Är sömnapné genetiskt betingat?

Last updated:

Published:

Denna fråga har väckt intresse hos både forskare och individer, eftersom en förståelse för den ärftliga komponenten kan bidra till tidig upptäckt och behandling av denna utbredda sömnstörning. Sömnapné är en sömnstörning som innebär återkommande andningsuppehåll eller ytliga andetag under sömnen, vilket leder till störda sömnmönster och potentiella hälsoproblem.

I detta omfattande blogginlägg kommer vi att fördjupa oss i de olika typerna av sömnapné - central och obstruktiv - och utforska deras respektive genetiska kopplingar. Vi kommer också att diskutera en tvillingstudie om genetik för obstruktiv sömnapné som belyser dess ärftlighet.

Dessutom undersöker vi hur BMI (Body Mass Index) är relaterat till obstruktiv sömnapné och identifierar riskfaktorer som är unika för både centrala och obstruktiva former. Är sömnapné hos spädbarn ärftligt? Vi kommer att utforska detta ämne genom att titta på orsaker, symtom och genetiska kopplingar för både central infantil och obstruktiv infantil sömnapné.

För att avsluta vår diskussion om huruvida sömnapné är genetiskt eller inte, kommer vi att beröra metoder som används för att diagnostisera olika typer av denna sjukdom tillsammans med behandlingsalternativ som finns tillgängliga för att hantera dem effektivt.

Är sömnapné genetiskt betingat?

Typer av sömnapné och deras genetiska kopplingar

Det finns två typer av sömnapné: central sömnapné (CSA ) och obstruktiv sömnapné (OSA), som båda har genetiska kopplingar.

CSA är mindre vanligt än OSA och uppstår när hjärnan inte skickar rätt signaler till de muskler som kontrollerar andningen under sömnen. Forskning tyder på en möjlig genetisk koppling till både CSA och OSA, men ytterligare undersökningar behövs.

OSA har å andra sidan en starkare ärftlig komponent, med uppskattningsvis 40% av fallen som kan hänföras till genetik. Familjehistoria och genetik spelar en viktig roll i utvecklingen av OSA, där genvarianter som APOE4 ökar risken för att utveckla Alzheimers sjukdom och förvärra OSA-symtomen, serotonintransportörgenen är kopplad till sömnapnéns svårighetsgrad och leptinreceptorgenen påverkar aptitkontroll och fetma, vilka båda är riskfaktorer för OSA.

Även om ärftlighet är en faktor vid OSA, kan livsstilsvanor som viktkontroll, motion och rökstopp påverka risken för att utveckla denna sjukdom.

Riskfaktorer för att utveckla sömnapné

Åldrande, kön, fetma och livsstil kan alla vara riskfaktorer för att utveckla sömnapné.

Vanliga riskfaktorer för central sömnapné

 • Åldrande: Sannolikheten för att utveckla CSA ökar med åldern.
 • Kön: Män löper större risk än kvinnor att utveckla CSA.
 • Tidigare stroke eller hjärtproblem: Personer som har haft stroke eller hjärtproblem kan löpa en ökad risk att drabbas av CSA.
 • Användning av opioider: Användning av opioider kan öka risken för att uppleva CSA.

Prevalenta riskfaktorer för obstruktiv sömnapné

 • Fetma: Övervikt är en av de viktigaste livsstilsfaktorerna som bidrar till OSA.
 • Anatomi för trånga luftvägar: Anatomiska egenskaper som större tonsiller eller adenoider, tjockare halsomfång eller andra strukturella avvikelser kan öka risken för OSA.
 • Kön och klimakteriet: Män är mer benägna att utveckla OSA än kvinnor, men kvinnors risk ökar efter klimakteriet.

Rökning och alkoholkonsumtion kan också bidra till OSA, eftersom rökning irriterar och inflammerar de övre luftvägarna medan alkohol får halsmusklerna att slappna av under sömnen.

Rökning irriterar och inflammerar t.ex. de övre luftvägarna, medan alkohol får halsmusklerna att slappna av under sömnen, vilket med tiden leder till förvärrad sömnapné.

Lär dig mer om hur du kan förbättra din hälsa genom att sluta röka i denna användbara guide från CDC.

Ta reda på mer om hur opioider påverkar din hälsa i denna informativa artikel på Healthline.

Sömnapné hos spädbarn och genetik

Sömnapnéer hos spädbarn drabbar barn yngre än ett år och yttrar sig antingen som centrala sömnapnéer eller obstruktiva sömnapnéer hos spädbarn.

Sömnapné hos spädbarn: Potentiella ärftliga kopplingar

Central sömnapné hos spädbarn har i vissa fall förknippats med ärftliga faktorer.

Specifika genmutationer kan bidra till utvecklingen av detta tillstånd hos spädbarn.

Alla fall av central sömnapné hos spädbarn är dock inte genetiskt betingade.

Obstruktiv infantil version: Kopplingar som härrör från gener som finns hos familjemedlemmar

Obstruktiv sömnapné hos barn uppstår när en anatomisk obstruktion förhindrar korrekt luftflöde under sömnen.

Spädbarn med mindre luftvägar kan vara mer mottagliga för att utveckla obstruktiv sömnapné på grund av deras begränsade förmåga till adekvat luftflöde under sömnen.

Förstorade tonsiller är en annan potentiell orsak till luftvägsobstruktion hos spädbarn; om familjemedlemmar tidigare har haft förstorade tonsiller kan denna egenskap vara genetiskt nedärvd.

I vissa fall kan genetik vara en faktor vid både central och obstruktiv sömnapné hos spädbarn på grund av syndrom som orsakar kraniofaciala avvikelser, t.ex. Downs syndrom som förknippas med högre prevalens av OSA på grund av hypotoni och hypoplasi i mellanansiktet.

Downs syndrom är t.ex. förknippat med en ökad prevalens av OSA på grund av faktorer som hypotoni och hypoplasi i mellanansiktet.

Sammanfattningsvis kan både central och obstruktiv sömnapné hos spädbarn i vissa fall påverkas av genetiska faktorer.

Det är dock viktigt att vårdgivare och medicinsk personal tar hänsyn till alla möjliga orsaker när de diagnostiserar och behandlar dessa sjukdomar hos spädbarn.

Diagnos av sömnapné genom utvärderingar och studier

Oroa dig inte - kontakta en vårdgivare för att utvärdera dina symtom och fastställa den bästa åtgärden.

Inledande utvärdering av vårdgivare

Din sjukdomshistoria, livsstilsfaktorer och riskfaktorer för att utveckla sömnapné kommer att diskuteras, och en fysisk undersökning kan utföras för att kontrollera om det finns tecken på obstruktiv sömnapné (OSA).

Sömnstudier och deras betydelse för diagnos av sömnapné

En definitiv diagnos av antingen central sömnapné (CSA) eller OSA kräver vanligtvis en sömnstudie som övervakar olika vitala tecken medan du sover över natten hemma eller på en ackrediterad anläggning som kallas "sömnlaboratorium".

 • Hjärtfrekvens
 • Andningsmönster
 • Syrehalten i blodet
 • Muskelaktivitet
 • Hjärnvågor

De data som samlas in från dessa mätningar hjälper specialisterna att identifiera typen och svårighetsgraden av sömnapné, så att de kan rekommendera lämpliga behandlingsalternativ.

I vissa fall kan en hemmabaserad sömnstudie vara tillräcklig för att diagnostisera OSA, men om central sömnapné misstänks eller mer detaljerade uppgifter behövs, kommer en laboratoriestudie sannolikt att krävas.

Låt inte sömnapné hålla dig vaken på nätterna - få en tidig diagnos och utforska olika behandlingsalternativ som är skräddarsydda för dina specifika behov.

Behandlingsalternativ för sömnapné

När sömnapné har identifierats kommer omfattningen av sömnapné att avgöra vilka behandlingar som är möjliga.

Livsstilsförändringar för att hantera sömnapné

 • Viktnedgång: Att gå ner i vikt kan minska svårighetsgraden av både obstruktiv och central sömnapné. Mayo Clinic
 • Undvik alkohol och lugnande medel: Dessa ämnen får musklerna i halsen att slappna av, vilket ökar risken för att luftvägarna blockeras under sömnen.
 • Justering av sovställning: Att sova på sidan i stället för på rygg kan hjälpa till att förebygga episoder av sömnapné genom att hålla luftvägarna mer öppna.
 • Nasala avsvällande medel: Om du använder en nässpray med koksaltlösning eller ett receptfritt avsvällande medel före sänggåendet kan det förbättra luftflödet om du har mild till måttlig nästäppa på grund av allergi eller förkylning.

Medicinska interventioner och terapier

 1. CPAP (Continuous Positive Airway Pressure): En CPAP-maskin levererar tryckluft genom en mask som täcker näsan och/eller munnen, vilket hjälper till att hålla luftvägarna öppna medan du sover. Stiftelsen för sömn
 2. Bilevel Positive Airway Pressure (BiPAP): BiPAP-maskiner ger två olika nivåer av lufttryck - en för inandning och en för utandning.
 3. Adaptiv servoventilation (ASV): ASV-enheter övervakar kontinuerligt andningsmönstret och justerar luftflödet därefter för att upprätthålla en stabil andning under sömnen.
 4. Munhjälpmedel: Specialanpassade hjälpmedel hjälper till att flytta käken och tungan framåt, vilket förhindrar att de övre luftvägarna blockeras under sömnen.

Behandling av underliggande medicinska tillstånd som hjärtsvikt eller hypotyreos kan också förbättra symtomen relaterade till båda typerna av sömnapné. Det är viktigt att konsultera en medicinsk expert innan man inleder nya behandlingar eller gör drastiska livsstilsförändringar.

Finns det en genetisk grund för sömnapné?

Ja, det finns en genetisk grund för sömnapné. Forskning har visat att både central och obstruktiv sömnapné har ärftliga komponenter. Tvillingstudier har visat att genetik påverkar obstruktiv sömnapné (OSA), medan annan forskning visar på potentiella kopplingar mellan familjehistoria och central sömnapné.

Vem är mest benägen att drabbas av sömnapné?

Personer med vissa riskfaktorer är mer benägna att utveckla sömnapné. Till dessa hör fetma, högre ålder, manligt kön, rökning, alkoholkonsumtion, tidigare förekomst av sjukdomen i familjen, nästäppa eller problem med näsobstruktion, t.ex. avvikande skiljevägg eller förstorade tonsiller/adenoider hos barn.

Finns det en genetisk predisposition för sömnstörningar?

Det kan finnas en genetisk predisposition för vissa typer av sömnstörningar som narkolepsi och restless legs syndrom (RLS). Miljöfaktorer spelar emellertid också en viktig roll för utvecklingen av dessa tillstånd vid sidan av genetiken.

Vad är den främsta orsaken till sömnapné?

Den huvudsakliga orsaken varierar beroende på typ: Central sömnapné uppstår på grund av störningar i hjärnans signaler som påverkar andningskontrollen under vila; Obstruktiv sömnapné uppstår när luftvägsmusklerna slappnar av alltför mycket, vilket leder till partiell eller fullständig blockering som orsakar avbrutna andningsmönster på natten.

Slutsats

Miljontals människor världen över lider av sömnapné, och även om livsstilsval och miljöfaktorer kan bidra till utvecklingen, tyder forskning på att genetik också kan spela en roll.

Det finns olika typer av sömnapné, och vilken typ en person har kan avgöra dennes riskfaktorer och sannolikheten för att sjukdomen är genetiskt betingad.

Att förstå de genetiska kopplingarna till sömnapné är avgörande för att kunna identifiera potentiella risker och hitta lämpliga behandlingsalternativ.

Sign up to our newsletter and enjoy 10% off one order

Produktsökare