Påverkar coenzym Q10 humöret?

Published:

Coenzym Q10 (CoQ10) har blivit ett populärt kosttillskott på grund av dess antioxidativa egenskaper och roll i energiproduktionen. Vissa bevis tyder på att CoQ10 också kan ge fördelar för den mentala hälsan och hjälpa till att reglera humöret. I denna omfattande artikel analyserar vi forskningen om sambandet mellan CoQ10-status och humörstörningar.

Påverkar coenzym Q10 humöret?

Vad är Coenzym Q10?

 • CoQ10 är en förening som bildas naturligt i kroppen och som är viktig för cellfunktionen och mitokondriernas energiproduktion.
 • Den fungerar som en kraftfull antioxidant som neutraliserar skadliga fria radikaler och oxidativ stress.
 • Källor till CoQ10 är kött, fisk, nötter, frön, spenat, broccoli och extra jungfruolja.
 • CoQ10-produktionen minskar med åldern, så äldre vuxna tar ofta tillskott för att öka sina nivåer.
 • Typiska doser för kosttillskott ligger mellan 100-300 mg per dag, och inga allvarliga biverkningar har noterats även vid höga doser.

CoQ10 och humör: Vad visar forskningen?

Vissa studier tyder på att CoQ10-status kan ha samband med psykisk hälsa, men forskning som specifikt rör humör är begränsad:

 • Låga CoQ10-nivåer är kopplade till åldersrelaterad kognitiv nedgång och neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons. Detta tyder på att korrekt neuronal aktivitet kräver adekvat CoQ10.
 • Oxidativ stress och inflammation verkar spela en roll vid depression. CoQ10 är en antioxidant som kan bidra till att motverka dessa effekter i hjärnan.
 • CoQ10 är viktigt för mitokondriernas funktion. Försämrade mitokondrier och energibrist i hjärnan kan bidra till humörstörningar.
 • En studie visade att CoQ10-nivåerna var lägre hos personer med bipolär sjukdom och egentlig depression jämfört med kontrollgruppen. Tillskott kan bidra till att återställa nivåerna.
 • Få kontrollerade kliniska prövningar har direkt undersökt CoQ10:s effekter på humöret. Det behövs fortfarande mer rigorös forskning för att dra definitiva slutsatser.

Potentiella mekanismer för CoQ10:s påverkan på humöret

Även om dataunderlaget är begränsat har vissa potentiella mekanismer föreslagits för hur CoQ10-status kan påverka humör och mental hälsa:

 • Förbättrad cellulär energiproduktion i hjärnan, vilket leder till stabilare neuronfunktion och neurotransmission.
 • Förbättrad mitokondriell funktion och biogenes, vilket motverkar försämringar kopplade till depression.
 • Minskade oxidativa skador på hjärnceller och minskad neuroinflammation.
 • Förbättrad neuronal motståndskraft och membranstabilitet.
 • Skydd av neurotransmittorer som serotonin och dopamin mot oxidativ nedbrytning.
 • Ökad tillgänglighet av tyrosin, en föregångare till signalsubstanserna dopamin, noradrenalin och adrenalin.
 • Bättre blodflöde och syretillförsel till hjärnvävnaden.
 • Reglering av NMDA-receptorer och glutamat, i samband med humörreglering.
 • Effekter på genuttryck som påverkar neuroplasticitet och tillväxt av nya nervceller.

Analys av kliniska studier om CoQ10 och humörsjukdomar

Medan mekanismerna ovan ger en motivering till hur CoQ10-status kan påverka humöret, är direkta kliniska bevis fortfarande begränsade. Här följer några relevanta studier:

 • En dubbelblind RCT-studie gav bipolära patienter 1200 mg CoQ10 dagligen. Efter 12 veckor förbättrades depressionspoängen jämfört med placebo. Värderingarna av mani förändrades inte nämnvärt.
 • I en öppen studie gavs 150 mg CoQ10 under 2 månader till patienter som behandlades med antidepressiva läkemedel. 65% hade minskade depressionssymtom jämfört med 25% av kontrollgruppen. CoQ10 ökade också antioxidantstatusen.
 • Infibatide, en oralt aktiv CoQ10-mimetikum, testades mot placebo i en randomiserad studie av 168 vuxna med egentlig depression. Inga signifikanta förändringar i depressiva symtom observerades under 12 veckor.
 • I en fallrapport beskrivs en kvinna med behandlingsresistent bipolär depression som förbättrades avsevärt efter att ha fått 600 mg CoQ10 per dag som tillägg till sin medicinering.
 • I det lilla antal studier som finns tillgängliga användes olika doser och formuleringar av CoQ10, vilket begränsar möjligheten att dra starka slutsatser om effekten på humöret.

Faktorer som kan påverka CoQ10:s effekter på humöret

Några variabler som kan påverka om CoQ10 kan påverka humörstörningar är t.ex:

 • Baslinje för CoQ10-status - De som har brist kan svara bättre på tillskott.
 • Humörsjukdomens stadium och svårighetsgrad - Effekterna kan variera mellan lindrig depression och bipolär mani.
 • Användning av stämningsstabiliserande och antidepressiva läkemedel - kan påverka CoQ10-effekten.
 • doser och formuleringar som används - Absorptionen skiljer sig mellan formerna ubikinon och ubikinol.
 • Demografiska faktorer som ålder, genetik, komorbiditet - Äldre vuxna tenderar att ha lägre CoQ10-nivåer.
 • Kontinuitet i tillskottsrutinen - Kan ta 4-12 veckor att påverka humöret.
 • Näringsstatus och intag av antioxidanter - Kosten kan påverka antioxidantkapaciteten.
 • Mitokondriell hälsa och energibrist - CoQ10 fungerar optimalt med friska mitokondrier.
 • Oxidativ stress och inflammationsnivåer - Högre nivåer innebär större utrymme för antioxidanter som CoQ10 att hjälpa till.

Andra kosttillskott och livsstilsförändringar för humöret

Tillsammans med CoQ10 finns det några andra naturliga metoder som kan hjälpa till att stabilisera humöret:

 • Omega-3-fettsyror från fiskolja - hjälper till att bekämpa inflammation och stödja nervcellernas funktion.
 • SAM-e - Förstadium till signalsubstanser som serotonin och naturliga antidepressiva egenskaper.
 • Vitamin D - Modulerar gener som påverkar syntesen av neurotransmittorer.
 • Adaptogener som ashwagandha, rhodiola, ginseng - hjälper till att motverka stress.
 • Regelbunden motion - Stimulerar frisättning av signalsubstanser och neurogenes.
 • Meditation och yoga - sänker nivåerna av stresshormoner.
 • Optimera vitamin B6, B12 och folatstatus - avgörande för syntes av neurotransmittorer.
 • Tillräckligt intag av magnesium - Involverad i signalering från neurotransmittorreceptorer.
 • Bättre sömnvanor - sömnbrist kopplas till känslomässiga problem.

Påverkar koenzym Q10 humöret? Slutsats

Sammanfattningsvis visar CoQ10, även om forskningen fortfarande befinner sig i ett tidigt skede, potential för användning som en del av ett integrativt tillvägagångssätt vid humörstörningar baserat på dess kritiska roller i mitokondriell funktion och antioxidantaktivitet i hjärnan. Studier som specifikt mäter effekterna på humöret är mycket begränsade, men de första resultaten verkar lovande. Ytterligare kliniska prövningar är motiverade, särskilt med fokus på behandlingsresistent depression. I kombination med livsstilsstrategier som stresshantering, motion, kost och återhämtande sömn kan CoQ10-tillskott bidra till att stödja den mentala hälsan. De som tar mediciner mot humörstörningar bör dock rådfråga sin läkare innan de tar CoQ10.

Källor

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Post related products

Produktsökare