Är CoQ10 skadligt för njurarna?

Published:

Coenzym Q10 (CoQ10) är ett antioxidanttillskott som tas för hjärthälsa, hjärnfunktion och träningsprestanda. Men vissa undrar om CoQ10 är svårt för njurarna eller inte rekommenderas för personer med njursjukdom. I denna omfattande guide analyserar vi forskningen om CoQ10-njurinteraktioner och säkerhet för personer med nedsatt njurfunktion.

Är CoQ10 skadligt för njurarna?

Vad är CoQ10 och varför används det?

Först en översikt över vad CoQ10 är:

 • CoQ10 är en naturligt förekommande förening som bildas i kroppen och som hjälper till att generera cellulär energi och fungerar som en kraftfull antioxidant.
 • Livsmedelskällor inkluderar kött, fisk, nötter, frön, broccoli och spenat. Nivåerna tenderar att sjunka med åldern.
 • CoQ10-tillskott kan vara till nytta vid hjärtsvikt, diabetes, cancer, migrän, Parkinsons sjukdom, fertilitet och träningsprestanda.
 • Rekommenderade dagliga doser varierar vanligtvis mellan 100-300 mg per dag och intas tillsammans med mat för att förbättra absorptionen.
 • Biverkningar är ovanliga. Höga doser på upp till 3000 mg dagligen har tolererats väl i studier.

CoQ10 och njurarna: Vad visar forskningen?

Det finns begränsad forskning som undersöker CoQ10:s effekter på njurarna. Vissa studier ger dock insikter:

 • Djurstudier visar att administrering av CoQ10 bidrar till att lindra skador och oxidativ stress i njurarna, vilket förbättrar funktionen.
 • En studie på människor med diabetisk nefropati visade att 200 mg CoQ10/dag under 12 veckor minskade inflammation och proteinuri, vilket tyder på att njurarna skyddas.
 • Patienter med hjärtsvikt och kronisk njursjukdom fick förbättrad ejektionsfraktion och syreupptagningsförmåga när de fick CoQ10 jämfört med placebo i en studie.
 • Flera studier bekräftar att CoQ10 inte har någon negativ inverkan på blodprover avseende njur- eller leverfunktion, även vid dagliga doser på upp till 3000 mg.
 • Sammantaget visar den forskning som hittills gjorts att tillskott av CoQ10 inte verkar ha någon negativ inverkan på njurarna. Det behövs fortfarande fler studier för att kunna dra definitiva slutsatser.

CoQ10:s roll för njurarnas hälsa och funktion

CoQ10 har flera funktioner i kroppen som är relevanta för njurarnas funktion och hälsa:

 • Kraftfull antioxidant - Hjälper till att skydda cellmembran och DNA från oxidativa skador som kan skada njurvävnaden.
 • Energiproduktion - Förbättrar ATP-syntesen och mitokondriernas funktion, som försämras vid njursjukdom.
 • Antiinflammatorisk - Nedreglerar uttrycket av inflammatoriska cytokiner och gener som bidrar till njurskador.
 • Vasodilatation - Förbättrar blodflödet och syretillförseln till njurarna genom att öka kväveoxidnivåerna.
 • Cellulär regenerering - Djurstudier visar att CoQ10 kan bidra till återhämtning och regenerering av njurceller efter skada.
 • Minskad proteinuri - Minskar läckage av protein i urinen vid diabetisk nefropati, en markör för njurskada.

Doseringsöverväganden för personer med njurproblem

Inga större dosjusteringar verkar nödvändiga för personer med lätt nedsatt njurfunktion som tar CoQ10-tillskott:

 • CoQ10-nivåerna i plasma skiljer sig inte nämnvärt mellan personer med mild till måttlig kronisk njursjukdom och normala kontrollpersoner, enligt forskning.
 • I studier på människor som visar att CoQ10 har positiva effekter på njurparametrar och hjärthälsa användes standarddoser på 100-200 mg per dag utan problem.
 • Se till att välja välrenommerade varumärken som testats för renhet eftersom kvalitetskontroll är särskilt viktigt vid nedsatt njurfunktion.
 • Var uppmärksam på eventuella biverkningar som illamående eller diarré. Avbryt användningen om dessa uppstår.
 • Drick tillräckligt med vatten för att hålla dig väl hydrerad när du tar tillskott. Rådgör med din läkare om ditt specifika vätskebehov.
 • Personer som får dialys eller har njursjukdom i slutstadiet bör diskutera användningen av CoQ10 med sin nefrolog för att avgöra om en justering är nödvändig.

Är CoQ10 säkert för personer med njursjukdom?

För personer med mild till måttlig kronisk njursjukdom verkar tillskott av CoQ10 vara väl tolererat vid ansvarsfull användning:

 • Studier på människor har inte rapporterat några betydande biverkningar av CoQ10 i standarddoser hos patienter med njursjukdomar.
 • Kan ge fördelar för den kardiovaskulära hälsan hos personer med kronisk njursjukdom, en vanlig komorbiditet.
 • Inga bevis för att CoQ10 försämrar njurfunktionen eller skadar njurarna baserat på kliniska laboratoriemarkörer.
 • Kan ge antioxidantskydd för att lindra oxidativa skador i samband med nedsatt njurfunktion.
 • Bidrar till att stödja energiproduktionen och mitokondriefunktionen, som ofta är nedsatt vid njursjukdom.
 • Var försiktig vid mycket höga doser, som bör vara onödiga för de flesta människor. Håll dig till riktlinjerna för normala doser.
 • Samarbeta med din läkare för att övervaka njurfunktionslaboratorier för eventuella förändringar efter att ha börjat med CoQ10.

Vem bör inte ta CoQ10?

Dessa tillstånd kan motivera försiktighet eller att man undviker tillskott av CoQ10:

 • Dialyskrävande njursjukdom i slutstadiet - Det finns inga tydliga doseringsanvisningar, så diskutera användningen med din nefrolog.
 • Transplantationsläkemedel - Potentiell interaktion med immunsuppressiva medel kräver övervakning av förskrivande läkare.
 • Planerad operation - Avstå från CoQ10 minst 2 veckor före större operation. Kan påverka blodtrycket.
 • Allergi/överkänslighet - Undvik till personer med känd allergi mot CoQ10. Sök akutvård om tecken på allergisk reaktion uppträder.
 • Barn och tonåringar - Otillräckliga säkerhetsdata finns tillgängliga för personer under 18 år.
 • Gravida eller ammande kvinnor - Data saknas om lämplig dosering, bör undvikas.
 • Var också försiktig med att ta CoQ10 tillsammans med vissa mediciner som blodförtunnande medel, kemoterapi, sköldkörtelhormoner och diabetesläkemedel.

Tips för säker användning av CoQ10 vid njurproblem

De med lätt nedsatt njurfunktion som vill komplettera med CoQ10 bör beakta dessa tips:

 • Tala med din läkare innan du börjar, särskilt om du tar några receptbelagda läkemedel.
 • Börja med lägre doser, t.ex. 100 mg dagligen, för att bedöma toleransen och öka sedan dosen gradvis om så önskas.
 • Ta med mat för bättre upptag. Fet fisk eller feta oljor förbättrar upptaget.
 • Leta efter kvalitetskontrollerade varumärken som testats av NSF, USP, ConsumerLab eller andra laboratorier.
 • Håll dig väl hydrerad varje dag. Drick vatten kontinuerligt under hela dagen.
 • Övervaka biverkningar som huvudvärk, illamående, diarré och hudutslag. Rapportera alla oroande symtom till din läkare.
 • Ta regelbundna prover för att din läkare ska kunna övervaka din njurfunktion.
 • Undvik att ta för nära sänggåendet. Kan potentiellt orsaka sömnlöshet hos känsliga personer på grund av stimulerande effekter.

Slutsats

Sammanfattningsvis tyder aktuell forskning på att tillskott av CoQ10 verkar vara säkert att använda för personer med mild till måttlig njurfunktionsnedsättning och kan till och med ge fördelar. Det finns inga starka bevis för att CoQ10 skulle vara nefrotoxiskt eller ytterligare belasta njurarna vid standarddosering. Personer som får dialys eller har njursvikt i slutstadiet bör dock vara mer försiktiga och rådfråga en nefrolog om lämplig användning. Att upprätthålla en öppen dialog med din läkare är avgörande när du kompletterar med njurproblem. Mer forskning på människor om CoQ10:s effekt och säkerhet vid njursjukdom skulle vara till nytta.

Källor

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Post related products

Produktsökare