt odlade hampaplantor som används för CBD. Finns det mätbara fördelar med CBD-produkter som kommer från ekologiska växter? Resultaten är blandade, men vissa analyser har visat på högre nivåer av cannabinoider som CBD och CBG i ekologiskt odlade hampasorter. Vissa data pekar också på mer varierade terpenprofiler. Terpener är föreningar som påverkar smaken och kan spela en roll för effekterna och fördelarna med CBD. Mer forskning behövs fortfarande om hur odlingsmetoder påverkar CBD-produktkvaliteten.

Utvärdering av tester och certifieringar

Vid utvärdering av ekologiska kontra icke-ekologiska färdiga CBD-produkter som oljor och kapslar är det viktigt att testa för renhet och säkerhet. Föroreningar som tungmetaller, bekämpningsmedel och bakterier bör undvikas oavsett hur växterna odlas. Leta efter varumärken som följer god tillverkningssed och testar för föroreningar i tredjepartslaboratorier. Välrenommerade företag bör ge tillgång till analyscertifikat. I bästa fall är hampan eller CBD-produkten också certifierad som ekologisk av nationella eller internationella organ. Det kan ge extra sinnesro att kvalitetsstandarderna uppfylls.

Jämförelse av produktalternativ

Det finns en växande tillgång till certifierade ekologiska CBD-oljor, kapslar, gummies, topicals och andra produkter. Men utbudet är fortfarande mer begränsat än för konventionell CBD. Och att köpa certifierade ekologiska produkter kan vara förknippat med ett premiumpris. Kostnader och tillgänglighet kan vara hinder för vissa konsumenter. Men i takt med att efterfrågan ökar bör fler ekologiska alternativ komma ut på marknaden. Och priserna kan komma att sjunka med tiden.

Vägning av dina prioriteringar

Huruvida det är meningsfullt att betala extra för ekologiskt beror i slutändan på individuella prioriteringar kring saker som:

  • Främja hållbara och miljövänliga jordbruksmetoder
  • Undvika bekämpningsmedel och genetiskt modifierade organismer
  • Potentiella extra hälsofördelar från ekologisk certifiering
  • Högre kostnader och tillgänglighetshinder

Även om det fortfarande behövs mer forskning tyder vissa tidiga studier på att ekologisk hampa kan producera CBD-produkter med ytterligare fördelar. Men konventionellt odlade alternativ som följer andra kvalitetstestnings- och tillverkningsprotokoll kan fortfarande resultera i säkra, effektiva CBD-produkter som är mer budgetvänliga. Det handlar om att hitta det som fungerar för dina individuella hälsomål och principer.

Har du några mer specifika frågor om ekologiska kontra icke-ekologiska CBD-oljor, kapslar eller andra produkter? De unika fördelarna och bakgrunden kan bli lite komplicerad. Ge oss gärna ytterligare information i kommentarerna nedan!

Vilka odlingsmetoder gör CBD "ekologisk"?

För att CBD ska kunna certifieras som ekologiskt måste hampaplantorna odlas utan användning av syntetiska kemikalier, bekämpningsmedel eller genetiskt modifierade organismer (GMO). Ekologiska jordbrukare använder naturliga gödningsmedel som kompost och betonar hållbarhet, bevarande och hälsosamma jordar.

Finns det nackdelar med icke-ekologiska odlingsmetoder?

I konventionellt jordbruk används ofta bekämpningsmedel och kemiska gödningsmedel som kan skada markhälsan och medföra miljörisker i form av vattenföroreningar, påverkan på djurlivet med mera. Vissa ger också upphov till oro för människors exponering.

Påverkar ekologisk odling den CBD som skapas av växterna?

En del tidig forskning visar skillnader i CBD- och terpennivåer när man jämför ekologiska och konventionellt odlade hampasorter. Men det behövs fortfarande fler studier om detta specifika ämne.

Visar ekologisk CBD-testning färre föroreningar?

När färdiga CBD-extrakt och -produkter testas av tredjepartslaboratorier varierar resultaten för renhet och föroreningsnivåer och korrelerar inte tydligt med enbart odlingsmetoder. Korrekt bearbetning och tillverkningsprotokoll spelar också en nyckelroll.

Regleras organisk CBD på ett annat sätt än annan CBD?

I USA gäller samma kvalitets- och märkningsstandarder som beskrivs i 2018 års Farm Bill för all CBD som härrör från hampa, oavsett om växterna odlas ekologiskt eller konventionellt. Vissa företag går längre än så och får ekologiska certifieringar genom ytterligare tredjepartsgranskning.

Spelar ekologiskt verkligen någon roll när det gäller fördelarna med CBD-produkter?

Även om en del tidig forskning visar lovande skillnader, har CBD-produkter från både ekologisk och konventionellt odlad hampa visat sig ha fördelar för hälsa och välbefinnande. Så resultaten har sannolikt mer att göra med saker som doser, tekniker och att hitta vad som fungerar för din individuella kropp och dina behov.

Varför kostar ekologisk CBD mer?

Ekologiskt jordbruk tenderar att kräva mer arbetskraft, markresurser, tillsynsprotokoll och certifieringsprocesser som driver upp kostnaderna. Och eftersom ekologiska CBD-produkter fortfarande är mindre vanliga gäller inte nödvändigtvis stordriftsfördelar. Prisgapet bör minska något om efterfrågan fortsätter att öka.

Sammanfattning

I takt med att CBD:s popularitet ökar kommer du att se fler "ekologiska" märkningar på oljor, gummies, kapslar och andra produkter. Men vad betyder egentligen ekologiskt när det gäller CBD? Och finns det bevisade skillnader som gör det värt att betala en premie?

För att CBD ska kunna certifieras som ekologiskt måste växterna odlas i enlighet med USDA:s ekologiska standarder - inga syntetiska kemikalier, bekämpningsmedel eller GMO. Anhängarna hävdar att detta är bättre för människors hälsa och miljön. Vissa tidiga studier har också visat på högre halter av cannabinoider som CBD och terpener i ekologiska växter jämfört med konventionellt odlad hampa. Terpener påverkar effekterna och fördelarna.

När det gäller färdiga produkter kan kvaliteten variera kraftigt beroende på om källan är ekologisk eller inte. Korrekta protokoll för extraktion, tillverkning och testning spelar också en viktig roll. Analysintyg från tredjeparts laboratorium bör visa renhet och låg kontaminering oavsett odlingsmetod.

För närvarande är ekologiskt certifierade CBD-oljor, gummies och kapslar mindre vanliga och kostar därför mer. Priserna kan komma att sjunka över tid i takt med att den ekologiska produktionen ökar. För konsumenter är det en avvägning mellan prioriteringar kring hållbarhet, upplevda hälsofördelar och budget som avgör om det är vettigt att betala den ekologiska premien. Den ekologiska märkningen innebär inte automatiskt att produkterna är bättre, men vissa ser fördelar som stämmer överens med deras värderingar.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare