Forskare hittar cannabisförening inuti helt annan växt

Published:

Cannabidiol (CBD) har blivit en alltmer populär substans under de senaste åren. Det är också känt som CBD och är en av de viktigaste aktiva föreningarna som finns i cannabis, tillsammans med tetrahydrocannabinol (THC). CBD används av vissa människor för att behandla tillstånd som epilepsi, kronisk smärta, ångest och mer. Medan forskning om dess effektivitet fortfarande pågår har efterfrågan på CBD-produkter ökat snabbt. Traditionellt utvinns CBD från cannabisplantor, vilket kan leda till juridiska begränsningar på många platser runt om i världen. Forskare i Brasilien har dock nyligen gjort en spännande upptäckt - de har hittat CBD i en vanlig växt som är inhemsk i landet.

Forskare hittar cannabisförening inuti helt annan växt

Trema Micrantha Blume Buske innehåller CBD utan THC

Forskare har hittat cannabidiol (CBD) i frukterna och blommorna på busken Trema micrantha blume, som växer i stora delar av Brasilien. Forskargruppen leddes av Rodrigo Moura Neto, en molekylärbiolog vid Federal University of Rio de Janeiro. I en intervju i juni förklarade Neto hur analysen visade att Trema micrantha innehåller CBD men inte tetrahydrocannabinol (THC). Detta är viktigt eftersom THC är den psykoaktiva förening som ansvarar för att producera de "höga" effekterna av cannabis.

Upptäckten av en växt som innehåller CBD men inte THC öppnar upp för nya möjligheter att få tag på denna alltmer populära substans. Trema micrantha anses vara ett ogräs i Brasilien, vilket gör den till en riklig ny källa som skulle undvika de juridiska problemen kring cannabis. Som Neto konstaterade:

"Det är ett lagligt alternativ till att använda cannabis. Det här är en växt som växer över hela Brasilien. Det skulle vara en enklare och billigare källa till cannabidiol."

Har du hört talas om denna nya utveckling angående en annan växt som innehåller cannabisföreningar? Vad tycker du om att använda busken Trema micrantha som en alternativ CBD-källa jämfört med cannabis?

Varför är CBD som inte är cannabis så betydelsefullt?

Möjligheten att utvinna CBD från växten Trema micrantha är av stor betydelse av flera skäl. För det första ger det en enkel laglig väg för att få CBD på platser där cannabis är förbjudet eller hårt kontrollerat. Detta inkluderar Brasilien, där cannabis fortfarande är olagligt på federal nivå trots de senaste legaliseringsinsatserna. Att CBD finns tillgängligt från en vanlig icke-cannabisväxt gör föreningen mer tillgänglig för forskning och terapeutisk användning.

För det andra skulle CBD från busken Trema micrantha sannolikt sänka produktionskostnaderna jämfört med CBD som härrör från cannabis. Att odla cannabis och extrahera föreningar från blomman är fortfarande en arbetsintensiv och dyr process. Trema micrantha anses vara ett rikligt ogräs i Brasilien som bör vara billigare att odla och bearbeta.

Slutligen öppnar denna upptäckt upp för potentiell ny forskning om de medicinska egenskaperna hos CBD. Forskare kan utforska effekterna av CBD från Trema micrantha jämfört med cannabisbaserade versioner. Detta kan avslöja nya medicinska tillämpningar för denna icke-berusande cannabisförening.

Hur gjordes denna spännande CBD-upptäckt?

Forskningen som bekräftade cannabidiol (CBD) i Trema micrantha leddes av Rodrigo Moura Neto vid Federal University of Rio de Janeiro. Neto avslöjade i juni 2022 att kemiska analyser hade visat att busken innehåller CBD men inte THC. Detta byggde på en tidigare studie som hade identifierat CBD i en relaterad växtart som är infödd i Thailand.

Projektet att analysera Trema micrantha för cannabisföreningar finansierades av ett bidrag på 104 000 USD från den brasilianska regeringen som tilldelades 2021. Neto uppskattar att den totala forskningsinsatsen kommer att ta minst fem år att slutföra. Han planerar nu att skala upp arbetet genom att identifiera optimala metoder för att extrahera CBD från Trema micrantha-växten.

Forskargruppen kommer också att analysera effektiviteten hos Trema micrantha-härledd CBD vid behandling av medicinska tillstånd. Detta inkluderar att undersöka vilka tillstånd som svarar bättre jämfört med CBD som härrör från traditionella cannabisväxter.

Har du hört talas om några andra exempel där cannabisföreningar har hittats i överraskande växtarter? Tycker du att fem år är en rimlig tidsram för att slutföra denna forskning om busken Trema micrantha?

Vilka medicinska användningsområden kan icke-berusande CBD ha?

Cannabidiol (CBD) har blivit allt populärare som kosttillskott och läkemedel under de senaste åren. Forskningen om dess effektivitet för olika tillstånd befinner sig dock fortfarande i relativt tidiga skeden.

Framtidsutsikter för CBD-produktion för andra ändamål än cannabis

Framtiden ser lovande ut för utvinning av cannabidiol (CBD) från växten Trema micrantha och andra icke-cannabiskällor. Den globala marknaden för CBD-produkter värderades till nästan 5 miljarder dollar 2021, och vissa prognoser uppskattar att den kan växa till över 47 miljarder dollar 2028. Den ökande efterfrågan drivs på av en ökad medvetenhet om CBD för hälso- och välbefinnandeändamål.

Att köpa CBD från växter som Trema micrantha som naturligt innehåller det bör möjliggöra mer ekonomisk storskalig produktion. Genom att undvika de juridiska frågorna och odlingsutmaningarna med cannabisväxter undanröjs stora hinder för tillgången till CBD. Det kan också möjliggöra odling i ett bredare spektrum av geografiska regioner utöver typiska cannabisvänliga platser.

När det gäller forskning bör det brasilianska teamets planerade arbete med att analysera medicinska tillämpningar och extraktionsmetoder för Trema micrantha CBD avslöja förbättrade produktionsprocesser. Andra forskare kommer sannolikt också att utforska ytterligare CBD-innehållande växtarter utöver cannabis. Sammantaget pekar denna utveckling mot en spännande framtid där CBD blir billigare, mer vanligt förekommande och lättare att forska på.

Vilka framtida tillämpningar för icke-berusande CBD som utvinns ur växter som Trema micrantha ser du mest fram emot? Ser du några utmaningar som hindrar tillgången till CBD, även om den kommer från andra källor än cannabis?

Slutsats

Den senaste upptäckten att växten Trema micrantha från Brasilien innehåller betydande mängder CBD är en potentiell game-changer för denna alltmer populära cannabisförening. Att forskare kan utvinna cannabidiol från en vanlig buske som inte innehåller cannabis ger en laglig möjlighet att få CBD på platser där cannabis är förbjudet. Det ger också möjligheter att minska produktionskostnaderna jämfört med cannabishärledd CBD.

Forskning om den medicinska effektiviteten hos Trema micrantha CBD är fortfarande i ett tidigt skede. Men de första studierna som analyserar dess effekter mot kramper, smärta, ångest och missbruk ser lovande ut. I takt med att kunskapen ökar inom områden som optimala CBD-extraktionsmetoder och användning i mänskliga försök, är denna icke-berusande förening förberedd för att bli mer riklig och tillgänglig över hela världen. Framtiden ser ljus ut för CBD som ett terapeutiskt tillskott och läkemedel i takt med att nya CBD-innehållande växter upptäcks.

Vad är Trema micrantha?

Trema micrantha, även känt som jamaicanskt nässelträd, är en art av blommande växter i familjen Cannabaceae. Den hör hemma i tropiska områden i Nord- och Sydamerika. Busken anses vara ett ogräs i många områden, inklusive Brasilien, där den växer rikligt.

Var upptäcktes CBD i Trema micrantha?

År 2022 publicerade forskare vid Federal University of Rio de Janeiro i Brasilien forskning som bekräftade förekomsten av CBD i frukter och blommor från Trema micrantha-växter. Tidigare studier hade också identifierat cannabidiol i en besläktad växtart som finns i Thailand.

Hur analyserade forskarna Trema micrantha för CBD?

Forskarna använde analytiska kemitekniker som kromatografi och spektrometri för att screena växtprover för förekomst av CBD och andra cannabisföreningar. Detta gjorde det möjligt för dem att upptäcka och mäta nivåerna av CBD inom Trema micrantha frukter och blommor.

Vad gör Trema micrantha till en viktig CBD-källa?

Forskarna fann att Trema micrantha innehåller betydande CBD-koncentrationer men ingen THC, den psykoaktiva föreningen i cannabis. Detta ger en laglig källa till CBD som undviker regleringsfrågor kring cannabisväxter. Eftersom Trema micrantha är ett rikligt förekommande ogräs är det också en potentiellt ekonomisk CBD-källa som kräver mindre odling än cannabis.

Finns det några risker med att använda Trema micrantha-härledd CBD?

Forskning om säkerheten och effekten av CBD från Trema micrantha är fortfarande i ett tidigt skede. Men eftersom det inte innehåller THC bör denna CBD-källa inte orsaka de berusande effekter som ibland ses med cannabis-härledd CBD. Som med alla tillskott kan det finnas risker för biverkningar eller interaktioner med mediciner.

Hur undersöks CBD för medicinska ändamål?

Forskare studerar CBD från både cannabis och andra källor för behandling av tillstånd som epilepsi, kronisk smärta, ångestsyndrom och missbruk. Forskning visar att CBD kan ha neuroprotektiva, antiinflammatoriska och smärtstillande effekter, men det behövs fortfarande fler kliniska prövningar.

När kommer CBD från Trema micrantha att vara kommersiellt tillgängligt?

Det brasilianska forskarteamet uppskattar att ytterligare minst 5 års studier krävs för att optimera CBD-extraktionsmetoderna och utvärdera den medicinska effekten. Statligt godkännande av CBD som ett farmaceutiskt läkemedel kan också krävas före försäljning av Trema micrantha CBD-produkter. Så kommersiell tillgänglighet kan fortfarande vara flera år bort.

Vilka är framtidsutsikterna för CBD som härrör från icke-cannabis?

Marknadsanalytiker förutspår en ökad efterfrågan på lagligt framställd, prisvärd CBD för kosttillskott och medicin. I takt med att fler CBD-producerande växter som Trema micrantha upptäcks förutspår forskare att rikliga källor av växtbaserad CBD kommer att bli tillgängliga utöver traditionellt använda cannabisstammar.

Var kan jag hitta mer information om CBD-forskning?

Välrenommerade källor för uppdateringar av CBD-forskning inkluderar vetenskapliga tidskrifter, nyhetssidor från universitetens medicinska center, statliga hälsoorganisationer som NIH och CDC samt ideella medicinska föreningar. Undvik overifierade källor som gör ogrundade påståenden om CBD:s fördelar.

Sammanfattning

Ett forskarlag vid Federal University of Rio de Janeiro bekräftade nyligen förekomsten av betydande mängder cannabidiol (CBD) i bladen och blommorna från växten Trema micrantha. Trema micrantha är en blommande tropisk buske som anses vara ett ogräs i Brasilien där den växer rikligt. Med hjälp av analytiska tekniker visade forskarna att Trema micrantha innehåller CBD men inte tetrahydrocannabinol (THC), den psykoaktiva förening som orsakar cannabis höga effekter. Denna upptäckt är viktig eftersom tillgång till CBD från denna vanliga icke-cannabisväxt ger en laglig väg för att erhålla föreningen i länder där cannabis är förbjudet. Det erbjuder också en potentiellt mer ekonomisk CBD-källa jämfört med resursintensiv odling och bearbetning av cannabis. De brasilianska forskarna planerar nu ytterligare studier för att optimera utvinningsmetoderna för CBD från Trema micrantha och analysera dess medicinska effekt. Tidig forskning visar att CBD kan ha terapeutiska egenskaper för behandling av tillstånd som kronisk smärta, ångest, epilepsi och missbrukssjukdomar. Upptäckten av rikligt med CBD i en billig, allmänt tillgänglig växt som Trema micrantha skulle kunna öka tillgången till CBD:s lovande hälsofördelar enormt. Det belyser potentialen för att identifiera ytterligare icke-cannabisväxter som innehåller fördelaktiga cannabisföreningar.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare