Kan lågt omega-3-värde orsaka hjärndimma?

Published:

Hjärndimma är en känsla av mental trötthet, grumlighet och koncentrationssvårigheter. Det kan allvarligt påverka kognition, produktivitet och livskvalitet.

Omega-3-fettsyror spelar en viktig roll för hjärnans funktion. Detta väcker frågan om ett lågt intag av omega-3 kan bidra till att man upplever hjärndimma.

Nedan analyserar vi bevisen för omega-3 och deras effekter på klarhet, fokus, minne, kognition och symtom på hjärndimma.

Kan för lite omega-3 orsaka hjärndimma?

Vad är hjärndimma?

Hjärndimma är inte en medicinsk diagnos, utan snarare en subjektiv känsla av:

 • Minskad mental klarhet
 • Försämrad förmåga att fokusera eller koncentrera sig
 • Trötthet, dimmighet och långsamt tänkande
 • Glömska och svårigheter att återkalla information

Ytterligare symtom kan vara bristande motivation, irritabilitet, huvudvärk, ångest och depression.

Hjärndimma kan vara kronisk eller komma och gå. Den kan vara allt från lindrig till så allvarlig att den orsakar betydande störningar i arbetet, skolan, relationer och dagliga sysslor.

Möjliga orsaker är dålig kost, sömnbrist, kronisk stress, medicinering, psykiska störningar och vissa medicinska tillstånd som hypotyreos.

Kan brist på omega-3 också vara en dold bidragande orsak till hjärndimma? Låt oss undersöka bevisen.

Omega-3-ämnenas roll i hjärnan

Omega-3 DHA är mycket koncentrerat i cellmembranen i hjärnan och det centrala nervsystemet.

DHA utgör över 90 % av omega-3-fettsyrorna i hjärnan där den har flera viktiga funktioner:

 • Bildar nervcellsmembran och underlättar kommunikationen mellan hjärnceller
 • Förser nervcellerna med energi och hjälper till att metabolisera neurotransmittorer
 • Förbättrar neuroplasticiteten och tillväxten av nya nervceller i hippocampus
 • Minskar oxidativa skador och inflammation i hjärnvävnad
 • Förbättrar blodflödet och vasodilatationen i hjärnan
 • Optimerar syntesen av BDNF, en viktig tillväxtfaktor för nervceller

Vid brist på eller otillräcklig tillförsel av omega-3 kan dessa viktiga funktioner äventyras, vilket leder till suboptimal hjärnprestanda.

Potentiella effekter av lågt intag av omega-3 på hjärnan

Lågt intag av eller brist på omega-3-fettsyror kan bidra till hjärndimma på följande sätt:

Membrandysfunktion - Omega-3-förlust från neuronernas cellväggar försämrar cellulär kommunikation, signalering, neurotransmittormetabolism och glukostransport i hjärnan.

Minskat blodflöde - Lågt omega-3-värde minskar vasodilatationen, vilket begränsar tillförseln av syre och näringsämnen till hjärnvävnaden.

Försämrad neuroplasticitet - Förlust av omega-3 minskar neurogenesen, tillväxten av nya nervceller och synaptiska förbindelser i områden som hippocampus.

Ökad inflammation - Omega-3-brist gör att inflammationen kan öka okontrollerat, vilket skadar nervcellerna och hämmar funktionen.

Oxidativ stress - Brist på omega-3 tar bort deras antioxidativa skydd, vilket gör att reaktiva oxidativa ämnen kan ackumuleras.

Låg BDNF - Utarmning av omega-3 sänker nivåerna av hjärnderiverad neurotrofisk faktor som behövs för neuronal tillväxt och överlevnad.

Genom dessa mekanismer kan otillräcklig konsumtion av omega-3 bidra till att man märker av symtom på hjärndimma som dimmighet, trötthet och svårigheter med minne, fokus och klarhet.

Finns det ett samband mellan lågt omega-3-värde och hjärndimma?

Tyvärr har inga studier direkt analyserat sambandet mellan intag av omega-3 och subjektiva känslor av hjärndimma.

Många studier visar dock på samband mellan lägre nivåer av omega-3 och objektiva försämringar av kognition, minne, bearbetningshastighet, fokus, inlärning och hjärnstruktur.

Här följer en översikt över de viktigaste resultaten:

 • Äldre vuxna med ett högt intag av omega-3 upplever mindre kognitiv försämring jämfört med dem som har ett lågt intag.
 • Låga nivåer av omega-3 korrelerar med mindre hjärnvolym i områden som hippocampus, som är viktiga för minnesbildningen.
 • Länder med högre genomsnittlig fiskkonsumtion, som Japan, har lägre demensfrekvens och bättre kognitiv förmåga.
 • Kliniska prövningar visar att tillskott av omega-3 förbättrar fokus, uppmärksamhet, bearbetningshastighet och humör hos barn med ADHD.
 • Omega-3-tillskott förbättrar aspekter av minne, inlärning och kognition hos friska unga och medelålders vuxna.

Även om det fortfarande behövs mer direkt forskning tyder de samlade bevisen på att otillräckligt intag av omega-3 sannolikt bidrar till att man upplever brist på klarhet, fokus och mental trötthet - de viktigaste symptomen på hjärndimma.

Hur man fastställer om brist på omega-3 bidrar till hjärndimma

Det finns ingen definierad nivå av omega-3 i blodet som innebär klinisk brist. Experter anser dock att nivåer under 4-5% indikerar otillräcklighet.

Tecken på att låg omega-3-nivå kan spela en roll vid hjärndimma är t.ex:

 • Konsumerar lite omega-3-rik fisk eller skaldjur
 • Äter sällan ALA-omega-3-rika nötter, frön eller deras oljor
 • Har symtom som förbättras efter ökat intag av omega-3
 • Resultat av blodprov med lågt omega-3-index

Att testa sitt omega-3-index är det mest definitiva sättet att identifiera om låga nivåer kan bidra till hjärndimma. Ett resultat under 5-6% bekräftar en brist som tillskott kan hjälpa till att korrigera.

Hur mycket omega-3 behövs för att förebygga hjärnfog?

Rekommenderade intag varierar beroende på ålder och hälsotillstånd:

 • Vuxna ~500-1.000 mg EPA/DHA dagligen
 • Graviditet och amning: ~300 mg DHA; 200 mg DHA dagligen
 • Barn: ~250-500 mg DHA

Ett tillskott som ger cirka 250 mg DHA och 250 mg EPA per dag är en optimal förebyggande dos för de flesta friska vuxna.

De som upplever kognitiv dysfunktion, humörproblem eller symtom på hjärndimma kan behöva mer som 1 000 mg EPA och 500 mg DHA dagligen. Rådgör alltid med din läkare för att hitta din optimala dos.

Att äta omega-3-rik fet fisk 2-3 gånger per vecka hjälper också till att upprätthålla ett tillräckligt intag.

Tidslinje för fördelar efter intag av omega-3

För att lindra hjärndimma krävs att man återställer omega-3-nivåerna och ger hjärnfunktionen tid att förbättras. Här är en allmän tidslinje:

 • 1-2 veckor: humör, fokus och motivation kan börja förbättras
 • 1-2 månader: mer ihållande energi, koncentration, inlärning
 • 3-6 månader: förbättrat minne, klarhet, skärpa
 • 6-12+ månader: ökad hjärnvolym, neurontillväxt i hippocampus

Fortsätt med omega-3-tillskott i minst 3-6 månader för märkbar förbättring av kognitionen och lindring av hjärndimma. Kombinera med en hälsosam kost, motion, stressreducering och god sömnhygien för att förstärka förbättringarna.

Finns det några risker med höga doser av Omega-3 för hjärnans hälsa?

Högre doser av omega-3 för behandling av kognitiva tillstånd anses i allmänhet vara mycket säkra. Potentiella biverkningar kan dock vara t.ex:

 • Fiskig eftersmak
 • Mag-tarmbesvär som diarré
 • Ökad risk för blåmärken/blödningar vid extremt höga doser

För att minimera riskerna ska du välja kosttillskott av hög kvalitet som testats för föroreningar som tungmetaller, börja med låga doser, ta med mat och övervaka biverkningarna.

De som tar blodförtunnande medel bör vara försiktiga med mycket höga omega-3-intag över 3 gram dagligen och rådgöra med sin läkare. I övrigt har omega-3-tillskott en utmärkt säkerhetsprofil.

Livsstil är också viktigt för att lindra hjärndimma

Förutom omega-3-tillskott bör man ta ett helhetsgrepp för att ta itu med potentiella kostrelaterade, livsstilsmässiga och medicinska orsaker till hjärndimma, t.ex:

 • Minska mängden inflammatoriska livsmedel som socker, mättat fett, alkohol och bearbetade kolhydrater
 • Hantera stressnivåer med hjälp av meditation, yoga, terapi etc.
 • Behandling av underliggande medicinska problem som sköldkörtelrubbningar, autoimmuna sjukdomar och sömnapné
 • Regelbunden motion och 7-9 timmars sömn av god kvalitet varje natt
 • Hålla sig mentalt stimulerad och socialt engagerad
 • Undvika näringsbrist på vitaminerna B12, D, magnesium etc.
 • Minimera onödiga läkemedel när det är möjligt

Ett ökat intag av omega-3 är en utmärkt grund, men ett holistiskt synsätt ger den mest dramatiska lindringen av envisa symtom på hjärndimma.

Bör jag ta Omega-3 mot hjärnfog?

Sammanfattningsvis finns det inga studier som direkt kopplar låg omega-3-status till subjektiva känslor av hjärndimma, men det finns betydande bevis för att brist på omega-3 försämrar kognitionen på liknande sätt.

Med tanke på deras roll i hjärncellernas struktur, energimetabolism, blodflöde och inflammation är ett tillräckligt intag av omega-3 avgörande för att bibehålla optimal mental klarhet, fokus, minne och hjärnfunktion.

Att testa sitt omega-3-index, öka det dagliga intaget av EPA/DHA till 500-1 000 mg och vänta minst 3-6 månader innan man ser några positiva effekter är en smart strategi om man kämpar med symtom på hjärndimma.

I kombination med en hälsosam livsstil och koståtgärder kan tillskott av omega-3 ge märkbara förbättringar av många aspekter av kognitiv prestationsförmåga.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare