Vad är lagen om karma yoga?

Published:

Har du någonsin undrat varför dåliga saker händer bra människor medan andra som beter sig oetiskt verkar ha framgång? Eller varför vissa människor föds in i ett privilegierat liv medan andra utsätts för svårigheter och lidande? Den gamla indiska filosofin om karma kan ge svar på dessa urgamla frågor om rättvisa och skälighet.

Vad är lagen om karma yoga?

I grunden är karma den universella lagen om orsak och verkan som avgör hur energin flödar i våra liv. Våra handlingar, både positiva och negativa, genererar motsvarande reaktioner och skapar komplexa kedjor av händelser som sprider sig utåt. Karma yoga ger ett ramverk för att bryta dessa karmiska mönster genom att utföra osjälviska handlingar utan koppling till personlig vinning.

Karma yoga bygger på att man utför goda gärningar med en serviceinriktad attityd och agerar utifrån sitt högsta jag istället för sitt ego. När vi ändrar vår inställning från själviskhet till osjälviskhet omvandlar det vår energi och frigör oss gradvis från karmas bojor.

I det här blogginlägget kommer vi att utforska de viktigaste principerna för karma yoga och hur man integrerar dem i sitt liv:

Vad betyder "Karma Yoga"?

Ordet "karma" betyder handling eller gärning. Karma yoga är vägen till handling som utförs osjälviskt i tjänandets anda. Istället för att motiveras av en önskan om belöning agerar du med avsikten att vara till nytta för andra och världen i stort.

Karma yoga är en av de fyra klassiska vägarna inom yoga:

 • Jnana yoga (vägen till visdom och kunskap)
 • Bhakti yoga (hängivenhetens och kärlekens väg)
 • Raja yoga (vägen till meditation och mental behärskning)

Dessa fyra vägar utesluter inte varandra. De flesta utövarna integrerar aspekter av alla fyra i sin sadhana eller andliga praktik.

Karma yoga fokuserar på kvaliteten och avsikten bakom handlingar mer än själva handlingarna. Att tjäna andra med ödmjukhet, utan hänsyn till personlig vinning, är en handling av karma yoga.

Karma-yogans rötter i Bhagavad Gita

Principerna för karma yoga har sitt ursprung i Bhagavad Gita, en helig hinduisk skrift och en tidlös filosofisk text. I Gita beskriver Lord Krishna vägen till osjälvisk handling för krigaren Arjuna på slagfältet.

Inför det moraliska dilemmat att bekämpa sina bröder och lärare i ett rättfärdigt krig blir Arjuna paralyserad av ångest, tvivel och förtvivlan. Som svar råder Krishna Arjuna att utföra sina plikter utan bindningar och att offra alla handlingar till det gudomliga. Dessa odödliga visdomsord från Bhagavad Gita utgör den filosofiska grunden för karma yoga.

Några av de viktigaste verserna om karma yoga från Gita inkluderar:

"Din rätt är endast till arbete, men aldrig till dess frukter. Låt inte handlingens frukter vara ditt motiv, och låt inte heller din hängivenhet vara till passivitet." (2:47)

"Utför arbete i denna värld, Arjuna, som en man etablerad i sig själv - utan själviska bindningar, och lika i framgång och nederlag." (3:19)

"De visa kallar honom lärd vars handlingar alla är fria från begär och deras tankar fria från oro." (4:18)

Krishna rekommenderar inte att man ska överge sina plikter, utan bara att man ska utföra dem med jämnmod och utan att tänka på materiella belöningar. Genom att avstå från att fästa oss vid resultat kan vi engagera oss fullt ut i livets arbete som en akt av hängivenhet.

Hur fungerar karma yoga?

Genom att utöva karma yoga löser vi gradvis upp den väv av karma som binder oss till ständiga cykler av lidande. Genom att agera utifrån en plats av osjälviskhet snarare än ego, slutar vi att ackumulera karmiska skulder som ger framtida konsekvenser.

Våra handlingar är som frön som planteras i jorden. Själviska handlingar är som förorenade frön som ger upphov till giftiga frukter och sprider skada. Men när tjänandets frön planteras med ett rent sinne ger de en riklig skörd av välsignelser för oss själva och världen.

Karmas frukter är ofta subtila och osynliga. Att skada andra kan till exempel skapa skuldkänslor, medan generösa gärningar skapar inre frid. Fusk föder misstro medan sanningsenlighet skapar kärleksfulla relationer.

Karma yoga erbjuder befrielsen att arbeta utan bindningar och tillåta livets naturliga upp- och nedgångar. Att släppa taget om resultat ger sinnesjämvikt och acceptans för det som är. Varje handling blir ett offer som ges utan tanke på belöning.

Vårt arbete i sig blir då en meditation, utförd med mindfulness och koncentration. Likt droppar som fyller ett hav leder denna process av överlåtelse genom osjälvisk handling oss till ett tillstånd av förening med det universella medvetandet.

Viktiga principer för karma yoga

Här är de grundläggande filosofiska principerna och attityderna som du bör förkroppsliga i utövandet av karma yoga:

1. Tjäna osjälviskt utan önskan om frukt

Utför handlingar som en tjänst, utan hänsyn till resultat eller fördelar som du kan få i gengäld. Fokusera på själva handlingen snarare än på vad du kan få ut av den.

2. Rena dina intentioner och ditt tankesätt

Odla osjälviskhet och renhet i hjärtat. Förbli obunden till personlig vinning eller identitet. Ge frukterna av dina handlingar till det gudomliga eller till mänsklighetens bästa.

3. Släpp taget om egot och erbjud universum resultatet av dina handlingar

Fastna inte i idéer om att "jag gjorde det här" eller ta åt dig äran för positiva resultat. Inse att det finns en högre makt som arbetar genom dig och erbjud ödmjukt universum resultatet av dina ansträngningar.

4. Förbli jämnmodig vid framgång och misslyckande

Se både framgång och misslyckande, beröm och klander, njutning och smärta med jämnmod. Låt dig inte störas av livets upp- och nedgångar. Se alla resultat som nådens utveckling.

5. Utför dina plikter och din karma med full uppmärksamhet

Var fullt engagerad i handlingar utan distraktion. Var uppmärksam och ha full uppmärksamhet på alla uppgifter som du ställs inför. Undvik multitasking.

6. Tjäna det allmänna bästa och gå i linje med din dharma

Använd dina unika talanger och möjligheter för att vara till nytta för andra. Anpassa dina handlingar till ditt inre syfte eller din dharma för att optimera ditt bidrag.

7. Agera utan koppling till resultat

Arbeta hårt med vad du än gör, men behåll en inre distans till resultaten. Ta ansvar efter bästa förmåga utan att vara beroende av specifika resultat.

Genom att utöva karma yoga med disciplin och hängivenhet lär du dig att arbeta osjälviskt enbart för tjänandets skull. Detta upplöser gradvis tidigare karma och förhindrar ackumulering av nya karmiska förvecklingar.

Exempel på karma yoga

Karma yoga kan integreras i alla delar av livet genom att ändra din underliggande attityd och motivation bakom handlingar. Här är några exempel på hur man kan utöva karma yoga:

 • Volontärarbete - Utför samhällstjänst utan behov av erkännande. Hitta volontärmöjligheter som stämmer överens med dina värderingar.
 • Omsorg - Ta kärleksfullt hand om barn, äldre föräldrar eller andra som behöver stöd utan förväntningar. Se det som en andlig övning.
 • Jobb - Engagera dig fullt ut i ditt arbete som ett osjälviskt erbjudande. Behåll jämnmodet genom upp- och nedgångar.
 • Hushållsarbete - Utför sysslor som städning och matlagning med mindfulness, som en meditativ handling av service.
 • Relationer - För in mer osjälvisk kärlek och medkänsla i dina relationer. Släpp taget om egot i interaktioner.
 • Kreativt arbete - Dela med dig av dina gåvor och talanger i syfte att lyfta andra. Ta avstånd från resultat.
 • Träning - öva med närvaro. Erbjud rörelse som en tjänst för att bibehålla hälsan. Släpp taget om fasthållandet vid mål.
 • Natur - Sköt om trädgårdar, bevara eller plocka upp skräp på ett osjälviskt sätt. Ta hand om jorden utan att behöva få uppskattning.

Nyckeln är att flytta din inre intention och attityd till handlingar som du redan utför snarare än att ta på dig något nytt. När det utförs osjälviskt kan allt arbete bli karma yoga.

Hinder och utmaningar för karma yoga

Att omsätta karma yoga-filosofin i praktiken är lättare sagt än gjort. Här är några vanliga hinder som kan uppstå:

 • Ego - Tendensen hos egot att söka bekräftelse och ta åt sig äran för positiva resultat.
 • Lathet - Vanan att förhala eller undvika arbete som inte ger personlig nytta.
 • Bristande disciplin - vacklande plikttrohet utan struktur och rutiner.
 • Önskan om resultat - anknytning till specifika belöningar som pengar, berömmelse, status.
 • Ignorera dharma - att inte anpassa arbetet till sitt inre syfte och sina värderingar.
 • Stress - Att bli överväldigad när kraven blir ohanterliga.
 • Missnöje - Frustration eller bitterhet när handlingar verkar undervärderade eller inte uppskattade.
 • Isolering - Svårighet att upprätthålla motivationen när man utövar karma yoga ensam.

Nyckeln är att observera dessa tendenser med medvetenhet när de uppstår och försiktigt omdirigera handlingar från ego till osjälviskhet. Tålamod och medkänsla med sig själv gör det möjligt att göra framsteg över tid.

Tips för att integrera karma yoga i det dagliga livet

Här är några tips som hjälper dig att stadigt införliva principerna för karma yoga i din rutin:

 • Sätt upp en avsikt varje morgon att praktisera osjälviskhet och likgiltighet.
 • Ge frukterna av era handlingar till det gudomliga, oavsett hur ni uppfattar det.
 • Innan du påbörjar en uppgift bör du fundera över hur den kan utföras som en tjänstehandling.
 • Utför arbetsuppgifter som är i linje med ditt inre syfte och dina värderingar när det är möjligt.
 • Behåll medvetenheten om nuet under hela aktiviteten.
 • Kontrollera din motivation med jämna mellanrum. Arbetar du osjälviskt eller agerar du utifrån ditt ego?
 • När ego uppstår, ägna resultatet av handlingen åt det större goda.
 • Överbelasta inte dig själv. Tänk på vad som är realistiskt hanterbart.
 • Hitta gemenskap som inspirerar och lyfter dig på karma-yogans väg.
 • Uttryck tacksamhet för möjligheter att hjälpa till.

Börja där du befinner dig genom att föra in mer osjälviska avsikter i dina befintliga ansvarsområden. Med tiden kommer du att uppleva den befriande effekten av karma yoga.

Den befriande effekten av karma yoga

Vilken inre upplevelse kan du förvänta dig av att utöva karma yoga? Här är några av de reflektioner som karma yogis har delat med sig av:

 • Avskildhet - Handlingar utförs med inre avstånd från resultaten så att jämlikhet kommer lättare.
 • Expansion - Identifikation med det individuella jaget ger vika för en känsla av samhörighet med alla varelser.
 • Syfte - Det dagliga arbetet och arbetsuppgifterna anpassas till dina djupaste värderingar och en känsla av mening.
 • Harmoni - Handlingar känns synkroniserade och tar bort inre friktion. Livet flyter utan ansträngning och utan fasta förväntningar.
 • Tillfredsställelse - Du känner dig nöjd oavsett yttre omständigheter när ditt arbete är ett erbjudande.
 • Lätthet - Frihet från självupptagenhet befriar från bördan av identifiering med egot.
 • Närvaro - Total uppslukning av nuet när fokus ligger på att tjäna.
 • Frid - genom att lita på det universella flödet kan oron för framtiden avta.

Genom att ta bort egot från dina handlingar skapar du utrymme för rent medvetande att lysa genom ditt arbete. Ditt liv blir en osjälvisk offergåva till det gudomliga som manifesteras i varje ögonblick.

Integrera aspekter av karma yoga i ditt liv

Effekterna av att utöva karma yoga är kumulativa. Du kanske inte märker några dramatiska förändringar direkt. Ha tålamod och fokusera på stadiga framsteg snarare än stora språng.

Här är några förslag på hur du kan komma igång:

 • Fundera över vilka av karma-yogans principer som du känner igen dig i. Kanske kan du börja med att integrera dessa attityder först.
 • Identifiera 2-3 dagliga aktiviteter som du kan prova att göra bara för idag som osjälviska erbjudanden. Lägg märke till hur detta förändrar din inre upplevelse.
 • Sätt upp ett första mål, t.ex. en osjälvisk handling per vecka. Karma yoga är som en muskel som stärks med regelbunden träning. Hitta möjligheter att ställa upp som volontär eller hjälpa andra på små sätt utan förväntningar.
 • Dela dina intentioner med vänner eller andra som vill utöva karma yoga. Stöd och inspirera varandra.
 • Läs Bhagavad Gita eller andra källor om karma yoga-filosofin för att fördjupa motivation och klarhet.
 • När du märker att ego uppstår, pausa och förnya avsikten att erbjuda handlingar osjälviskt. Ha tålamod med dig själv när du bygger upp nya vanor.
 • Reflektera över hur ditt arbete stämmer överens med ditt inre syfte. Gör små justeringar för att uppnå större samstämmighet.

Nyckeln är att ta de första stegen, hur små de än är. Framsteg på karma-yogans väg sker genom konsekvent övning över tid. Genom att släppa taget om personlig vinning som drivkraft bakom dina handlingar kommer du att känna osjälviskhetens befriande effekt.

Avslutande tankar om Karma Yoga-filosofin

Den universella lagen om karma och karmisk yoga ger vägledning för att utföra handlingar utifrån en plats av osjälviskhet istället för ego. Genom att släppa taget om bindningar och erbjuda frukterna av ditt arbete för att gynna andra, renas dina handlingar från karmiska förvecklingar.

Även om filosofin är uråldrig har karma yoga en tidlös relevans för att hitta inre frid och harmoni i den moderna världen. Genom hängivenhet och tålamod kultiverar man överlåtelse, likgiltighet och frihet från önskningar.

När ditt arbete uppstår ur avsikten att osjälviskt tjäna, anpassar du dig till det gudomliga som manifesteras genom dig. Ditt liv blir en offergåva till det större goda, vilket är det yttersta syftet med karma yoga.

Om du tyckte att denna introduktion till karma yoga var till hjälp, kom ihåg att bokmärka eller dela med dig till andra som är intresserade av att tillämpa yogisk filosofi i det moderna livet!

Vanliga frågor om karma yoga

Vad är ursprunget till karma yoga?

Karma yoga har sitt ursprung i Bhagavad Gita, den viktigaste hinduiska skriften där Lord Krishna beskriver vägen till osjälvisk handling för Arjuna på slagfältet. Karma yoga är en av de fyra klassiska yogavägarna tillsammans med jnana yoga (visdomens väg), bhakti yoga (hängivenhetens väg) och raja yoga (meditationens väg).

Hur befriar karma yoga oss från karma?

Genom att utföra handlingar utan önskan om personlig belöning, slutar vi att ackumulera ny karma eller karmiska skulder som ger framtida konsekvenser. Själviska handlingar binder oss till lidande, medan osjälviskt tjänande renar och frigör oss från karmiska förvecklingar.

Vad är rätt och riktigt handlande i karma yoga?

Rätt handling innebär att utföra sina plikter och sin karma i linje med sitt inre syfte eller dharma, utan hänsyn till frukterna eller resultaten. Rätt handling är osjälvisk, fri från egoistiska begär och tillägnad som ett offer för att gynna det högre goda.

Hur leder karma yoga till självförverkligande?

Genom att agera osjälviskt utan egoistiska bindningar skapar du utrymme för rent medvetande att flöda genom ditt arbete. Detta leder till insikten om din enhet med all existens. Ditt liv blir ett gudomligt offer.

Varför avstå från handlingens frukter?

Att avstå från att fästa sig vid resultat ger sinnesjämvikt. Du kan agera med fullt engagemang i varje ögonblick när du inte distraheras av vinst eller förlust. Det handlar inte om att överge resultaten utan om att osjälviskt erbjuda dem till det gudomliga.

Vilka är de viktigaste principerna att följa?

De viktigaste principerna är osjälviskt tjänande, att rena sina avsikter, att ge upp resultat med jämnmod, att fokusera fullt ut på sitt arbete, att tjäna andra och det större goda.

Hur kan jag omsätta karma yoga i praktiken?

Integrera osjälviska avsikter i dina befintliga arbetsuppgifter - se volontärarbete, relationer, föräldraskap eller någon annan handling som andlig övning som erbjuds utan personlig belöning. Anpassa ditt arbete till ditt inre syfte.

Vilka mentala attityder hjälper dig att lyckas med karma yoga?

Odla ödmjukhet, mindfulness, överlåtelse, inre frid mitt i yttre förändringar, hängivenhet och att se tjänande som sin egen belöning. Släpp taget om egobaserade önskningar om vissa resultat.

Hur övervinner jag hinder som ego, lättja eller önskan om belöningar?

Observera tålmodigt dina mönster med medvetenhet när de uppstår. Omdirigera försiktigt dina handlingar tillbaka till osjälviskhet. Hitta gemenskap och stöd. Reflektera över karmayogans principer för att fördjupa inspiration och klarhet.

Hur gör jag stadiga framsteg över tid?

Sätt upp avsikter varje dag. Reflektera över vilka principer som väcker mest genklang. Identifiera några aktiviteter som du kan prova att göra osjälviskt. Öka gradvis det medvetna tjänandet. Se över motivationen med jämna mellanrum.

Vilka inre förändringar kan jag förvänta mig av att utöva karma yoga?

Du kan uppleva mer avskildhet, jämnmod, tillfredsställelse, anpassning av värderingar och syfte, sammankoppling, harmoni, närvaro och frid. Framstegen manifesteras gradvis genom konsekvent övning.

Hur kommer jag igång med karma yoga?

Reflektera över principer som inspirerar dig. Välj 1-2 små dagliga servicehandlingar som du kan prova utan förväntningar. Dela med dig av dina intentioner till andra som är intresserade av karma yoga. Läs andliga texter för att få motivation. Kontrollera din motivation och anpassa dig till dharma.

Kan karma yoga förstärka andra yogaformer eller metoder?

Ja, karma yoga kompletterar naturligtvis andra yogatraditioner. Du kan till exempel ägna meditation eller pranayama som tjänst. Bhakti yoga-åtgärder som chanting kan erbjudas osjälviskt. Jnana-visdom kan avslöja sätt att tjäna.

Vilka andra resurser finns det för att lära sig mer om karma yoga-filosofin?

Några rekommenderade resurser är skrifter av Swami Vivekananda som introducerade karma yoga i väst, översättningar av Bhagavad Gita med kommentarer, Upanishaderna, böcker av Swami Kriyananda om karma yoga, och föreläsningar av andliga lärare som delar denna tradition.

Sammanfattning

Karma yoga är vägen till osjälvisk handling eller tjänst, utförd utan anknytning till resultat eller personlig vinning. Den har sitt ursprung i Bhagavad Gita, där Krishna råder Arjuna att agera utan önskan om belöning. Genom att utföra våra plikter med osjälvisk avsikt slutar vi att ackumulera karmiska skulder som binder oss till lidande. Karma yoga renar handlingar genom att flytta motivationen från själviskhet till osjälviskhet, vilket gradvis frigör oss från karmiska förvecklingar.

De viktigaste principerna i karma yoga inkluderar att tjäna andra och det allmänna bästa, rena avsikter, ge upp resultat med jämnmod, fokusera helt på plikten och anpassa arbetet till ditt inre syfte. Hinder som ego, lathet eller önskan om belöningar kan övervinnas genom tålmodig övning och hängivenhet. För att integrera karma yoga, ta med osjälvisk avsikt i dina befintliga ansvarsområden. Se hushållssysslor, arbetsuppgifter, volontärarbete som möjligheter till medvetet tjänande. Framsteg manifesteras långsamt genom regelbunden övning. Effekterna av karma yoga är inre frid, anpassning till värderingar, sammankoppling, tillfredsställelse och harmoni med det som är.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare