BMI-kalkylator: Upptäck din idealvikt

Published:

Att förstå och använda en BMI-kalkylator är ett viktigt verktyg för att bedöma den allmänna hälsan och potentiella risker i samband med kroppsvikt. BMI är en viktig indikator på den allmänna hälsan och kan användas för att identifiera potentiella risker i samband med kroppsvikt. I den här omfattande guiden kommer vi att fördjupa oss i vikten av att beräkna ditt BMI samt olika metoder för att göra det.

Vi kommer att utforska hur BMI beräknas och vilken roll det spelar när det gäller att fastställa potentiella hälsorisker. Du kommer att lära dig om online-kalkylatorer för snabba resultat och diagram för manuell beräkning, vilket gör det enklare än någonsin att beräkna ditt eget BMI. Dessutom kommer vi att diskutera standardkategorier för viktstatus baserat på ålder, könsspecifika variationer i BMI-områden och skillnader mellan hälsosamma och ohälsosamma BMI.

Förutom att förstå betydelsen av att upprätthålla en balanserad vikt genom att övervaka ditt BMI, kommer vi också att introducera andra åtgärder för att utvärdera kroppsstorlek, t.ex. mätning av midjeomkrets, beräkning av midje-till-höft-förhållandet och bedömning av hudveckstjocklek med hjälp av kalibrar. Vid slutet av det här inlägget kommer du att vara försedd med all den information som krävs för att framgångsrikt använda en BMI-kalkylator för att göra kloka val när det gäller ditt välbefinnande.

Powered by YAZIO

Att förstå BMI och dess betydelse

BMI är ett verktyg som används för att bedöma kroppsstorlek och som tar hänsyn till både vikt och längd för att klassificera individer som underviktiga, normalviktiga, överviktiga eller feta. Detta mått hjälper till att upptäcka potentiella viktproblem hos både vuxna och barn och gör det möjligt för läkare att ge lämpliga kost- och motionsrekommendationer baserat på en individs BMI. I det här avsnittet kommer vi att förklara beräkningen av BMI och dess betydelse för att utvärdera hälsorisker.

Hur BMI beräknas

För att beräkna BMI behöver du veta din längd i meter (m) och din vikt i kilo (kg). Formeln för att beräkna Body Mass Index är följande:

BMI = vikt (kg) / höjd2 (m2)

Denna beräkning ger ett numeriskt värde som motsvarar specifika BMI-intervall. Dessa intervall hjälper till att avgöra om någon har en hög eller låg risk att utveckla hälsoproblem relaterade till sin kroppsstorlek, inklusive ett högt BMI som kan öka sannolikheten för att utveckla tillstånd som hjärtsjukdomar, typ 2-diabetes, vissa typer av cancer, sömnapné och artros bland annat.

BMI:s roll vid bedömning av hälsorisker

En persons kroppsmasseindex kan vara en indikator på den allmänna hälsostatusen. Det är ett viktigt verktyg för vårdpersonal när de utvärderar patienternas potentiella risker i samband med övervikt eller fetma. Omvänt kan ett lågt BMI tyda på att en person är underviktig och riskerar att drabbas av undernäring, försvagad immunförsvarets funktion, minskad muskelmassa eller bentäthet. Det är viktigt att notera att även om BMI kan vara ett användbart verktyg för att bedöma hälsorisker relaterade till kroppsstorlek, mäter det inte direkt muskelmassa eller kroppsfett. Andra faktorer som ålder, kön och allmän konditionsnivå bör också beaktas när man utvärderar sitt hälsotillstånd.

Begränsningar för BMI

 • Idrottare: Idrottare har ofta större mängd muskelmassa, vilket kan leda till ett högre BMI än genomsnittet trots att de har låga nivåer av kroppsfett.
 • Äldre personer: När människor åldras tenderar deras muskelmassa att minska, vilket leder till lägre BMI även om de behåller samma mängd kroppsfett.
 • Gravida kvinnor: Graviditet ökar både vikt- och vätskeretention, vilket leder till tillfälligt förhöjda BMI-värden under graviditeten, som vanligtvis återgår till normala värden efter förlossningen.

Sammanfattningsvis är det viktigt att först förstå hur Body Mass Index fungerar och sedan använda denna information tillsammans med andra relevanta faktorer som ålder, kön och allmän kondition för att korrekt bedöma en individs potentiella hälsorisker i samband med vikt- och längdförhållandet. Även om det finns vissa begränsningar i att använda endast ett mått för att fastställa det allmänna välbefinnandet - särskilt bland vissa befolkningsgrupper (t.ex. idrottare) - kan man genom att införliva ytterligare mätningar, t.ex. midjeomkrets eller hudveckstjocklekstester, få en mer omfattande inblick i någons verkliga hälsotillstånd.

Det är viktigt att förstå BMI och dess konsekvenser för att kunna bedöma hälsorisker, så att vi kan fatta mer välgrundade beslut om vårt eget välbefinnande. Låt oss nu gå vidare från denna förståelse av BMI och undersöka hur det kan beräknas.

Beräkna ditt BMI

För att beräkna ditt BMI kan du använda en miniräknare eller titta på ett diagram för att se om dina mått ligger inom de rekommenderade områdena för kategorierna undervikt, normal/hälsovikt, övervikt och fetma. Om du känner till dina exakta mått kan du lättare identifiera om du faller inom de rekommenderade områdena för olika kategorier som undervikt, normal/hälsovikt, övervikt eller fetma. Detta mått är avgörande för att förstå potentiella hälsorisker och göra lämpliga livsstilsanpassningar.

Användning av online-kalkylatorer för snabba resultat

Onlinekalkylatorer är ett enkelt och bekvämt sätt att snabbt beräkna ditt BMI. Dessa verktyg kräver endast två inmatningar: din längd (i centimeter) och din vikt (i kilogram). När du har fyllt i uppgifterna ger kalkylatorn en exakt uppskattning av ditt nuvarande BMI-värde. Det finns många BMI-kalkylatorer online som riktar sig till både vuxna och barn.

Hänvisa till diagram för manuell beräkning

Om du föredrar ett mer praktiskt tillvägagångssätt kan du också bestämma ditt BMI med hjälp av diagram. Dessa diagram visar förberäknade värden baserade på kombinationer av längd och vikt så att användarna enkelt kan hitta sin kategori utan att behöva göra några beräkningar. Världshälsoorganisationen tillhandahåller standardiserade diagram, som innehåller separata tabeller för män och kvinnor på grund av små skillnader i idealiskt BMI mellan könen.

Förutom de metoder som nämns ovan kan man beräkna sitt eget Body Mass Index manuellt genom att använda denna enkla formel:

BMI = vikt (kg) / höjd2 (m2)

Denna beräkning kräver att man omvandlar höjden från centimeter till meter genom att dividera den med 100 och sedan kvadrera resultatet. Om du till exempel är 175 cm lång och väger 70 kg är formeln följande:

BMI = 70 / (1,75 x 1,75) = 22,9

Med ett BMI på cirka 22,9 ligger du inom det normala/friska viktintervallet.

BMI-intervall för vuxna

 • Undervikt: Undervikt: Under 18,5
 • Normal/hälsosam vikt: 18,5 - 24,9
 • Övervikt: 25 - 29,9
 • Fetma klass I (måttlig): 30 - 34.9
 • Fetma klass II (svår): 35 - 39.9
 • Morbida fetma klass III (mycket allvarlig eller extrem): 40 och över

Observera att dessa intervall gäller för vuxna mellan tjugo och 65 år; barn har andra åldersspecifika BMI-tabeller.

Vikten av regelbunden övervakning och anpassning

Ditt BMI kan förändras med tiden, eventuellt på grund av effekterna av åldrande eller förändringar i muskelmassa och kroppsfettprocent. Det är viktigt att övervaka ditt BMI regelbundet genom att räkna om det med några månaders mellanrum eller efter betydande livsstilsförändringar som att börja med ett nytt träningsprogram eller en ny dietplan.

Om ditt beräknade BMI ligger utanför det hälsosamma intervallet bör du överväga att rådgöra med en sjukvårdspersonal som kan ge personliga råd om hur du kan uppnå en optimal balans mellan muskelmassa och kroppsfett genom lämpliga kostjusteringar och fysiska aktivitetsnivåer.

Genom att känna till ditt BMI kan du bedöma ditt välbefinnande mer exakt och genomföra nödvändiga livsstilsförändringar för att uppnå en hälsosammare vikt. Med denna kunskap i handen ska vi nu titta på vanliga viktstatuskategorier baserade på åldersgruppsdemografi.

Kategorier för standardviktstatus baserade på ålder

För vuxna i åldrarna 20 år upp till 65 år finns det standardkategorier för viktstatus som är kopplade till specifika BMI-områden. Dessa kategorier hjälper individer och sjukvårdspersonal att avgöra om en persons kroppsmasseindex ligger inom de rekommenderade värdena för deras åldersgrupp. Det är viktigt att ta hänsyn till både längd och ålder när man beräknar BMI eftersom tillväxtmönstren skiljer sig åt mellan individer under dessa formativa stadier.

Identifiera idealiska BMI-värden enligt åldersgruppsdemografi

Följande lista ger en översikt över de vanliga viktstatuskategorierna baserat på ålder:

 • Vuxna (20-65 år):
  • Undervikt: Undervikt: Under 18,5
  • Normal/hälsosam vikt: 18,5 - 24,9
  • Övervikt: 25 - 29,9
  • Fetma klass I (måttlig): 30 - 34.9
 • Barn och ungdomar (2-19 år):
  • Undervikt: Under den femte percentilen för respektive åldersgrupp enligt CDC:s tillväxtdiagram.

Att beräkna BMI är ett viktigt verktyg för att fastställa en individs viktstatus. Det är ett mått på kroppsfett baserat på längd och vikt. För att beräkna BMI dividerar du din vikt i kilogram med din längd i meter i kvadrat. Det resulterande talet kommer att falla in i en av de kategorier som anges ovan.

Det är viktigt att notera att BMI inte är ett perfekt mått på kroppsfett och att det inte tar hänsyn till faktorer som t.ex. muskelmassa. Det är dock ett användbart verktyg för att identifiera potentiella viktrelaterade hälsorisker.

Det är viktigt att förstå de vanliga viktkategorierna baserat på ålder för att upprätthålla ett hälsosamt BMI. Följaktligen är det viktigt att beakta könsspecifika variationer när man utvärderar BMI-nivåer och fastställer om de ligger inom det hälsosamma intervallet eller inte.

bmi

Hälsosamt respektive ohälsosamt BMI per kön

Det är viktigt att notera att även om det allmänna konceptet för vad som är "hälsosamt" är detsamma i olika åldersgrupper, kan det finnas små variationer i idealvärdena för varje demografisk grupp. Kvinnors hälsosamma BMI-intervall kan vara något högre än mäns på grund av deras vanligtvis högre kroppsfettprocent. I det här avsnittet kommer vi att diskutera könsspecifika variationer i BMI och hur man känner igen skillnaderna mellan hälsosamma och ohälsosamma BMI.

Förstå könsspecifika variationer i BMI

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tillhandahåller en standarduppsättning av viktstatuskategorier baserade på BMI-områden som gäller för både män och kvinnor. Det är dock viktigt att tänka på att dessa intervall inte är universellt korrekta på grund av inneboende biologiska skillnader mellan könen. Kvinnor tenderar till exempel att bära mer kroppsfett än män även om de har liknande BMI eftersom kvinnor behöver mer fettvävnad för reproduktionsfunktioner.

Dessutom kan hormonella fluktuationer också påverka en kvinnas totala kroppssammansättning under hela livscykeln - t.ex. under graviditet eller klimakteriet - vilket leder till tillfälliga förändringar i mager kroppsmassa och fördelningen av kroppsfett. Därför blir det nödvändigt för hälso- och sjukvårdspersonal som utvärderar en individs hälsorisker relaterade till deras viktstatus med hjälp av BMI-data att ta hänsyn till dessa könsbaserade skillnader innan de gör några rekommendationer eller ingripanden.

Känna igen skillnaderna mellan hälsosamma och ohälsosamma BMI-värden

För att bibehålla optimala hälsoresultat över tid krävs att man håller ett balanserat Body Mass Index inom de rekommenderade gränserna. För att kunna avgöra om man befinner sig inom acceptabla parametrar måste man dock förstå hur man beräknar BMI och hur BMI-intervallen skiljer sig åt mellan olika populationer. Följande lista beskriver några vanliga riktmärken som används av experter när de bedömer om någon har uppnått en lämplig BMI-nivå baserat på kön:

 • Undervikt: Ett BMI under 18,5 anses vara undervikt för både män och kvinnor, vilket tyder på att en person kanske inte får i sig tillräckligt med näringsämnen eller kalorier för att upprätthålla en optimal hälsa.
 • Normal/hälsosam Vikt: För de flesta vuxna män och kvinnor ligger ett BMI mellan 18,5-24,9 inom det sunda viktintervallet, vilket tyder på att de har en balanserad kroppssammansättning med tillräcklig muskelmassa och fettdepåer som är nödvändiga för att bibehålla ett gott allmänt välbefinnande.
 • Övervikt: Detta kan öka risken för att utveckla kroniska sjukdomar som typ II-diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar om man inte åtgärdar detta över tid. Män tenderar att lagra fettvävnad i bukregionen, medan kvinnor i allmänhet ackumulerar den kring höfter, lår och skinkor.
 • Fetma klass I (måttlig): Med ett BMI på 30-34,9 har personer som klassificeras som måttligt överviktiga ökade risker, framför allt på grund av att de ökade mängderna som lagras i olika delar av kroppen kan äventyra organens funktion, vilket kan leda till negativa resultat som högt blodtryck, höga kolesterolnivåer och annat. I detta skede blir det allt viktigare att vidta interventionsåtgärder som att anta hälsosammare levnadsvanor genom kostförändringar och motionsrutiner omedelbart efter diagnosen för att säkerställa långsiktig framgång i hanteringen av symtom som är förknippade med fetmarelaterade sjukdomar.

Sammanfattningsvis, för att korrekt bedöma ditt eget Body Mass Index enligt dessa riktlinjer - med hänsyn till alla unika faktorer som är specifika för dig själv, såsom ålder, kön, etnicitet osv. - överväga att rådgöra med en vårdgivare som är bekant med området och som kan erbjuda personliga råd som är anpassade till dina behov, preferenser och omständigheter kring din speciella situation. Kom ihåg att bibehålla ett hälsosamt BMI inte bara handlar om att uppnå en idealisk siffra på vågen utan också om att se till att du antar hållbara vanor som främjar det allmänna välbefinnandet under hela din livsresa.

Det är viktigt att känna till skillnaderna i BMI mellan könen och hur det kan påverka den allmänna hälsan. Att bedöma viktrelaterade hälsorisker, såsom vanliga fetmaproblem, är viktigt för att upprätthålla en balanserad vikt och undvika potentiella medicinska problem.

bmi

Bedömning av viktrelaterade hälsorisker

Ett högt eller lågt BMI kan vara kopplat till potentiella hälsoproblem, t.ex. ökad stress på hjärtat som resulterar i ökat blodtryck, högre kolesterol, inklusive LDL, större mängder triglycerider och lägre HDL. Att upprätthålla ett hälsosamt BMI är viktigt för att undvika potentiella hälsorisker och åtnjuta ett förbättrat välbefinnande. I det här avsnittet kommer vi att diskutera vanliga hälsoproblem i samband med fetma och vikten av att upprätthålla en balanserad vikt.

Vanliga hälsoproblem i samband med fetma

Fetma är kopplat till många hälsoproblem som kan få allvarliga konsekvenser om de inte åtgärdas. Några av dessa sjukdomar är:

 • Typ 2-diabetes: Överskott av kroppsfett ökar insulinresistensen, vilket kan leda till typ 2-diabetes. Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kan en minskning av bara 5-7 % av kroppsvikten avsevärt minska risken för att utveckla detta tillstånd.
 • Hjärtsjukdom: Höga BMI-värden är ofta förknippade med en ökad risk för hjärtsjukdomar på grund av faktorer som högt blodtryck, förhöjda LDL-kolesterolnivåer och inflammation. Att hantera sin vikt genom kost och motion kan bidra till att minska risken för att utveckla hjärtsjukdomar samt vissa typer av cancer.
 • Vissa typer av cancer: Forskning har visat att övervikt eller fetma ökar sannolikheten för att utveckla vissa cancerformer, t.ex. bröstcancer hos kvinnor efter klimakteriet eller kolorektalcancer hos både män och kvinnor. National Cancer Institute ger mer information om kopplingen mellan fetma och cancerrisk.
 • Sömnapné: Övervikt kan leda till sömnapné, ett tillstånd där andningen upprepade gånger slutar och börjar under sömnen på grund av att överflödigt fett runt halsen hindrar luftvägarna. Sleep Foundation erbjuder resurser för att förstå och hantera denna sjukdom.
 • Artros: Att bära extra vikt innebär ökad belastning på lederna, särskilt i knän, höfter och nedre delen av ryggen. Det ökade trycket kan bidra till att lederna degenererar med tiden, vilket leder till artros. Arthritis Foundation har användbara tips för att hantera artros-symptom genom viktminskningsstrategier.

Vikten av att ha en balanserad vikt

Att bibehålla ett hälsosamt BMI är viktigt inte bara för att minska risken för kroniska sjukdomar utan också för att förbättra den allmänna livskvaliteten. Några av fördelarna med att uppnå ett optimalt Body Mass Index är följande:

 • Bättre psykisk hälsa: Forskning visar att en hälsosam vikt kan påverka humöret positivt genom att minska ångestnivåer eller depressionssymptom(källa).
 • Ökad energinivå: Om du förlorar även små mängder vikt kan det leda till förbättrade energinivåer under hela dagen(källa).
 • Förbättrad sömnkvalitet: Att gå ner i vikt kan bidra till att lindra detta tillstånd och förbättra den allmänna sömnkvaliteten(källa).
 • Bättre rörlighet och bättre hälsa i lederna: Minskning av överflödigt kroppsfett minskar trycket på lederna, vilket kan minska smärtan och förbättra rörelseomfånget hos personer med artros(källa).
 • Potentiell ökning av den förväntade livslängden: Studier har visat att ett hälsosamt BMI under hela vuxenlivet är förknippat med ökad livslängd jämfört med övervikt eller fetma(källa).

När man överväger den allmänna hälsan och välbefinnandet bör man ta hänsyn till de potentiella risker som är kopplade till kroppsmassan. Ytterligare mått som midjeomkrets, midja-höftförhållande och hudveckstjocklek kan ge ytterligare insikt i kroppsstorlek för en mer omfattande utvärdering av ens viktstatus.

Ytterligare åtgärder för att bedöma kroppsstorlek

Även om Body Mass Index (BMI ) är ett viktigt verktyg för att bedöma viktrelaterade hälsorisker, tar det inte hänsyn till alla faktorer som bidrar till allmänt välbefinnande eller sjukdomsrisk. Andra mått, t.ex. midjeomkrets, midja-höftförhållande och hudveckstjocklek, kan ge ytterligare insikter om en individs potentiella hälsoproblem i samband med sin vikt. I det här avsnittet kommer vi att diskutera dessa alternativa metoder för att utvärdera kroppsstorlek och hur de kan komplettera din BMI-bedömning.

bmi weight

Riktlinjer för mätning av midjemått

Midjemåttet, som är ett mått på fördelningen av bukfett, har visat sig vara en oberoende prediktor för fetmarelaterade hälsorisker som typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. För att mäta din midjeomkrets på ett korrekt sätt:

 1. Stå rakt upp med fötterna på axelbredd.
 2. Andas ut försiktigt och håll buken avslappnad.
 3. Använd ett flexibelt måttband och linda det runt den smalaste delen av din överkropp ovanför höftbenet men under bröstkorgen - vanligtvis i höjd med naveln.
 4. Tejpen ska sitta bra utan att trycka på mjukvävnad och se till att den är parallell med golvet runt omkring dig.
 5. Notera måttet i centimeter eller tum efter att du har andats ut helt och hållet men innan du andas in igen.

Ett högriskomfång anses i allmänhet vara större än 102 cm (40 tum) för män och 88 cm (35 tum) för kvinnor. Gränsvärdena kan skilja sig åt beroende på ålder, etnicitet och fysisk aktivitetsnivå. Det är viktigt att konsultera en sjukvårdspersonal för personlig vägledning.

Beräkna förhållandet mellan midja och höfter

Förhållandet mellan midja och höfter (WHR ) är en annan användbar indikator på fördelningen av kroppsfett och potentiella hälsorisker. Den jämför midjans storlek med höfternas storlek och visar om du har en äppel- eller päronformad kroppstyp. Så här beräknar du din WHR:

 1. Mät både midjeomkrets och höftomkrets enligt liknande riktlinjer som ovan - se till att måttbandet sitter bra men inte hårt runt dessa områden.
 2. Divider midjemåttet med höftmåttet för att få fram ditt WHR-värde.

En högre WHR indikerar mer bukfettansamling, vilket har förknippats med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och vissa cancerformer. Generellt sett bör ett hälsosamt WHR ligga under 0,90 för män och 0,85 för kvinnor, men det kan variera beroende på faktorer som ålder och etnicitet.

Mätning av hudtjocklek med hjälp av kaliper

Mätningar av hudveckens tjocklek, som görs med hjälp av specialiserade kalibrar på olika ställen på kroppen (t.ex. triceps), ger en uppskattning av subkutant fett - dvs. fett som lagras direkt under hudens yta. Dessa mätningar kan hjälpa till att bedöma den totala kroppssammansättningen genom att uppskatta muskelmassa jämfört med fettvävnadsinnehållet utan att enbart förlita sig på BMI-värden.

Att utföra bedömningar av hudveckens tjocklek på ett korrekt sätt:

 • Välj lämpliga anatomiska platser baserat på standardiserade protokoll, t.ex. de som beskrivs av organisationer som ACSM eller NSCA.
 • Använd ett kalibrerat hudveckskalometer för att knipa och mäta tjockleken på varje veck och följ riktlinjerna för korrekt teknik för konsekventa resultat.
 • Gör ett genomsnitt av flera mätningar som gjorts på varje plats för att minimera fel som beror på variationer i fettfördelningen eller mätmetoderna.

Även om dessa metoder kan ge värdefull information om en individs kroppssammansättning är det viktigt att komma ihåg att de bör utföras av utbildade yrkesmän som är bekanta med standardiserade protokoll och kalibreringsrutiner för utrustningen. Dessutom kan tolkningen av resultaten kräva expertis inom träningsfysiologi eller näringslära; därför rekommenderas att man rådfrågar en kvalificerad vårdgivare innan man gör några betydande förändringar baserat på dessa bedömningar.

Vanliga frågor om Bmi-kalkylatorn

Hur man beräknar BMI

För att beräkna ditt BMI dividerar du din vikt i kilo med kvadraten på din längd i meter. Alternativt kan du använda formeln: Du kan också använda följande formel: (vikt i kilo / (längd i tum)^2) x 703. Det finns många online-kalkylatorer som kan förenkla denna process för snabba resultat.

Är en BMI-kalkylator realistisk?

BMI-kalkylatorer ger en allmän indikation på kroppsfett och hälsorisker, men de kanske inte korrekt representerar individuella variationer, t.ex. muskelmassa eller fettfördelning. Det är viktigt att ta hänsyn till andra faktorer som midjeomkrets och livsstilsvanor för en mer heltäckande bedömning.

Är en BMI-kalkylator användbar?

En BMI-kalkylator kan vara användbar som ett första screeningverktyg för att identifiera potentiella viktrelaterade hälsoproblem. Man bör dock inte enbart förlita sig på den; ytterligare mätningar och bedömningar är nödvändiga för en korrekt utvärdering av det allmänna hälsotillståndet.

Vad är kritiken mot BMI-skalan?

Kritiker hävdar att BMI-skalan inte tar hänsyn till skillnader i muskelmassa, bentäthet eller fettfördelning mellan individer. Dessutom kan den felklassificera idrottare med stor muskelmassa som överviktiga eller feta, samtidigt som den förbiser dem som har överflödigt kroppsfett men normalt BMI.

Genom att känna till ditt BMI-intervall kan du förstå ditt kroppsmasseindex och om du har en hälsosam vikt. Ett högt BMI kan tyda på en högre risk för hälsoproblem, t.ex. hjärtsjukdomar, diabetes och högt blodtryck. Ett lågt BMI kan dock också tyda på hälsorisker, till exempel undernäring eller anemi. Det är viktigt att upprätthålla ett hälsosamt BMI-intervall, som vanligtvis ligger mellan 18,5 och 24,9.

Det är också viktigt att notera att BMI inte är den enda indikatorn på hälsa. Andra faktorer, som t.ex. muskelmassa och kroppsfettprocent, bör också beaktas. Att upprätthålla en hälsosam livsstil genom regelbunden motion och en balanserad kost kan bidra till att förbättra den allmänna hälsan och minska risken för hälsoproblem som är förknippade med högt BMI och kroppsfett.

Slutsats

Att räkna ut ditt BMI är en viktig faktor för att förstå eventuella hälsorisker som är förknippade med din vikt. Att tolka och beräkna ditt BMI kan hjälpa dig att ta reda på om din vikt ligger inom ett hälsosamt intervall eller om det behövs ändringar för att upprätthålla balansen. Dessutom kan mätning av andra faktorer som midjeomkrets och hudveckstjocklek ge ytterligare insikt om kroppsstorlek och potentiella hälsorisker.Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare