Vilka är de 5 medvetandestadierna inom yoga?

Published:

Yoga är en uråldrig metod som sträcker sig långt bortom fysiska positioner. I grunden är yoga en väg till andlig tillväxt och utvidgat medvetande. Ett viktigt begrepp inom yogafilosofin är de fem kleshas eller de fem medvetandestadierna.

Att förstå dessa fem kleshas är nyckeln till att göra framsteg på den yogiska vägen. När du avancerar i din praktik kan du observera dessa olika nivåer av medvetande från första hand. Med hängiven övning hjälper yogan dig att gå igenom dessa stadier för att nå högre medvetandetillstånd.

Så vad är egentligen de fem kleshas eller fem medvetandestadierna inom yoga? Låt oss bryta ner det.

Yogafilosofins 5 Kleshas

Yogafilosofins 5 Kleshas

De fem kleshas är grundläggande begrepp i traditionell yogafilosofi. De är följande:

 1. Avidya - okunnighet
 2. Asmita - Egoism
 3. Raga - Fastsättning
 4. Dvesha - Aversion
 5. Abhinivesha - Rädsla för döden

Dessa fem åkommor representerar olika medvetandenivåer och källor till lidande. Yoga syftar till att hjälpa oss att överskrida dessa begränsningar och finna frihet.

Att förstå de fem kleshas ger oss en karta för att utforska sinnets landskap. Med detta ramverk kan vi undersöka våra egna tankar, vanor och mönster.

Steg 1: Avidya - okunnighet

Avidya kan översättas till "okunnighet" eller "brist på visdom". I yogafilosofin är avidya den grundläggande klesha som ger upphov till de andra.

Vad exakt är avidya? Det handlar om ett begränsat perspektiv och brist på förståelse för vår sanna natur. Det är oförmågan att se bortom ytliga utseenden och ansluta till vår gudomliga essens.

I avidya-stadiet arbetar vi utifrån en ytlig medvetenhetsnivå. Vi tror att vår identitet kommer från yttre faktorer som namn, familj, jobb, ägodelar, utseende etc.

Från detta tillstånd av okunnighet jagar vi efter fel källor till lycka. Vi försöker ständigt bygga upp egot och säkra vår begränsade identitet.

Nyckeln till att komma bortom avidya är att vinna visdom om vårt sanna jag. Yoga och meditation hjälper till att avlägsna denna slöja av okunnighet.

Steg 2: Asmita - Egoism

Asmita hänvisar till lidandet av egoism. I detta skede identifierar vi oss starkt med "jaget" eller känslan av att vara oss själva.

När egot störs eller hotas reagerar vi med intensiva känslor. Vi längtar efter positiv förstärkning för att må bra med oss själva.

Att öva ödmjukhet och bevittna medvetenhet hjälper oss att frigöra oss från ego-identifiering. När vi inser vår gudomliga natur blir vi mindre bundna till världslig bekräftelse.

Yogapositioner som kultiverar överlåtelse och inre styrka nedmonterar också egot. Genom att komma ihåg att vi är andliga varelser på en mänsklig resa höjer vi oss över egoistiska krav.

Steg 3: Raga - Anknytning

Den tredje klesha är raga eller bindning. I det här stadiet klamrar vi oss fast vid föremål, upplevelser och människor i hopp om att de ska ge oss varaktig tillfredsställelse.

Men inget yttre kan tillfredsställa själen. Därför leder våra bindningar ständigt till besvikelse och lidande.

Enligt yogafilosofin uppstår befrielse när vi drar tillbaka uppmärksamheten från yttre objekt. Ju mer vi mediterar på det gudomliga jaget, desto mindre beroende blir vi av världsliga bindningar.

Att kultivera icke-anknytning eller vairagya är en central övning på den yogiska vägen. Genom att släppa taget om det vi har fastnat i kan vi leva fullt ut i nuet.

Steg 4: Dvesha - Aversion

Den fjärde klesha är dvesha eller aversion. Detta är baksidan av bindning.

I det här stadiet styrs vi av starka antipatier, hat och rädslor. Vi avvisar obehagliga upplevelser och stöter bort "negativa" känslor.

Detta skapar en oändlig cykel av jakt på njutning och undvikande av smärta. Dvesha leder till oerhörd kamp och toxicitet.

Yoga lär oss att omfamna alla upplevelser med jämnmod. Genom att praktisera icke-dömande hittar vi balans.

Att se livet som ett opartiskt vittne befriar oss från aversionens grepp. Vi öppnar upp för perfektionen i det som är, just här och nu.

Steg 5: Abhinivesha - rädsla för döden

Den sista klesha är abhinivesha, som är rädsla för döden. I det här stadiet är vi fullständigt skräckslagna vid tanken på döden och dödlighet.

För att hantera denna rädsla klamrar vi oss ständigt fast vid det världsliga livet. Vi längtar efter evig ungdom, beständighet och odödlighet.

I grunden handlar abhinivesha om att identifiera sig med en begränsad kropp och ett begränsat sinne. Ur ett andligt perspektiv är vår sanna essens den eviga själen.

Genom att meditera över detta oändliga och odödliga Själv kan vi övervinna rädslan för döden. Att förstå att vår tillfälliga fysiska form bara är en fas i livets resa mot befrielse.

Att gå igenom de 5 Kleshas

Vi rör oss alla genom de fem kleshas i olika takt. Det finns ingen rak linjär utveckling från ett stadium till nästa.

Du kan uppleva att vissa kleshas framträder starkare vid olika tidpunkter på grund av livsomständigheter. Lagren blandas också på komplexa sätt.

Men genom regelbunden yogapraktik och självstudier kan du gradvis avveckla negativa vanor att tänka och vara.

När utmanande känslor dyker upp, kom ihåg kleshas. Namnge det som uppstår, möt det med medkänsla och återvänd till ditt centrum.

Med tiden kommer din förståelse att fördjupas. Du kommer att förlita dig mindre på extern bekräftelse, bli mindre dömande och reagera med mindre ilska eller ångest.

Stunder av stillhet och glädje kommer oftare att komma inifrån. Du kommer att känna dig mer kopplad till ditt sanna jag.

Hur yoga hjälper dig att ta dig igenom de 5 Kleshas

Syftet med yoga är att bränna igenom denna slöja av kleshas och avslöja vårt naturliga tillstånd av frid och helhet. Det finns många verktyg i yogans verktygslåda som hjälper oss genom denna resa. Här är några av de mest kraftfulla:

Asana - Yogapositioner

Utövandet av fysiska yogaställningar eller asana är extremt effektivt för att arbeta igenom de fem kleshas. Asanas hjälper till att rena kropps- och sinnessystemet och kultivera medvetenheten.

Här är några exempel på hur asana behandlar varje åkomma:

 • Avidya - Poser som bygger upp fokus och mindfulness. Att hålla utmanande balanser för oss in i nuet.
 • Asmita - Ödmjukande ställningar som ger tillgång till inre styrka kontra ego. Ställningar som Child's Pose lär ut kapitulation.
 • Raga - Flödessekvenser som kräver icke-attachment. Vinyasa kräver att man ständigt släpper taget.
 • Dvesha - Öva medvetenhet om dömande tankar som uppstår om ställningar eller kroppsförnimmelser.
 • Abhinivesha - Poser som kräver mod och självacceptans som ryggböjningar och armbalanser.

Pranayama - Andningsövningar

Pranayama innebär att man kontrollerar andningen för att påverka energi och sinne. När vi stabiliserar andningen stabiliserar vi sinnet och expanderar medvetandet.

Djup yogisk andning ökar medvetenheten och förankringen. Andningen är alltid tillgänglig som det perfekta ankaret när kleshas uppstår.

Pratyahara - tillbakadragande av sinnena

Pratyahara är en inåtriktad metod för att dra tillbaka uppmärksamheten från yttre sinnesstimulering. Det gör att vi kan sitta stilla med oss själva.

Genom att stänga av det ständiga inflödet av information, underhållning och brus kan vi försjunka i djupare meditation.

Dharana - Koncentration

Dharana betyder fokuserad koncentration och enpunktsmedvetenhet. Övningen utvecklar en laserliknande förmåga att vara uppmärksam.

Denna nivå av koncentration avlägsnar distraktioner och tristess och avslöjar vår lysande inre natur.

Dhyana - Meditation

Dhyana betyder djup meditation eller absorption. I meditation överskrider vi vårt begränsade egosinne för att uppleva högre medvetandetillstånd.

Genom att upprepade gånger gå in i denna djupa stillhet omorienterar vi oss till Självets frihet och lycksalighet.

Samadhi - Enhet

Samadhi är den rena lyckan av enhetsmedvetande. I detta tillstånd släpper vi alla illusioner om separation och smälter samman med den heliga källan.

Varje ögonblick här avslöjar djupa sanningar om hur vi är sammanlänkade med varandra. Detta är yogans högsta mål.

Yoga erbjuder frihet från de 5 Kleshas

Kleshas belyser varför människans liv är fyllt av så mycket lidande och obalans. Genom att följa yogans åttagradiga väg kultiverar vi visdomen och likgiltigheten för att höja oss över dessa fallgropar.

Resan kräver mod, medkänsla och hängivenhet till vårt eget inre ljus. När vi gräver djupt för att hitta sanningen och agerar från denna plats av äkthet, inspirerar vi dem omkring oss.

När fler människor vaknar upp skapar vi en positiv krusningseffekt av medvetenhet. Må vi alla finna frihet från kleshas och fylla denna värld med yogans ljus!

En kort beskrivning av CBD och dess fördelar

När vi utforskar utvidgat medvetande genom yoga, tycker vissa utövare att cannabis och CBD är bra komplement.

CBD är en av de aktiva föreningarna som finns i cannabisväxten. Det erbjuder potentiella terapeutiska effekter utan att orsaka berusning.

CBD säljs i olika former, inklusive cbd-oljor, tinkturer, cbd-kapslar, topikaler, gummier och mer. Det är viktigt att köpa CBD av hög kvalitet från pålitliga varumärken.

Vid medveten användning kan CBD-olja bidra till inre frid mellan yogapassen. Men att utveckla medvetenhet kommer i slutändan inifrån. Ingen extern substans kan göra jobbet åt dig!

Konsekvent yogautövande visar vägen till frihet och lycksalighet. Genom att gå igenom kleshas kommer vi hem till vår sanna natur bortom alla begränsningar. Detta är juvelen vi söker.

Kleshas är ett centralt begrepp inom yogisk filosofi. Nedan finns detaljerade svar på vanliga frågor om dessa fem åkommor som begränsar medvetandet. Att förstå kleshas ger en färdplan för att utveckla medvetandet genom yoga.

Vilka är de 5 kleshas?

De fem kleshas som beskrivs i gamla yogatexter är

 • Avidya - okunnighet, brist på visdom
 • Asmita - Egoism, jag-het
 • Raga - Fastsättning
 • Dvesha - Aversion, motstånd
 • Abhinivesha - Rädsla för döden

Dessa representerar hindren för att uppfatta verkligheten tydligt. Yoga ger verktyg för att övervinna kleshas och låsa upp högre tillstånd av varande.

Hur förhåller sig de 5 kleshas till sinnet?

Kleshas återspeglar sinnesmönster som filtrerar vår uppfattning och förvränger verkligheten. Till exempel projicerar egot våra rädslor och önskningar på världen. Anknytning får oss att hålla fast vid vissa idéer om hur saker och ting "borde" vara. Aversion får oss att stöta bort oönskade upplevelser.

När dessa åkommor uppstår fastnar vi i begränsade tankebanor. Kleshas håller vårt medvetande instängt och hindrar oss från att se klart. Yoga syftar till att lösa upp negativa mentala vanor genom övningar som meditation.

Vad får de 5 kleshas att uppstå?

På en grundläggande nivå härstammar kleshas från illusionen om separation. När vi glömmer vår gudomliga natur förlorar vi kontakten med perfektionen i det nuvarande ögonblicket.

Vi tror felaktigt att lycka kommer från yttre källor. Därför jagar vi ständigt efter materiella ting och relationer. När oundvikliga förändringar inträffar upplever vi rädsla och lidande.

Kleshas har också rötter i barndomsupplevelser som har påverkat vårt perspektiv på världen. Oläkta känslomässiga sår kan befästa dessa skadliga mönster över tid.

Hur leder kleshas till lidande?

Kleshas ger upphov till lidande på några viktiga sätt:

 • De förvränger verkligheten och håller oss fångna i illusioner
 • De hindrar oss från att leva fullt ut i stunden
 • De leder till att man jagar ouppfyllda önskningar
 • De skapar cykler av negativ känslomässig reaktivitet
 • De skiljer oss från inre frid och glädje

Detta lidande kvarstår tills vi undersöker det på djupet och blir medvetna om de grundläggande kleshas. Vi måste sedan odla nya mentala vanor genom andlig övning.

Vad är förhållandet mellan de 5 kleshas?

Kleshas är sammanlänkade med varandra. Avidya, eller okunskap om vår sanna natur, ger upphov till de andra lidandena.

Asmita härrör från en ytlig självkänsla, som leder till raga (bundenhet) och dvesha (motvilja) när vi jagar njutning och avvisar smärta.

Abhinivesha (rädsla för döden) kommer från hotet mot detta begränsade ego. Framsteg på den yogiska vägen innebär att man avslöjar lagren för att avslöja sanningen.

Hur kan jag observera de 5 kleshas i mitt liv?

Börja med att lära dig de viktigaste egenskaperna för varje klesha. När du märker tankar, känslor eller beteenden som är relaterade till okunnighet, egoism, fasthållande, aversion eller rädsla, namnge lidandet.

Undersök när och hur klesha förvränger ditt tänkande. Hur påverkar den ditt tal och dina handlingar? Vilket lidande eller vilken konflikt skapar den?

Med tiden bryter denna medvetenhet ner invanda tankemönster för att avslöja djupare visdom. Det kan kännas obehagligt till en början, men leder till frihet.

Vad är syftet med de 5 kleshas inom yoga?

Kleshas ger en ram för att förstå hur det mänskliga medvetandet fungerar. De förklarar orsakerna bakom lidande och ohälsosamma handlingar.

Denna karta vägleder yogisk självrannsakan och tillväxt. Vi odlar medkänsla för dessa tendenser som en del av den universella mänskliga erfarenheten. Genom att undersöka våra egna sinnen utvecklas vi mot klarhet.

Hur kan yoga hjälpa till att övervinna de 5 kleshas?

Yogans åttagradiga väg erbjuder många verktyg för att förändra medvetandet och få slut på lidandet.

Meditation utvecklar till exempel insikt så att vi kan tränga igenom missuppfattningar. Asana gör oss mer närvarande och distanserade. Pratyahara drar uppmärksamheten inåt. Dharana bygger upp koncentrationen mitt i distraktionerna.

Att sjunga sutror omformar sinnet. Tjänande handlingar minskar egoismen. Vår inställning utvecklas steg för steg med hängiven övning.

Vad händer när du överskrider de 5 kleshas?

När kleshasernas grepp försvagas anpassar vi oss allt oftare till vår gudomliga essens. Vi accepterar villkorslöst alla upplevelser samtidigt som vi förblir centrerade.

Yttre händelser styr inte längre vårt inre tillstånd. Vi ser verkligheten klart och agerar utifrån visdom. Felaktig identifiering med egot upplöses.

Fred, glädje och enighet sprider sig naturligt. Vi tjänar det högsta goda istället för personliga önskningar. Detta är det yttersta syftet med klassisk yoga.

Är kleshas dåliga eller skadliga?

Kleshas är inte dåliga i sig, utan bara manifestationer av omedvetenhet som finns i någon grad hos alla människor. När vi vaknar upp lär vi oss att med medkänsla arbeta med dessa begränsande energier samtidigt som vi hedrar deras syfte.

Att förtränga svårigheter ger ofta motsatt effekt. Vi måste möta kleshas med öppenhet och tålamod för att en skicklig transformation ska kunna utvecklas. Denna förståelse förhindrar att vi dömer oss själva hårt.

Kan du fullständigt förgöra de 5 kleshas?

Klassisk yogisk visdom säger att vi kan utrota lidelserna helt och hållet genom hängiven övning över tid. Modern psykologi erbjuder dock en mer nyanserad bild.

Vi kanske kan få kleshas att försvinna så mycket att de inte längre styr våra liv eller orsakar lidande. Men mönster som har vuxit fram under årtionden kan inte försvinna över en natt, om ens någonsin.

Målet är inte perfektion utan ökad medvetenhet. Med mindfulness har även djupt rotade kleshas litet inflytande över våra tankar, ord och handlingar.

Är kleshas universella eller personliga?

De fem kleshas återspeglar tendenser som är inbyggda i det mänskliga tillståndet. Vi upplever alla avidya, asmita, raga, dvesha och abhinivesha i varierande grad.

Men hur kleshas manifesteras beror på vårt individuella psyke och våra livserfarenheter. Till exempel kan vi vara mer benägna att drabbas av vissa åkommor som bindning eller aversion.

Det krävs personlig medvetenhet och ansträngning för att observera hur kleshas på ett unikt sätt verkar genom oss. Aktiv självrannsakan gör det möjligt för oss att upptäcka denna subtila dynamik.

Kan jag arbeta mig igenom kleshas på egen hand eller behöver jag en lärare?

Det är möjligt att utforska kleshas på egen hand genom mindfulness, självreflektion och konsekvent yogautövande. En skicklig lärare kan dock ge ovärderlig vägledning.

En erfaren instruktör kommer att lägga märke till klesha-mönster som du missar och ge feedback. Att lära sig yogafilosofi ger en grundläggande förståelse för kartan. Interaktion med en gemenskap främjar också utvecklingen.

Med detta sagt kan ingen göra jobbet åt dig. Regelbunden individuell övning är oumbärlig för att förändra medvetandet. Yttre stöd kompletterar inre ansträngningar.

Hur kan jag dela med mig av det jag har lärt mig för att hjälpa andra som kämpar med kleshas?

Det bästa sättet att hjälpa andra är att själv fortsätta växa i medvetenhet. När du förkroppsligar fred och frihet blir människor inspirerade.

Du kan förklara det grundläggande klesha-ramverket och hur yoga hjälper. Dela med dig av metoder som har fungerat för dig. Men resan är olika för varje person.

Möt människor där de befinner sig med medkänsla. Döm inte ut deras tempo och kom inte med "lösningar". Ditt lugn är smittsamt och upplyftande.

Sammanfattning

Yogafilosofin beskriver 5 kleshas eller lidanden som begränsar medvetandet: avidya (okunnighet), asmita (ego), raga (bundenhet), dvesha (aversion) och abhinivesha (rädsla för döden). Dessa omedvetna mönster orsakar lidande genom att förvränga verkligheten, förstärka egoistiska önskningar och skapa reaktivitet. Avidya, eller brist på självkännedom, ligger till grund för de andra kleshas. Yoga erbjuder metoder som meditation, självrannsakan, andningsövningar och mantra för att lösa upp negativa mentala vanor och överskrida kleshas. Med hängiven sadhana kan vi uppnå högre tillstånd av varande bortom dessa hinder. Kleshas är dock inte "dåliga" eller något som ska undertryckas. De är medfödda mänskliga tendenser som vi måste möta med medkänsla. Medan klassisk yoga säger att vi kan utrota kleshas helt och hållet, föreslår modern psykologi att vi bara kan minska deras inflytande genom mindfulness. I vilket fall som helst ger ökad medvetenhet oss möjlighet att utvecklas andligt och agera utifrån visdom. Resan kräver aktiv ansträngning men också acceptans av var vi befinner oss just nu.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare