Mardrömssyndrom: Symtom och behandling

Published:

Mardrömmar är en sömnstörning som kan ha en betydande inverkan på en individs livskvalitet. Tillståndet kännetecknas av frekventa, livfulla och plågsamma drömmar och gör att de drabbade ofta känner sig utmattade och oroliga när de vaknar. I det här blogginlägget går vi närmare in på orsaker, symtom och behandlingsalternativ för att få en bättre förståelse för hur mardrömmar hänger samman med psykiska störningar och PTSD.

Eftersom vi undersöker hur mardrömmar kan kopplas till psykisk ohälsa och PTSD, kommer detta blogginlägg att ge insikt i potentiella orsaker till dessa oroande drömmar samt deras inverkan på det allmänna psykologiska välbefinnandet. Dessutom kommer vi att diskutera de diagnostiska kriterier som används av vårdpersonal för att korrekt identifiera mardrömssyndrom hos patienter.

Förutom att undersöka icke-farmakologiska interventioner som imagery rehearsal therapy (IRT) och psykoterapi som syftar till att förbättra sömnkvaliteten, kommer vi också att överväga olika läkemedel som förskrivs för behandling av mardrömsstörningar. Slutligen kommer vår diskussion att avslutas med en översikt över prognosen för individer som lever med detta utmanande tillstånd.

mardrömsliknande tillstånd

Förståelse av mardrömssyndrom

Mardrömmar, även känt som ångestsyndrom, är ett mönster av upprepade skrämmande och livfulla drömmar som orsakar betydande ångest eller försämrad funktion. Detta tillstånd uppstår när en person har frekventa mardrömmar som stör sömnen, humöret och/eller funktionen dagtid. Det kan drabba vem som helst, både barn och vuxna.

Orsaker till mardrömmar

De exakta orsakerna till mardrömsstörningar är fortfarande oklara, men de kan vara förknippade med en rad faktorer som livsstressorer, traumatiska händelser eller till och med vissa medicinska problem. Vissa forskare tror att hjärnans oförmåga att undertrycka oönskade tankar under sömnen kan bidra till förekomsten av störande drömmar.

Riskfaktorer för att utveckla tillståndet

 • Psykiska störningar: Personer med psykiska problem som depression eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan vara mer benägna att uppleva kroniska mardrömmar.
 • Brist på sömn: Brist på tillräcklig återhämtande sömn på grund av dåliga sömnvanor eller ett underliggande medicinskt tillstånd som obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) kan öka risken för att utveckla denna typ av sömnstörning.
 • Trauma: Personer som har upplevt trauman under sitt liv kan få återkommande mardrömmar till följd av detta.
 • Familjemässig predisposition: Det kan finnas en viss genetisk komponent som avgör om man är mottaglig för att utveckla mardrömsstörningar eftersom familjemedlemmar ofta har liknande mönster när det gäller frekvens och svårighetsgrad i samband med dessa nattliga händelser.

För att bättre förstå hur mardrömssyndrom påverkar individers liv och identifiera effektiva behandlingsalternativ som är skräddarsydda specifikt efter varje drabbad persons behov och omständigheter, spelar tidig upptäckt en avgörande roll. American Psychiatric Association har fastställt specifika kriterier för diagnos av mardrömssyndrom, vilket inkluderar förekomsten av väl ihågkomna drömmar som orsakar betydande lidande eller försämring av sociala, yrkesmässiga eller andra viktiga funktionsområden.

Behandling av mardrömmar kan innefatta en kombination av terapier och interventioner som kognitiv beteendeterapi (KBT), imagery rehearsal therapy (IRT), rescripting therapy och även läkemedel som antidepressiva medel eller bensodiazepiner beroende på hur allvarligt tillståndet är och hur väl personen svarar på de valda behandlingsmetoderna. Dessutom kan god sömnhygien och avslappningstekniker bidra till att förbättra den allmänna livskvaliteten för dem som lever med detta försvagande problem genom att minska frekvensen och intensiteten av störande nattliga visioner, vilket i slutänden leder till bättre dagfunktion och känslomässigt välbefinnande över tid.

Sambandet mellan mardrömmar och psykisk ohälsa

Mardrömmar kan ha en betydande inverkan på en persons psykiska hälsa, liksom på familjemedlemmarnas psykiska välbefinnande. Frekventa mardrömmar kan förvärra befintliga psykiska störningar och leda till ökad ångest, depression eller andra humörstörningar. Att ha ett barn med mardrömsstörningar kan dessutom orsaka betydande sömnstörningar och lidande för föräldrar och vårdgivare.

Inverkan på föräldrarnas välbefinnande

 • Sömnbrist: När barn ofta drömmer mardrömmar stör det ofta hela hushållets sömnschema. Detta kan leda till att både barnet och föräldrarna känner sig trötta under dagen.
 • Ångest och stress: Den ständiga oron för barnets välbefinnande under natten kan bidra till förhöjda nivåer av stress och ångest bland familjemedlemmarna.
 • Problem med psykisk hälsa: Kronisk brist på återhämtande sömn i kombination med ständig oro för barnets tillstånd kan utlösa eller förvärra redan existerande psykiska problem hos vissa föräldrar eller vårdgivare.

För att främja hälsosamma sömnvanor för alla inblandade bör familjer överväga att söka professionell hjälp hos en kvalificerad vårdgivare som är specialiserad på sömnmedicin.

Förhållandet mellan PTSD och mardrömsstörningar

Förekomsten av PTSD kan kopplas till återkommande mardrömmar, vilket kan leda till utveckling av mardrömssyndrom. APA anger att personer som upplever PTSD tenderar att ha mer intensiva, minnesvärda drömmar som ofta är relaterade till det trauma de utsatts för. Dessa PTSD-associerade mardrömmar kan vara särskilt plågsamma och kan bidra till utvecklingen av mardrömssyndrom.

Det är dock viktigt att notera att inte alla med mardrömssyndrom har PTSD. Även om båda tillstånden har gemensamma symtom som störande drömmar och betydande besvär under sömnen, är de separata psykiska störningar med olika diagnostiska kriterier och behandlingsmetoder.

I de fall där en persons frekventa mardrömmar är direkt kopplade till en historia av trauma eller PTSD-diagnos, kan specialiserade terapeutiska insatser som exponeringsterapi eller kognitiv beteendeterapi (KBT) vara till nytta för att ta itu med underliggande problem som bidrar till dessa nattliga störningar.

Om du misstänker att dina återkommande mardrömmar kan vara kopplade till tidigare traumatiska händelser eller om du är orolig för din psykiska hälsa på grund av ihållande mardrömmar, tveka inte att söka hjälp hos kvalificerad vårdpersonal med erfarenhet av att behandla både sömnstörningar och psykisk ohälsa. Tidiga insatser kan spela en avgörande roll för att förbättra det allmänna välbefinnandet genom att tillhandahålla skräddarsydda strategier för att hantera både stressfaktorer i det dagliga livet och rädsla nattetid i samband med kroniska mardrömmar.

Utlösande faktorer för mardrömmar

Mardrömmar kan ha olika orsaker, t.ex. stress, medicinering, traumarelaterade upplevelser och psykiska hälsoproblem. Här följer några detaljer om var och en av dem:

Stressinducerade utlösande faktorer

Stressiga situationer som arbetspress, relationsproblem eller stora livsförändringar kan bidra till en ökning av livliga drömmar och mardrömmar. Att hantera stress genom avslappningstekniker som meditation eller fysisk aktivitet kan hjälpa till att hantera kroniska mardrömmar.

Läkemedel som påverkar mardrömmar

Vissa mediciner som antidepressiva medel, blodtrycksmediciner och läkemedel som används för behandling av Parkinsons sjukdom kan orsaka störande drömmar. Rådgör med din vårdgivare innan du justerar din medicinering.

Traumarelaterade upplevelser som utlöser nattskräck

Återkommande mardrömmar kan vara en följd av fysiska övergrepp, sexuella övergrepp, olyckor eller andra typer av trauman. Även tidigare traumatiska upplevelser kan fortfarande orsaka frekventa mardrömmar.

Psykiska störningar och deras inverkan på sömnen

Depression, ångest eller bipolär sjukdom kan förvärra sömnproblemen och öka sannolikheten för livliga drömmar och kroniska mardrömmar. Att söka professionell hjälp är avgörande för att hantera dessa symtom effektivt.

Livsstilsfaktorer som bidrar till att utlösa mardrömmar

 • Dåliga sömnvanor: Oregelbundna sömnscheman eller dåliga rutiner vid läggdags kan störa normala sömnmönster och bidra till enstaka mardrömsepisoder.
 • Alkoholkonsumtion: Att dricka alkohol före sänggåendet har visat sig kunna framkalla mardrömmar på grund av dess effekter på REM-sömnen - det stadium då de flesta drömmar uppstår.
 • Yttre påverkan: Skrämmande böcker, filmer eller andra former av media som konsumeras nära läggdags kan också utlösa störande drömmar hos vissa personer.
 • Sömnapné: Obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) är ett medicinskt tillstånd som orsakar andningsstörningar under sömnen; detta avbrott i luftflödet kan potentiellt också leda till ökad förekomst av livliga drömmar och nattskräck.

Diagnostisering av mardrömssyndrom

Att diagnostisera mardrömssyndrom innebär inte några specifika medicinska tester - istället bygger diagnosen på noggrann utvärdering av vårdpersonal baserat på rapporterad symtomfrekvens, svårighetsgrad, påverkan på dagliga aktiviteter och övergripande välbefinnande hos personer som upplever återkommande skrämmande nattliga visioner.

Kriterier för diagnos av mardrömssyndrom

DSM-5 från American Psychiatric Association innehåller kriterier för diagnos av mardrömssyndrom. Enligt dessa riktlinjer måste en individ uppleva upprepade förekomster av väl ihågkomna drömmar som vanligtvis innebär hot mot överlevnad eller säkerhet. Dessa mardrömmar bör orsaka kliniskt signifikant lidande eller försämring av sociala, yrkesmässiga eller andra viktiga funktionsområden.

 • Frekventa mardrömmar som inträffar minst en gång per vecka under en längre period.
 • Mardrömmar som orsakar betydande besvär under vaken tid, t.ex. humörstörningar och överdriven sömnighet dagtid.
 • Inga bevis för att en annan psykisk störning skulle ligga bakom mardrömmarna.
 • Användning av mediciner eller substanser kan inte förklara förekomsten av mardrömmar.

Hälso- och sjukvårdspersonalens roll i identifieringen av problemet

En noggrann bedömning av kvalificerad sjukvårdspersonal är avgörande när det gäller att korrekt diagnostisera mardrömsstörningar. Detta kan omfatta:

 1. Sömnhistorik: En detaljerad redogörelse från patienterna om deras sömnvanor, inklusive läggdagsrutiner, längd, kvalitet, tidpunkt, frekvens, uppvaknanden under natten, närvaro eller frånvaro av livliga drömmar etc.
 2. Medicinsk historia: En omfattande genomgång av patientens medicinska tillstånd, mediciner och andra faktorer som kan bidra till sömnproblem eller mardrömmar.
 3. Utvärdering av psykisk hälsa: Utvärdering av underliggande psykiska störningar som ångest, depression eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som kan bidra till återkommande mardrömmar.

I vissa fall kan vårdpersonalen också rekommendera en remiss till en specialist i sömnmedicin för ytterligare bedömning och behandling. Detta kan innebära en övernattning på ett sömnlaboratorium, där patienterna övervakas medan de sover med hjälp av olika diagnostiska verktyg som polysomnografi (PSG), MSLT (Multiple Sleep Latency Test) etc., för att utesluta andra potentiella orsaker till störd sömn, t.ex. obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS).

Behandling av mardrömsstörningar kräver ofta en mångfacetterad strategi som omfattar både farmakologiska och icke-farmakologiska interventioner som skräddarsys efter individuella behov och omständigheter. Tidig upptäckt och lämpliga insatser kan bidra till att lindra plågsamma nattliga händelser och förbättra den allmänna livskvaliteten för både drabbade personer och deras familjemedlemmar.

Icke-farmakologiska behandlingar av mardrömsstörningar

Mardrömmar kan vara en riktig mardröm, men det finns icke-farmakologiska behandlingar som kan hjälpa till att hantera symtomen. Dessa behandlingar fokuserar på att ta itu med de bakomliggande orsakerna till mardrömmar och förbättra sömnkvaliteten utan att förlita sig på mediciner.

Bild- och repetitionsterapi

Imagery rehearsal therapy (IRT) rekommenderas av American Academy of Sleep Medicine för vuxna som lider av mardrömmar. Denna teknik innebär att man i vaket tillstånd skriver om manuset till sina återkommande mardrömmar till mer positiva scenarier så att de blir mindre hotfulla under det faktiska drömtillståndet. Genom att göra detta bidrar IRT till att minska både intensitet och förekomst över tid.

 • Skapa en ny version av din mardröm med ett positivt eller neutralt utfall
 • Visualisera detta nya scenario i detalj under vakna timmar
 • Öva regelbundet för att öka effektiviteten

Hypnos och progressiv djup muskelavslappning

Förutom IRT finns andra icke-farmakologiska behandlingsalternativ som hypnos och tekniker för progressiv djup muskelavslappning. Hypnos har visat sig vara effektivt för att minska mardrömmar genom att hjälpa individer att få tillgång till sitt undermedvetna och förändra negativa tankemönster som kan bidra till störande drömmar.

Hypnoterapisessioner, som utförs av utbildad personal, kan vägleda dig genom avslappningsövningar som är särskilt utformade för att behandla sömnstörningar som mardrömsstörningar.

Progressiv djup muskelavslappning är en annan teknik som kan bidra till att förbättra sömnkvaliteten och minska mardrömmar. Denna metod innebär att man systematiskt spänner och slappnar av olika muskelgrupper i hela kroppen, vilket främjar en känsla av lugn och avslappning.

 • Börja vid fötterna och arbeta dig upp till huvudet
 • Spänn varje muskelgrupp i ca fem sekunder innan du släpper taget
 • Fokusera på känslan av avslappning när du släpper spänningar från varje område

Både hypnos och progressiv djup muskelavslappning kan utövas självständigt eller tillsammans med andra behandlingar som IRT för att skapa en heltäckande strategi för att hantera symtom på mardrömsstörningar.

Kognitiv beteendeterapi och metoder för sömnhygien

Kognitiv beteendeterapi (KBT), som ofta används för att behandla psykiska störningar, har också visat sig vara lovande för att behandla mardrömsstörningar genom att hjälpa individer att identifiera negativa tankemönster som bidrar till deras frekventa mardrömmar. KBT kan innefatta tekniker som exponeringsterapi eller rescripting-terapi.

Att upprätthålla en god sömnhygien är viktigt för alla som har sömnproblem, inklusive de som lider av mardrömmar. Att ha regelbundna rutiner vid läggdags, skapa en bekväm sovmiljö, undvika koffein nära läggdags och begränsa skärmtiden före läggdags är alla sätt du kan främja bättre sömnkvalitet och eventuellt minska förekomsten av störande drömmar.

Läkemedel för behandling av mardrömsstörningar

Om icke-farmakologiska metoder inte ger tillräcklig lindring kan vårdgivaren överväga att förskriva läkemedel för att hantera symtomen på mardrömssyndrom. Några vanliga läkemedel är antidepressiva medel, antipsykotika och bensodiazepiner. Det är dock viktigt att diskutera potentiella biverkningar och risker med läkare innan man påbörjar en ny läkemedelsbehandling, eftersom varje persons svar varierar beroende på individuella faktorer som ålder, sjukdomshistoria och andra samtidiga behandlingar som genomförs.

Antidepressiva läkemedel vid behandling av mardrömsstörningar

Antidepressiva läkemedel har visat sig vara effektiva för att minska frekvensen och intensiteten av mardrömmar i samband med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Ett vanligt exempel är Prazosin, en alfa-blockerare som främst används för att behandla högt blodtryck men som har visat sig lovande vid behandling av PTSD-associerade mardrömmar. Det verkar genom att blockera vissa receptorer i hjärnan som är ansvariga för att producera störande drömmar. Dessa läkemedel bör dock förskrivas med försiktighet på grund av möjliga biverkningar som yrsel eller lågt blodtryck.

Risker förknippade med användning av läkemedel

Vissa läkemedel kan hjälpa till att hantera mardrömsstörningar effektivt, men de medför också potentiella risker och biverkningar. Till exempel:

 • Bensodiazepiner, som ibland ordineras för att minska ångest eller förbättra sömnkvaliteten, kan vara vanebildande om de används under längre perioder. Långvarig användning kan dock leda till beroende eller missbruk.
 • Antipsykotiska läkemedel: Även om dessa kraftfulla läkemedel är till hjälp för vissa patienter som upplever kroniska mardrömmar i samband med psykiska störningar som schizofreni eller bipolär sjukdom, medför de en risk för betydande biverkningar som viktökning eller metaboliska förändringar.
 • Antidepressiva medel: Även om dessa läkemedel är effektiva för att behandla vissa fall av mardrömsstörningar, kan de orsaka biverkningar som illamående, yrsel eller sexuell dysfunktion. De kan också interagera med andra mediciner eller förvärra vissa medicinska tillstånd.

Det är viktigt att ha ett nära samarbete med sjukvården för att hitta den lämpligaste medicineringen och doseringen för specifika situationer. Regelbundna uppföljningar är nödvändiga för att övervaka framstegen och justera behandlingen efter behov.

Alternativa läkemedel och kosttillskott

Förutom traditionella farmaceutiska behandlingar har det funnits ett växande intresse för alternativa alternativ som CBD-olja. CBD (cannabidiol) är en icke-psykoaktiv förening som härrör från cannabisplantan och som har visat potentiella fördelar för olika sömnstörningar, inklusive mardrömmar. Preliminär forskning tyder på att CBD kan bidra till att förbättra sömnkvaliteten genom att minska ångestnivåerna eller modulera kroppens naturliga sömn-vakna cykel. Det krävs dock mer omfattande studier innan det kan rekommenderas som ett standardbehandlingsalternativ för mardrömsstörning.

Melatonintillskott har också undersökts som en kompletterande behandling för att hantera mardrömmar relaterade till PTSD eller andra psykiska störningar på grund av deras roll i regleringen av normala sömnmönster. Ytterligare undersökningar är nödvändiga för att fastställa dess effekt och säkerhet när det används för detta specifika ändamål.

Prognos och långtidsbehandling av mardrömssyndrom

Prognosen för personer med mardrömssyndrom varierar beroende på faktorer som svårighetsgrad, frekvens, underliggande orsaker och hur väl man svarar på behandlingen. Vissa kan återhämta sig utan behandling, medan andra behöver kontinuerligt stöd.

Faktorer som påverkar prognosen

 • Svårighetsgrad: Intensiva eller störande drömmar kan göra det svårare att övervinna mardrömsstörningen.
 • Frekvens: Kroniska mardrömmar är svårare att hantera än enstaka.
 • Underliggande orsaker: Att identifiera och åtgärda utlösande eller bidragande faktorer kan förbättra behandlingsresultaten. Detta inkluderar psykiska störningar som PTSD, sömnstörningar eller medicinska tillstånd som framkallar mardrömmar.
 • Respons på behandling: Responsen på olika behandlingar spelar en avgörande roll för prognosen. Vissa kan få lindring genom icke-farmakologiska metoder som imagery rehearsal therapy (IRT), medan andra kan behöva läkemedel.

Betydelsen av tidiga insatser

Tidig upptäckt och skräddarsydd behandling är avgörande för att hantera mardrömssyndrom. Obehandlat kan det leda till sömnbrist, humörstörningar och en negativ inverkan på det dagliga livet. Att söka hjälp tidigt förbättrar chanserna till framgångsrik behandling och förebygger potentiella konsekvenser.

Att arbeta med vårdpersonal som specialister på sömnmedicin eller mentalvård är viktigt för att utveckla en effektiv behandlingsplan. De kan hjälpa till att utforska olika terapeutiska alternativ som kognitiv beteendeterapi (KBT), exponeringsterapi, rescripting-terapi eller samtalsterapi om det behövs.

Stöd från familj och vänner spelar en avgörande roll i hanteringen av mardrömsstörningar. Att uppmuntra öppen kommunikation om upplevelser och känslor relaterade till mardrömmar kan bidra till att skapa en stödjande miljö för återhämtning.

Att upprätthålla en god sömnhygien, som att skapa regelbundna rutiner vid läggdags, skapa en bekväm sovmiljö, undvika stimulantia nära läggdags och använda avslappningstekniker före sänggåendet, är alla viktiga aspekter av långsiktig hantering för personer som lever med mardrömssyndrom.

Vanliga frågor i samband med mardrömsstörningar

Mardrömmar och psykisk hälsa

Mardrömmar kan förknippas med ångestsyndrom, depression och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), vilket bidrar till deras frekvens och intensitet. Läs mer om sambandet mellan mardrömmar och psykisk hälsa.

Mardrömssyndrom är verkligt

Mardrömssyndrom är ett äkta sömntillstånd som erkänns av medicinsk personal och som orsakar betydande lidande eller försämring i det dagliga livet. Läs mer om mardrömmar.

Förekomst av mardrömmar

Mardrömmar drabbar 2-6% av alla vuxna och är vanligare hos barn, där upp till 50% upplever enstaka mardrömmar och 10-30% lider av kroniska sådana. Läs mer om förekomsten av mardrömssyndrom.

Mardrömssyndrom i DSM-5

Mardrömssyndrom ingår i DSM-5 under rubriken "Störningar i sömn och vakenhet: Parasomnier - Mardrömssyndrom". Läs mer om DSM-5-kriterierna för mardrömssyndrom.

Slutsats

Låt inte mardrömsstörningar hemsöka din sömn - sök hjälp hos vårdpersonal för att förbättra din mentala hälsa och livskvalitet.

Stress och vissa mediciner kan utlösa mardrömssyndrom, som ofta förekommer tillsammans med andra psykiska störningar som PTSD.

Korrekt rapportering av symtomen är avgörande för diagnos och behandling, som kan omfatta icke-farmakologiska alternativ som imagery rehearsal therapy eller läkemedel som antidepressiva medel.

Få den vilsamma sömn du behöver för att må bra med rätt vård och stöd vid mardrömssyndrom.

Kom ihåg att hantering av mardrömssyndrom är nyckeln till att upprätthålla en god mental hälsa.

För mer information om mardrömssyndrom och dess behandlingsalternativ, kolla in dessa trovärdiga källor:

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare